Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DO

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.


ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA 


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY


Numer ogłoszenia: 31253 - 2012;

data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz wykonanie usług przewozów autobusowych na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Wałcz, w ramach realizacji projektu pn.: Szkoła kluczowych kompetencji w Gminie Wałcz. Doposażenie edukacyjne szkoły. 1.1. Część I: Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym: tablic interaktywnych wyposażonych w projektor, notebook, głośniki (8 kompletów), oprogramowania i programów edukacyjnych do tablic interaktywnych, tabletów interaktywnych (4 zestawy), dwóch multimedialnych pracowni językowych. 1.2. Część II: Dostawa sprzętu sportowego, 8 kompletów, w skład których wchodzą m. in.: piłki, pachołki, rakiety do tenisa i badmintona, skakanki, worki i szarfy gimnastyczne, płotki koordynacyjne, koła hula-hop, pałeczka sztafetowa. 1.3. Część III: Usługi przewozów autobusowych - szacowana ilość zamawianych przewozów - 34 przewozy po ok. 400 km każdy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego, w tym również wymagane okresy gwarancyjne zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.40.00.00-2, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: - zmiana podatku od towarów i usług VAT, - konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada wykonawca, w szczególności: - działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, - zmiana warunków finansowania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz, 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, sekretariat Urzędu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, w Biurze Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej - Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Podziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym: tablic interaktywnych wyposażonych w projektor, notebook, głośniki (8 kompletów), oprogramowania i programów edukacyjnych do tablic interaktywnych, tabletów interaktywnych (4 zestawy), dwóch multimedialnych pracowni językowych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu sportowego, 8 kompletów, w skład których wchodzą m. in.: piłki, pachołki, rakiety do tenisa i badmintona, skakanki, worki i szarfy gimnastyczne, płotki koordynacyjne, koła hula-hop, pałeczka sztafetowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: USŁUGI PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi przewozów autobusowych - szacowana ilość zamawianych przewozów - 34 przewozy po ok. 400 km każdy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2012-02-07 22:35:09
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-02-21 07:42:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia
 ZAWIADOMIENIE - ODPOWIEDZI NA PYTANIA
 załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
 SIWZ - DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DOPOSAŻENIE EDUKACYJ
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011