Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna8,50%.160440
.Dane0,63%.11889
.Statut Gminy Wałcz0,00%.18
.Przetarg na zorganizowanie obozu terapeutycznego0,00%.17
.Przetarg fklsdjf0,00%.9
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznych0,00%.9
.Ukryty0,00%.10
.Uchwala z dn0,00%.26
.Rada Gminy0,50%.9528
.Formularz wniosku o udostępnienie danych0,04%.738
.Nipasjcdbd0,00%.16
.Mfubdjw0,00%.9
.Uchwała Nr I/1/20020,00%.29
.Budżet0,05%.1010
.Protokoły0,00%.15
.Sesje Rady0,03%.604
.Statut0,87%.16419
.W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wałcz.0,00%.44
.Regulamin Organizacyjny0,45%.8554
.Organizacja Urzędu0,47%.8948
.Redakcja0,34%.6428
.Nowy Przetarg0,00%.5
.Komisje Rady Gminy0,32%.5989
.Jednostki organizacyjne0,08%.1563
.Statystyka0,06%.1180
.Przetarg nieograniczony - zakup samochodu dostawczego0,01%.244
.Referaty0,00%.10
.Sołectwa0,18%.3462
.Zagospodarowanie przestrzenne0,30%.5739
.W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.0,01%.204
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu0,00%.35
.Burmistrz0,33%.6283
.Podatki i opłaty0,46%.8730
. II Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Dobinie0,01%.249
.Najem lokalu użytkowego w miejscowości Strączno0,01%.256
.Wykonanie remontu dachu na budynku Urzędu Gminy w Wałcz0,01%.234
.Oświadczenia majątkowe0,01%.238
.Rejestry i ewidencje0,30%.5688
.Strategia rozwoju0,31%.5899
.Wyszukiwarka0,21%.3987
.Pomoc0,05%.1019
.Oferty inwestycyjne0,31%.5870
.Informacje podatkowe0,07%.1293
.Zawiadomienie o sesji0,00%.20
.Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiesiółka0,01%.271
.Informacje nieudostępnione0,31%.5783
.II Przetarg na magazyn po nawozach w miejscowości Chwiram0,01%.215
.Sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Ostrowiec0,01%.242
.Rejestr zmian32,98%.622370
.Sprzedaż działki w Strącznie0,01%.232
.Przetarg na wykonanie przyłączy w miejscowości Kłębowiec0,01%.212
.Sprzedaż dróg0,01%.218
.Obwieszczenie0,01%.255
.Zawiadomienie o sesji .0,02%.411
.Protokół z XII sesji Rady Gminy w Wałczu0,16%.2965
.Ferma Indyków w miejscowości Różewo0,02%.337
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,04%.788
.Dokumenty0,72%.13561
.Modernizacja automatyki oczyszczalni ścieków w m. Nakielno0,01%.220
.Modernizacja automatyki oczyszczalni ścieków w m. Nakielno0,01%.220
.Sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno0,01%.258
.Sprzedaż działek0,01%.262
.Wyceny nieruchomości w Gminie Wałcz - w)g załączonej specyfikacji .0,01%.236
.Usługi geodezyjne w Gminie Wałcz.0,01%.228
.Bankowa obsługa budżetu Gminy Wałcz0,01%.238
.Przetarg nieograniczony - Wykonanie studni głębinowej w m. Dobino0,01%.228
.Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na odcinku Wałcz - Ostrowiec.0,01%.229
.Przetarg nieograniczony - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Wałcz0,01%.230
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz - Wybory do Parlamentu Europejskiego0,00%.15
.Budowa mostu na rzece Dobrzyca0,00%.11
.Remont drogi w Witankowie0,01%.265
.Przetarg nieograniczony - wykonanie sieci wodociągowej na trasie Lubno - Omulno0,01%.212
.Budowa sieci gazowej w miejscowości Ostrowiec0,00%.17
.W sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Produkcji Biopaliw” Sp. z o.o.0,01%.266
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę gazociągu w Ostrowcu0,02%.325
.Przetarg na prace urbanistyczne0,02%.360
.Remont pomieszczeń po przedszkolu z przeznaczeniem na wiejski Ośrodek Zdrowia w m. Różewo0,01%.263
.Remont mostu w miejscowości Ostrowiec0,02%.303
.Remont mostu w miejscowości Ostrowiec0,02%.367
.Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Chwiram0,01%.261
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Ostrowiec0,01%.281
.Sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Golce0,01%.223
.Brak0,01%.212
.II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Strączno0,01%.215
.W sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody z hydroforni samorządowych oraz za nieczystości płynne na rok 2003.0,01%.221
.Sprzedaż działki wraz z nieczynną hydrofornią w miejscowości Dzikowo0,01%.216
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej Rudki - Dobrzyca .0,02%.292
.Przetarg nieograniczony - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 64 w m. Karsibór0,01%.246
.Wydanie decyzji na remont mostu w miejscowości Ostrowiec0,02%.422
.Budowa wieży telefonii komórkowej w miejscowości Papowo0,01%.281
.Budowa wieży telefonii komórkowej w miejscowości Golce0,01%.231
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Wałcz przy ul Dąbrowskiego 80,01%.275
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szwecja0,00%.28
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Golce0,01%.252
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szwecja0,01%.231
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Kłębowiec0,01%.246
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Dębołęka0,01%.225
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki rolnej w miejscowości Gostomia0,01%.236
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,33%.6315
.Przetarg nieorganiczony - Zakup samochodu osobowo-towarowego typu mini-van0,01%.224
.Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przydzielane przez Gminę.0,34%.6403
.Sprzedaż działki nr 187 w Zdbicach0,02%.295
.Sprzedaż działki w miejscowości Lubno0,93%.17604
.Przetarg nieograniczony - Usługi geodezyjne0,02%.284
.Przetarg nieograniczony - Usługi architektoniczne planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu0,01%.271
.Przetarg nieograniczony - Usługi wyceny nieruchomości0,02%.291
.K O M U N I K A T0,02%.318
.Zasilenie działki nr 186 w Zdbicach0,01%.221
.Zasilanie działek rekreacyjnych0,02%.323
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Dąbrowskiego 80,02%.286
.Zarządzenie w sprawie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wałcz.0,02%.333
.Uchwała w sprawie programu współpracy samorządu Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi0,01%.262
.KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW0,27%.5071
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,03%.568
.Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?0,32%.5973
.Zasilenie w energię elektryczną boiska w Rudkach0,01%.255
.Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Chwiram0,02%.336
.Zasilenie w energię elektryczną boiska w Dzikowie0,01%.248
.Skrócony materiał z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-20060,49%.9302
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa mebli biurowych0,01%.275
.Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o posiadaniu gospodarstwa rolnego0,01%.175
.Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych i podatku od posiadania psów0,01%.166
.Wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych0,01%.186
.Postępowanie o anulowanie zameldowania0,03%.603
.Ustalanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego0,01%.203
.Udostępnienie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej Komisji0,01%.190
.Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego ponad 2 miesiące0,01%.156
.Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności0,01%.216
.Wymeldowanie z pobytu stałego na wniosek strony w trybie administracyjnym.0,01%.209
.Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców0,01%.178
.Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych0,01%.172
.Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 miesiące0,01%.183
.Zameldowanie na pobyt stały na wniosek strony w trybie administracyjnym0,01%.188
.Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące0,01%.184
.Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców0,01%.170
.Zameldowanie na pobyt czasowy na wniosek strony w trybie administracyjnym0,01%.210
.Dodatki mieszkaniowe0,01%.242
.Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu0,02%.344
.Opinia o zgodności projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami szczególnymi0,01%.253
.Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy0,01%.239
.Wymiana dowodu osobistego0,11%.2065
.Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,02%.303
.Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego0,01%.277
.Decyzje o warunkach zabudowy0,02%.341
.Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane0,01%.277
.Informacja o rejestrze ewidencji działalności gospodarczej0,01%.246
.Zaświadczenia o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez0,01%.277
.Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości0,02%.350
.Oddawanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w dzierżawę0,02%.320
.Wypisu i wyrysu z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego0,02%.317
.Zamówienia publiczne0,01%.222
.Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych0,01%.171
.Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych0,01%.231
.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych0,01%.247
.Udostępnienie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej Komisji.0,01%.202
.Zameldowanie na pobyt stały0,01%.225
.Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad dwa miesiące0,01%.169
.Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów Pesel ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych0,03%.570
.Poświadczenie życia osobom pobierającym rentę zagraniczną0,01%.179
.Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Wałcz Drugi0,02%.333
.Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach od osób prawnych0,01%.171
.Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach od osób fizycznych0,01%.173
.Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy0,01%.162
.Zwrot mylnie wpłaconych kwot / nadpłat0,01%.154
.Nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL na wniosek osoby0,01%.162
.Wydawanie dowodów osobistych-utraconych0,01%.190
.Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o posiadaniu gospodarstwa rolnego0,01%.159
.Wydawanie zaświadczeń o kradzieży, zgubieniu, zniszczeniu dowodu osobistego0,01%.167
.Wymeldowanie z pobytu stałego0,01%.191
.Odpowiedzi na wnioski złożone w sprawach odroczenia terminuPłatności , rozłożenia na raty i umorzenia należności takich ,jak :Czynsz najmu , czynsz dzierżawny , wieczyste użytkowanie , oplat za centra0,01%.164
.Znalezienie dowodu osobistego0,01%.149
.Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku leśnym od osób prawnych0,01%.163
.Odpowiedzi na wnioski złożone w sprawach odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zaległości oraz umorzenia należności z tytułu opłat za wodę i ścieki0,01%.175
.Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego0,01%.164
.Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych0,01%.158
.Przetarg nieograniczony - Remont drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kłębowiec0,01%.231
.Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych0,01%.178
.Ustalanie wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych0,01%.178
.Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych0,01%.167
.Wydanie decyzji określających o wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych0,01%.144
.Dokonywanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych0,01%.164
.Przetarg nieograniczony - budowa sieci wodociągowej z przyłączami m. Dobino - Przybkowo w gm. Wałcz0,02%.371
.Wydana decyzja dotycząca zasilania w energię elektryczną boiska w Rudkach0,01%.236
.Wydana decyzja na budowe przyłacza kablowego do boiska w Dzikowie0,01%.238
.II przetyarg na sprzedaż działki w Lubnie0,01%.208
.Oświadczenia majątkowe 20050,03%.632
.Oświadczenia majątkowe 20040,05%.880
.Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostomi.0,02%.350
.U C H W A Ł A Nr XXIX/ 140/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2005 roku0,01%.202
.U C H W A Ł A nr XXIX/141/05 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji0,01%.194
.Uchwała Nr XXX /145 / 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody ożywionej0,01%.206
.UCHWAŁA Nr XXXI/150/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz0,01%.226
.UCHWAŁA nr XXX/146/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wałczu0,01%.189
.UCHWAŁA nr XXX/148/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wałczu0,01%.212
.U C H W A Ł A nr XXIX/139/05 Rady Gminy w Wałczu w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa0,01%.195
.Rejestry i Ewidencje0,00%.21
.UCHWAŁA nr XXIX/138/05 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz0,07%.1342
.Uchwała Nr XXXI/155/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny0,01%.231
.Dodatek Mieszkaniowy0,04%.672
.Uchwała XXXIII/165/050,01%.251
.OBWIESZCZENIE - zwołanie w trybie nadzwyczajnym, XXXV sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.232
.Uchwała XXXIV / 176 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Wałcz0,01%.233
.Uchwała Nr XXXIV/175/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.0,01%.239
.UCHWAŁA Nr XXXIV/178/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/127/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejs0,02%.345
.U C H W A Ł A nr XXXIV/177/ 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa0,01%.231
.Uchwała Nr XXXIV/170/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.0,01%.227
.Uchwała Nr XXXIV/169/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Strącznie0,01%.233
.Uchwała Nr XXXIV / 171 / 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 14 czerwca 2005r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Wałczu do realizacji zadań w zakresie udzi0,01%.224
.U C H W A Ł A nr XXXIII/172/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.0,01%.215
.Uchwala Nr XXXIV/173/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia drzewa za pomnik przyrody.0,01%.245
.Uchwala nr XXXV/ 181/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/171/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 14 czerwca 2005 r.0,01%.255
.Ewidencja ludności0,03%.656
.Uchwala Nr XXXV/179/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie weksla „In blanco"0,01%.251
.Uchwała Nr XXXV/180/05 Rady Gminy w Wałczu dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji miasta Wałcza , powiększonego o niektóre miejscowości gminy Wałcz.0,01%.273
.Uchwała XXXIII / 166 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie modernizacji drogi gminnej w m. Kłębowiec o warto0,01%.231
.U C H W A Ł A nr XXXIII/168/05 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/3/02 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie powołania komisji stałych Rady G0,01%.214
.U C H W A Ł A nr XXXIII/167/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości Karsibór, Kłębowiec, Rudki i Dębołęka.0,01%.260
.UCHWAŁA NR XXXI / 157 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym0,01%.198
.UCHWAŁA nr XXX/144/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego0,01%.199
.UCHWAŁA nr XXX/147/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Edwarda Ogrodowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy0,01%.196
.Wydana decyzja celu publicznego na budowę wieży telefonii kom. we wsi Różewo0,01%.276
.U C H W A Ł A nr XXXII/ 163 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wałcz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich0,01%.222
.Uchwała Nr XXXIII/164/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok0,01%.213
.U C H W A Ł A Nr XXXII/ 161 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego0,01%.209
.UCHWAŁA nr XXXII/ 162 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/ 128/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie inkasa podatków : rol0,01%.227
.ZARZĄDZENIE Nr 29/05 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych, stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w r0,01%.214
.ZARZĄDZENIE Nr 28/05 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w ramach0,01%.215
.U C H W A Ł A Nr XXXII/160 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.0,01%.221
.Przetarg nieograniczony - Sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Caro0,01%.258
.Przetarg nieograniczony - sprzedaż działek w miejscowości Szwecja0,02%.292
.Uchwała Nr XXXI/156/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 3 1 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.0,01%.202
.Uchwała Nr XXXII/158/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok0,01%.202
.UCHWAŁA NR XXXI/152/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączenie0,01%.227
.Uchwała Nr XXXI/149/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok0,01%.204
.U C H W A Ł A nr XXXI/154/ 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.0,01%.210
.UCHWAŁA NR XXXI/151/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową zasiłki okresowe i zasiłki celowe w zakresie zadań własnych gminy0,01%.229
.Uchwała Nr XXXI /153/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia drzewa za pomnik przyrody ożywionej0,01%.213
.Przetarg nieograniczony - Roboty remontowo- budowlane w budynku mieszkalnym nr 75 w Chwiramie0,01%.239
.Przetarg nieograniczony - Remont kominów w budynku nr 47 w miejscowości Nakielno0,01%.238
.INFORMACJA WÓJTA GMINY WAŁCZ W SPRAWIE OBWODÓW GŁOSOWANIA I KOMISJI WYBORCZYCH - WYBORY 20050,02%.296
.INFORMACJA O SKŁADZIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOSZALINIE0,02%.343
.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2005 r.0,01%.248
.Decyzja celu publicznego dowieszenie nowych anten - Lubno na działce nr 56/50,01%.256
.UCHWAŁA Nr XXIX /143 /O5 RADA GMINY W WAŁCZU z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: wydzielenia środków budżetowych na realizację Programu „Posiłek dla potrzebujących"0,01%.198
.Uchwała Nr XXIX / 142 / 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody ożywionej0,01%.208
.OBWIESZCZENIE o sesji Rady Gminy w Wałczu w dniu 30 sierpnia 2005 r.0,01%.240
.UCHWAŁA Nr XXXVI/183/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na II półrocze 2005 roku.0,01%.237
.UCHWAŁA NR XXXVI/182/05 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotne0,01%.220
.Przetarg nieograniczony - Remont drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec0,01%.254
.Przetarg nieograniczony - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Karsibór ( Kaczy dołek ) .0,01%.247
.Wydana decyzja na budwę linii energetycznej we wsi Czechyń0,01%.240
.Wszczęcie postepowania na wydanie decyzji środowiskowej w miejscowości Szwecja0,01%.262
.Wszczęcie postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkaowaniach na przebudowę stacji Era w Ostrowcu0,01%.273
.Wszczęcie postępowania na wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na budowe stacji bazowej PTC ERA w Różewie0,01%.228
.OBWIESZCZENIE o terminie XXXVII sesji Rady Gminy Wałcz0,01%.254
.TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 20050,01%.228
.Wydana decyzja Goce dostrzegalnia0,01%.221
.Budowa dostrzegalni Golce0,01%.207
.Komunikat budowa leśniczówki Rudki0,01%.196
.Wydana decyzja Rudki leśniczówka0,01%.228
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE XXXVIII SESJI RADY GMINY WAŁCZ0,01%.230
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ NA TEMAT BUDOWY STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ0,01%.223
.PRZETARG OGRANICZONY - Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Gminy Wałcz0,02%.287
.Budowa boiska piłkarskiego w Wałczu przy szkole nr 10,01%.219
.Jak ????????0,31%.5902
.Informacja o stanie Gminy Wałcz0,54%.10215
.Informacja o stanie Gminy Wałcz0,54%.10215
.Instrukcja korzystania z Biuletynu0,33%.6240
.Konkurs na stanowisko Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Wałczu.0,01%.254
.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej0,24%.4457
.Oświata0,13%.2490
.Redaktorzy0,38%.7085
.Menu 10,00%.16
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości ostrowiec (działka 96/4)0,00%.12
.Budżet 20040,03%.655
.Najwyższa Izba Kontroli - kontrola wywiązywania się Gminy z obowiązku udostępniania informacji publicznej w latach 2003-2005.0,03%.652
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA w miejscowości Szwecja (działka 399/1)0,00%.10
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Era w miejscowości Różewo (działka 229/3)0,00%.9
.Konrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy Wałcz przez Archiwum Państwowe w Poznaniu (Oddział w Pile)0,03%.485
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Dobino na sprzedaż działki położonej w obrębie wsi Dobino.0,01%.221
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek .0,03%.640
.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 20050,10%.1820
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa i modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej ERA w miejscowości Lubno (działka 56/5)0,00%.17
.UCHWAŁA NR XXVIII / 135 /2004 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20050,03%.525
.Ochrona środowiska0,22%.4131
.Podatki0,06%.1217
.Budżet 20040,04%.805
.Uchwała Nr XXXVIII/186/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie współfmansowania inwestycji drogowej w miejscowości Gostomia.0,01%.208
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE XXXIX SESJI RADY GMINY WAŁCZ0,01%.265
.Uchwała Nr XXXVIII/l 87/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie współfinansowania remontu chodników w miejscowościach Zdbice i Szwecja0,01%.216
.Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego we wsi Ostrowiec - Osiedle0,01%.239
.Zarządzenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych.0,01%.247
.Uchwała Nr XXXVIII/188/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 25 października 2005 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości rolnych0,01%.229
.Komunikat - budowa przyłącza w miejscowości Nakielno0,01%.198
.U C H W A Ł A Nr XXXIX/193/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.244
.UCHWAŁA Nr XXXIX/197/05 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 29 listopada 2005r w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych0,01%.226
.UCHWAŁA Nr XXXIX/194/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,01%.230
.UCHWAŁA Nr XXXIX/196/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r w sprawie określa wysokości stawek podatku od posiadania psów0,01%.230
.UCHWAŁA Nr XXXIX/195 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych0,01%.232
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA ASPO W WAŁCZU.0,01%.261
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Gostomii (Kolonia)0,01%.190
.Zarządzenie nr 1/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02.01.2006 r. w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę działek rolnych w roku 2006 będących własnością G0,01%.227
.Uchwała nr XXXX/208/05 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 20060,03%.479
.Program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz w 2006 roku.0,02%.440
.Wydana decyzja dotycząca budowy stacji telefonii komórkowej we wsi Gostomia0,01%.207
.GMINNY OŚRODEK KARIERY0,01%.279
.Raporty o oddziaływaniu na środowisko 20050,07%.1229
.WYKAZ DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE NA TERENIE GMINY WAŁCZ0,06%.1209
.WYKAZ FIRM Z UDZIELONYM ZEZWOLENIEM NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USUWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ.0,18%.3458
.Budżet 20060,09%.1731
.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 20060,03%.531
.UCHWAŁA nr XXXIX/ 202 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej.0,02%.303
.U C H W A Ł A nr XXXIX/198/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz na 2000,02%.300
.UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.0,05%.986
.UCHWAŁA nr XXXX/212/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/ 202 /05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśne0,02%.297
.UCHWAŁA NR XXXX/ 209/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wałcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.0,02%.292
.U C H W A Ł A Nr XXXX/213/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2006 roku.0,03%.535
.Zarządzenie Nr 3/06 z dnia 06.01.2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2006 roku.0,01%.192
.Uchwała nr XXXX/208/05 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 20060,02%.289
.Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie0,01%.236
.ZARZĄDZENIE Nr 2/06 z dnia 4 stycznia 2006r w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różewie.0,01%.180
.UCHWAŁA Nr XXVII/123/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2003r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych0,01%.232
.UCHWAŁA Nr XXVII/125/04 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 30 listopada 2004r w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej0,02%.336
.Uchwała Nr XXXIX/201/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Wałcz0,01%.265
.UCHWAŁA Nr XXVII/124/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2003r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów0,01%.263
.UCHWAŁA Nr XXVII/127/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2004r w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej i sposobu jej pobierania0,02%.336
. U C H W A Ł A Nr XXVII/122/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,01%.226
. UCHWAŁA Nr XXVII/126/04 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym0,02%.335
.U C H W A Ł A nr XXXX/210/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia.0,02%.315
.U C H W A Ł A nr XXXIX/203 / 05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.0,02%.359
.ZARZĄDZENIE NR 4/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym z0,01%.210
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO - roboty drogowe.0,01%.265
.UCHWAŁA XIX/92/2004 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok0,02%.323
.Uchwała Nr XX/103/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Urzędu Gminy Wałcz.0,02%.312
.Uchwała XXI/106/2004 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.0,02%.332
.Uchwała Nr XX/101/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.0,02%.311
.Uchwała Nr XVI/82/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.0,01%.279
.Uchwała Nr XX/99/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok0,02%.293
.Uchwała Nr XX/100/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wałcz0,01%.280
.Zawiadomienie dotyczące budowy sieci kan. sanit. w Nakielnie0,02%.291
.Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Walcz z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różewie.0,01%.193
.Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2005 roku0,12%.2352
.Protokół z XXXX sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2005 roku.0,02%.341
.UCHWAŁA nr XXXXI/214/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.0,01%.229
.UCHWAŁA nr XXXXI/ 216/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.0,01%.199
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 25 października 2005 roku.0,18%.3367
.Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2005 roku0,05%.920
.ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WAŁCZ Z 2005 ROKU.0,00%.30
.ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WAŁCZ Z ROKU 20050,07%.1318
.ZARZĄDZENIE NR 6/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.185
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE XXXXII SESJI RADY GMINY WAŁCZ0,01%.208
.UCHWAŁA nr XXXXI/217/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia drzewa za pomnik przyrody.0,01%.280
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowej w Wałczu Drugim.0,01%.247
.UCHWAŁA nr XXXXI/ 218/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.0,01%.224
.ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WAŁCZ Z ROKU 20030,07%.1395
.ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WAŁCZ Z ROKU 20040,08%.1507
.UCHWAŁA nr XXXXI/219/06 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2006 roku .0,01%.205
.U C H W A Ł A Nr XXXX/213/05 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2006 roku.0,01%.268
.TERMINARZ SESJI RADY GMINY W WAŁCZU NA ROK2006 (I półrocze)0,01%.247
.UCHWAŁA nr XXXXI/219/06 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2006 roku .0,01%.189
.P r o t o k ó ł z XXXXI Sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 stycznia 2006 roku.0,15%.2791
.Sprawozdania0,28%.5319
.OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA KŁĘBOWIEC W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH.0,01%.234
.Komunikat w sprawie budowy kanalizacji w miejscowości Wałcz Drugi0,01%.200
.Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 marca 2006r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kłębowiec.0,01%.279
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Adaptacja połączona z remontem świetlic wiejskich w miejscowościach Rudki, Karsibór, Kłębowiec, Dębołęka0,01%.223
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Adaptacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudki0,01%.256
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Adaptacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsibór0,02%.393
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Adaptacja połączona z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec0,01%.217
.OBWIESZCZENIE o TERMINIE XLIII SESJI RADY GMINY W WAŁCZU.0,01%.216
.REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW0,05%.858
.Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16.03.2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok0,02%.389
.Komunikat - budowa dwóch elektrowni wiatrowych w Chwiramie0,01%.230
.REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WAŁCZ. Z DNIA 23 LUTEGO 2006 ROKU0,04%.728
.Uchwała Nr XLII/221/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 luty 2006r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na obwody głosowania.0,01%.195
.UCHWAŁA Nr XLII/224/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2006r.0,01%.178
.ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20060,02%.393
.UCHWAŁA NR XLII/228/06 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wyłączenia działek oznaczonych geodezyjnie numerami 247, 248, 249, 250, 8074/6 w Wałczu – Chrząstkowie z Gminy Wał0,01%.177
.U C H W A Ł A NR XLII /226/06 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.0,01%.212
.U C H W A Ł A Nr XLII/229/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kłębowiec w sprawie zmiany granic administracyjnych.0,01%.197
.UCHWAŁA nr XLII/223/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.0,01%.201
.UCHWAŁA Nr XLII/220/06 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie: wydzielenia środków budżetowych na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"0,01%.195
.Uchwała Nr XLII/221/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 luty 2006r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na obwody głosowania.0,01%.250
.UCHWAŁA nr XLII/227/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.0,01%.179
.U C H W A Ł A NR XLII / 225 /06 dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości .0,01%.189
.Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 marca 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu n0,01%.229
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalów użytkowych.0,02%.381
.Zarządzenie nr 13/2006 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.188
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ O PLANOWANEJ BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ NR BT4 3498 W LUBNIE.0,01%.199
.Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 marca 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu n0,01%.178
.Zarządzenie nr 11/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.184
.Zarządzenie nr 10/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.186
.Protokół z XLII sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006 roku0,05%.975
.Przetarg nieograniczony - Wybudowanie zaplecza socjalnego boiska przy sali gimnastycznej w m. Chwiram.0,01%.250
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Szwecja0,01%.243
.Budowa przyłącza wod-kan do boiska w Rutwicy0,01%.188
.XVI edycja ogólnopolskiej akcji „ŻÓŁTY TYDZIEŃ" - informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu.0,01%.219
.Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 kwietnia 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0,01%.226
.Uchwała Nr XLIII/234/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.198
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Rozbudowie i przebudowie zaplecza socjalno-sanitarnego dla sportowców na działce nr 389/1 położonej0,01%.191
.U C H W A Ł A nr XLIII/ 231/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XLII/229/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kłębowiec Gmina Wałcz w sp0,01%.182
.UCHWAŁA NR XLIII / 233 /06 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.190
.OGŁOSZENIE O TERMINIE XLIV SESJI RADY GMINY W WAŁCZU.0,01%.221
.Budowa sieci kanalizacyjnej w Wałczu Drugim0,01%.233
.Budowa wodociągu z przyłączami w Zdbicach0,01%.183
.Oświadczenia majątkowe za 2005 rok0,06%.1137
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Rutwica.0,01%.226
.U C H W A Ł A nr XLIII/ 231/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę nr XLII/229/06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kłębowiec Gmina Wałcz w sp0,01%.172
.Uchwała Nr XLIII/234/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.188
.Uchwała Nr XLIV/236/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.176
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 15 /06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży lokali użytk0,01%.184
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 21 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na kupno i nabycie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.0,01%.181
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkal0,01%.184
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 19 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz0,01%.172
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 18/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym0,01%.176
.ZARZĄDZENIE Nr 20/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Chwiramie.0,01%.169
.Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 kwietnia 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0,01%.179
.UCHWAŁA nr XLIV/235/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wałcz z tytułu wykonania budżetu za 2005 r.0,01%.182
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działek bu0,01%.179
.Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora GIMNAZJUM W CHWIRAMIE0,01%.209
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,01%.205
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno.0,01%.177
.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31 marca 2006 ( I kwartał)0,04%.667
.P r o t o k ó ł nr XLIII/06 z XLIII sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 30 marca 2006 roku w godzinach od 11,00 do 14,30 w biurze referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej w Kołatniku.0,12%.2224
.Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 48/040,01%.185
.Zarządzenie Nr. 25/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 maja 2006 roku W sprawie nabycia na rzecz Gminy Wałcz nieruchomości.0,01%.178
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Nakielno.0,02%.294
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubno.0,01%.259
.Uchwała Nr XLVI/240/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok0,01%.196
.Uchwała Nr XLVI/240/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok0,05%.1022
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 /06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego.0,01%.164
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz.0,01%.169
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 33 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego.0,01%.173
.ROCZNE WYKAZY UMORZEŃ I ODROCZEŃ PODATKOWYCH0,30%.5606
.ZARZĄDZENIE Nr 30/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Chwiramie0,01%.235
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 33 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego.0,01%.161
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie planowanej przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era w Ostrowcu.0,03%.485
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 38 / 06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym GminyWałcz w trybie przetargowym0,01%.163
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 37/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym GminyWałcz w trybie bezprzetargowym .0,01%.150
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz0,01%.165
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy terenu dla inwestycji celu bublicznego.0,01%.162
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki w mi0,01%.185
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki w0,01%.175
.ZARZĄDZENIE Nr 28/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki rolnej w drodze darowizny0,01%.181
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz.0,01%.154
.Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2006r w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz0,01%.176
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 32 /06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego.0,01%.164
.U C H W A Ł A NR XLIV /237 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej0,01%.186
.UCHWAŁA NR XLIV/238/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie aktualności studium w planach miejscowych .0,01%.181
.UWAGA ! Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej0,01%.143
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w miejscowości Zdbice.0,02%.440
.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.0,05%.886
. P r o t o k ó ł nr XLV/06 z XLV sesji Rady Gminy w Wałczu, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 10 maja 2006 roku0,02%.334
.P r o t o k ó ł nr XLIV/06 z XLIV sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 roku w godzinach od 11,oo do 14,00 w biurze referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej w Kołatniku.0,04%.676
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE XLVII SESJI RADY GMINY W WAŁCZU.0,01%.283
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza energetycznego.0,01%.172
.Informacja o planowanej przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era na działce Nr 290/5 położonej w Golcach0,01%.180
.Informacja w sprawie planowanej budowy „ Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz” na działkach położonych w obrębie Wałcz 112.0,01%.210
.Informacja o umowie w sprawie partycypacji Gminy Wałcz w budowie chodnika w m. Chwiram0,01%.185
.Uchwała Nr XLVII/242/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,04%.721
.Zarządzenie nr 44/06 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.178
.ZARZĄDZENIE NR 41/06 Wójta Gminy Wałcz Z dnia 12 czerwca 2006 r. W sprawie powołania komisji do spraw przyznania stypendium uczniom za osiągnięcia szkolne0,01%.164
.PRZETARG OGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ0,01%.239
.PRZETARG OGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO MIEJSCOWOŚCI OSTROWIEC0,01%.264
.ZARZĄDZENIE Nr 42/06 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 czerwca 2006 r. W sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych, stanowiących mienie komunalne, przeznaczonych do sprzedaży w rama0,01%.185
.Zarządzenie nr 45/06 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.182
. Zarządzenie nr 46/06 WÓJTA GMINY WAŁCZ w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.195
.ZAWIADOMIENIE - wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno.0,01%.165
.Zarządzenie nr 47/06 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.204
.ZARZĄDZENIE NR 43/06 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.245
.Informacja w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku Wałcz – Człopa0,01%.181
.Zarządzenie nr 48/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania upraw warzyw gruntowych szklarniowych, trawników oraz ogródków przydomowych.0,01%.176
.Przetarg nieograniczony - Usługi - Autobusowe dowożenie uczniów0,01%.255
.Zarządzenie Nr 50/2006 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 25 czerwca 2006 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.0,01%.157
.Zarządzenie nr 49/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania upraw warzyw gruntowych szklarniowych, trawników oraz ogródków przydomowych.0,01%.167
.Zarządzenie Nr 51/2006 Wójta Gminy Wałcz w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.200
. Zarządzenie Nr 52/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 sierpnia 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej - Budowa sieci wodociągowej0,01%.187
.Komunikat w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - przebudowa mostu w miejscowości Piława.0,01%.174
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Szwecja.0,02%.289
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubno.0,02%.302
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Nakielno0,01%.254
.Zarządzenie Nr 53/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku0,01%.162
.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30 czerwca 2006 ( II kwartał)0,03%.598
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE XLVIII SESJI RADY GMINY W WAŁCZU.0,01%.225
. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 56/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz .0,01%.172
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 55/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz.0,01%.169
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 54/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz.0,01%.182
.UCHWAŁA Nr XLVI/ 241/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałcz „0,01%.178
.REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WAŁCZ.0,05%.965
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kłosowo0,02%.329
.KOMUNIKAT W SPRAWIE ZASIŁKÓW CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z SUSZĄ W 2006 ROKU0,01%.193
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Szwecja.0,02%.336
.Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego we wsi Ostrowiec.0,01%.170
.Obwieszczenie w sprawie sieci gazowej planowanej do realizacji na działkach położonych na terenie miasta i gminy Wałcz.0,01%.181
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22.0,01%.166
.ZARZĄDZENIE NR 58/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Wałcz na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.0,01%.192
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Wałcz Drugi.0,02%.374
.Informacja w sprawie otwarcia punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego.0,01%.200
.ZARZĄDZENIE NR 60/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 18 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości .0,01%.163
.P r o t o k ó ł nr XLVIII/06 z XLVIII sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 29 sierpnia 2006 roku w godzinach od 11,oo do 14,10 w biurze referatu gospodarki wodno-ściekowej w Kołatniku.0,03%.546
.ZARZĄDZENIE NR 61/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 18 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego - Sprzedaży lokalu mieszkalnego w0,01%.171
.P r o t o k ó ł nr XLVII/06 z XLVII sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 30 czerwca 2006 roku w godzinach od 13,oo do 16,10 w Ośrodku Wypoczynkowym Urzędu Gminy w Strącznie.0,01%.216
.P r o t o k ó ł nr XLIX/06 z XLIX sesji Rady Gminy w Wałczu, zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 19 września 2006 roku0,01%.247
.Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus0,01%.244
.Komunikat - w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa jednej elektrowni wiatrowej.0,01%.208
.Wybory Samorządowe 2006 - skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu0,01%.269
.Komunikat w sprawie wycinki drzew na terenie leśnictwa Strączno0,01%.191
.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych0,01%.238
.Z A W I A D O M I E N I E - o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 10.0,01%.182
.KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU0,01%.235
.UCHWAŁA nr XLVIII/245/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006r. zmieniająca Uchwały Nr XXXI/150/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej0,01%.165
.Uchwała Nr XLVIX/248/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań.0,01%.172
.Uchwała Nr XLVIX/249/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań.0,01%.169
.UCHWAŁA nr XLVIX/247/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 września 2006r. w sprawie wprowadzenia do Planu Rozwoju Lokalnego inwestycji pt. „Termomodernizacja pięciu szkół podstawowych na terenie gmi0,01%.157
.Uchwała Nr XLVII/243/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Chwiram.0,01%.150
.UCHWAŁA nr XLVIII/244/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia do Planu Rozwoju Lokalnego inwestycji pt. „Termomodernizacja czterech szkół podstawowych na terenie0,01%.165
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 63/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 października 2006 roku na sprzedaż samochodu dostawczego.0,01%.178
.Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działek w miejscowości Ostrowiec i Kłębowiec.0,01%.248
.UCHWAŁA Nr 3/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 19 października 2006r. w sprawie sporządzenia listy zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Wałcz.0,01%.192
.Przetarg ograniczony - roboty budowlane - Zaprojektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów zużycia mediów.0,08%.1567
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65 / 06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 10 pażdziernika 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieogranicz0,01%.172
.UCHWAŁA Nr 2/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 19 października 2006r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.0,01%.192
.Uchwała Nr XLVIII/246/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.160
.Uchwała Nr L/250/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,00%.8
.UCHWAŁA nr LI/256/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących p0,01%.201
.Uchwała Nr LI/258/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.0,01%.208
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 64/06 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 10 pażdziernika 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego: ̶0,01%.186
.Uchwała Nr LI/263/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia gminy do projektu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji poza0,03%.478
.Uchwała Nr LI/257/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dotyczących zlecenia innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działa0,01%.159
.Uchwała Nr LI/255/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.159
.Uchwała Nr L/250/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.167
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego w Szwecji0,01%.273
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kłosowo.0,01%.238
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Szwecja.0,02%.338
.Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30 wrzesień 2006 ( III kwartał)0,04%.709
.KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WAŁCZ !0,01%.224
.KONKURS - na stanowisko referenta ds.ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Wałczu0,03%.514
.KONKURS - na stanowisko referenta ds. kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Wałczu.0,02%.457
.KONKURS - na stanowisko referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Wałczu0,02%.368
.Komunikat w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku Wałcz – Jastr0,01%.212
.ZAWIADOMIENIE - zmiana decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej we wsi Strączno.0,01%.266
.UCHWAŁA nr I/3/06 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wałczu .0,01%.182
.UCHWAŁA nr I/2/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Wałczu0,01%.183
.U C H W A Ł A nr I/5/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy w Wałczu.0,01%.181
.UCHWAŁA nr I/1/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2006r. głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wałczu.0,01%.177
. U C H W A Ł A Nr I/ 6 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.0,01%.237
.UCHWAŁA nr I/ 4 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.0,01%.236
.Obwieszczenie o terminie II SESJI RADY GMINY W WAŁCZU.0,01%.230
.Protokół nr L/06 z 50-tej sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 26 września 2006 roku0,01%.213
.Zarządzenie Nr 72/2006 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.0,01%.230
.Wykaz osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowiska: referenta ds. ewidencji ludności, referenta ds. kancelaryjnych oraz referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.0,09%.1640
.UCHWAŁA Nr II/9/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 6 grudnia 2006 w sprawie opłaty miejscowej.0,03%.542
.UCHWAŁA Nr II/8/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,03%.536
.U C H W A Ł A Nr II/7/2006 Rady Gminy w Wałczu z dnia 06 grudnia 2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,03%.540
.KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WAŁCZ0,02%.307
. U C H W A Ł A Nr I/ 6 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.0,01%.192
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu dostawczego marki FS Lublin Żuk.0,01%.231
.W Y N I K I - II etapu konkursu na stanowiska: referenta ds. ewidencji ludności, referenta ds. kancelaryjnych oraz referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.0,05%.871
.WYNIKI III ETAPU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE GMINY WAŁCZ0,03%.505
.TERMINARZ SESJI RADY GMINY W WAŁCZU NA I PÓŁROCZE 2007 r.0,01%.219
.Przetarg nieograniczony - „ Budowa linii oświetlenia ulicznego wsi Ostrowiec”0,02%.375
.Zarządzenie Nr 75/2006 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.0,01%.241
.Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,00%.17
.Zarządzenie Nr 76/06 Wójta Gminy Wałcz w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wałczu0,01%.263
.Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok0,01%.216
.Informacja w sprawie zebrań sprawozdawczo - wyborczych w sołectwach0,02%.373
.ZARZĄDZENIE Nr 77/06 Wójta Gminy Wałcz w sprawie wyznaczenia administratora systemu informatycznego0,01%.239
.Zarządzenie Nr 67/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2007 rok0,01%.171
.Budżet 2007 - PROJEKT0,03%.579
.Budżet 20070,08%.1496
.ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20070,02%.428
.UCHWAŁA Nr III/13/2006 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.0,03%.494
.U C H W A Ł A NR III /20/06 R a d y Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.0,01%.252
.Komunikat - w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowy boiska sportowego0,01%.237
.WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ0,02%.316
.ZARZĄDZENIE NR 74 /06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „ Sprzedaż samochodu dostawczego marki FS Lubin Żuk ”0,01%.251
.UCHWAŁA Nr III/ 18 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego.0,01%.249
.Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 15.01.2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2007 roku.0,02%.396
.P r o t o k ó ł nr II/06 z II sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej dnia 6 grudnia 2006 r.0,01%.276
.P r o t o k ó ł nr I/06 z I sesji Rady Gminy w Wałczu w kadencji 2006-2010 odbytej 27 listopada 2006 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu.0,03%.595
.PRZETARG OGRANICZONY - Wykonanie rozbudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gostomi gmina Wałcz0,02%.320
.PRZETARG OGRANICZONY - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Witankowie gmina Wałcz0,02%.295
.PRZETARG OGRANICZONY - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Strącznie gmina Wałcz0,02%.422
.PRZETARG OGRANICZONY - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Różewie gmina Wałcz0,02%.296
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE IV SESJI RADY GMINY W WAŁCZU.0,01%.213
.Przetarg nieograniczony - Dostawa koparko – ładowarki kołowej.0,02%.331
.WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY WAŁCZ0,01%.266
.UCHWAŁA Nr 2/07 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w okręgu nr 9 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wałcz zarządzonych na d0,01%.181
.UCHWAŁA Nr 1/ 07 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Wałczu z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wałczu zar0,01%.170
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 1 lutego 2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Wałczu zarządzonych na dzień 25 lutego 2007r.0,02%.333
.Konkurs na stanowisko konserwatora sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych0,02%.376
.UCHWAŁA Nr 3/07 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej0,01%.246
.Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,02%.319
.ZARZĄDZENIE NR 3/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowy0,01%.216
.UCHWAŁA Nr IV/22/07 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 30 stycznia 2007 w sprawie: wydzielenia środków budżetowych na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”0,01%.200
.Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach Szkół Podstawowych na terenie Gminy Wa0,01%.192
.UCHWAŁA NR IV/25/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie0,01%.196
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE V SESJI RADY GMINY W WAŁCZU KADENCJI 2006 - 20100,01%.219
.UCHWAŁA nr IV/24/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2007r.0,01%.176
. UCHWAŁA nr IV/23/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na I półrocze 2007 roku.0,01%.162
.ZARZĄDZENIE Nr 4 /2007 WÓJTA GMINY WAŁCZ w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz.0,01%.240
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,02%.447
.Ogłoszenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - rozbudowa stacji bazowej sieci cyfrowej Era.0,01%.272
.Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 13.01.2007r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.206
.ZARZĄDZENIE Nr 2/2007 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych0,01%.185
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej Lubno - Omulno0,02%.368
.ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w rama0,01%.217
.ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w rama0,01%.200
.Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 13.01.2007r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.189
.Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 13.01.2007r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.195
.Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 13.01.2007r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.159
.Przetarg nieograniczony - Budowa studni głębinowej w miejscowości Witankowo0,02%.298
.Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,02%.346
.Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy w Wałczu w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach Szkół Podstawowych na terenie Gminy Wałcz.0,01%.168
.UCHWAŁA Nr V/30/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 luty 2007r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz0,01%.216
.Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz - Załącznik do uchwały nr V/30/07 z dnia 27 lutego 2007 r.0,01%.98
.U C H W A Ł A NR III/15 / 06 Rady Gminy Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 20070,02%.287
.Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Rok 20070,02%.422
. UCHWAŁA NR III / 16 /06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20070,01%.250
.ZARZĄDZENIE Nr 57/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych, stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w0,01%.184
.ZARZĄDZENIE Nr 34/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych, stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w rama0,01%.169
.ZARZĄDZENIE Nr 35/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych, stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w rama0,01%.171
.Zarządzenie Nr 62/06 Wójta Gminy Walcz z dnia 25 września 2006r. w sprawie opłat za wykonywanie ksero0,01%.194
.ZARZĄDZENIE NR 66/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 11 października 2006 roku w sprawie opłat za wynajem świetlic na terenie Gminy Wałcz0,01%.172
.Zarządzenie Nr 69/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16.11 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.180
.ZARZĄDZENIE Nr 71/06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej0,01%.172
.ZARZĄDZENIE Nr 70/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w0,01%.176
.ZARZĄDZENIE Nr 73/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne , przeznaczonych do sprzedaży w ra0,01%.246
.Zarządzenie nr 68/2006 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.215
.ZARZĄDZENIE Nr 78/2006 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunal0,01%.235
.Zarządzenie Nr 82/2006 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.0,01%.248
.ZARZĄDZENIE NR 81/2006 WÓJTA GMINY WAłCZ z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.237
.ZARZĄDZENIE NR 79/2006 Wójta Gminy Walcz z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi z0,01%.260
.Zarządzenie Nr 59/2006 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.0,01%.169
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE VI SESJI RADY GMINY W WAŁCZU KADENCJI 2006 - 20100,01%.204
.UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wałcz.0,01%.203
.ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 WÓJTA GMINY WAŁCZ w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów w 2007 r. na sprzedaż i dzierżawę działek rolnych , będących własnością mienia komunalnego Gminy Wałc0,01%.204
.Wybór Konwentu Sołtysów0,01%.253
.Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,02%.330
.Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,02%.325
. Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16.03.2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok0,02%.399
.Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie działki dla rolników indywidualnych i spółek rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie wsi Lubno0,01%.228
.ZARZĄDZENIE NR 16 /07 Wójta Gminy W a ł c z z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.195
.U C H W A Ł A NR VI / 38 /07 R a d y G m i n y w W a ł c z u z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze0,01%.225
.ZARZĄDZENIE NR 17/07 Wójta Gminy W a ł c z z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczon0,01%.195
.ZARZĄDZENIE NR 18/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.195
.U C H W A Ł A NR VI / 36 /07 R a d y G m i n y w W a ł c z u z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu we wsi Zdbice na okres dłuższy niż 3 lata0,01%.186
.UCHWAŁA NR VI /37/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze0,01%.192
.ZARZĄDZENIE NR 19 /07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.189
.ZARZĄDZENIE NR 20 /07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.211
.Oświadczenia majątkowe za 2006 rok0,06%.1171
.Uchwała Nr VII/45/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,02%.323
.Komunikat w sprawie przebudowy świetlicy wiejskiej w Świętosławiu0,01%.270
.UCHWAŁA nr VII/41/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wałcz z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.0,01%.157
.Zawiadomienie w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na terenie wsi Prusinówko0,01%.215
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w m. Strączno0,02%.448
.PROTOKÓŁ KONTROLI PODATKOWEJ Z DNIA 11.05.2007 ROKU0,03%.519
.Protokół z kontroli w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 roku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji celowych0,03%.493
.Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działek0,01%.270
.Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Świętosław.0,01%.237
.Protokół nr VII/07 z VII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej dnia 24 kwietnia 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.0,01%.255
.OBWIESZCZENIE w sprawie terminu VIII SESJI RADY GMINY W WAŁCZU0,01%.238
.Ogłoszenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w związku z planowaną rozbudową stacji bazowej sieci cyfrowej Era0,01%.276
.Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego wzdłuż projektowanej obwodnicy miasta Wałcza0,02%.290
.Protokół nr VI/07 z VI sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej dnia 27 marca 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.0,06%.1064
.PRZETARG OGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej Dobino – Przybkowo0,02%.301
.PRZETARG OGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej Karsibór – Rudki0,01%.248
.PRZETARG OGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej Karsibór – Rudki0,03%.587
.NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY - NAJEM POMIESZCZEŃ W MIEJSCOWOŚCI KOŁATNIK.0,01%.229
.Zarządzenie nr 23/07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie kupna od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych0,01%.174
.Zarządzenie nr 24/07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz0,01%.175
.Zawiadomienie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia we wsi Ostrowiec.0,02%.303
.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu0,01%.218
.PRZYPOMINAMY - WYMIANA STARYCH DOWODÓ !0,02%.440
.KOMUNIKAT - NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW0,02%.325
.OBWIESZCZENIE - Urząd Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.280
. Uchwała Nr VIII/ 50/ 07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,02%.295
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,02%.462
.UCHWAŁA NR VIII /51 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat .0,01%.162
.UCHWAŁA nr VII / 42 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej.0,01%.203
.Uchwała Nr VIII / 49 / 07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie współfinansowania inwestycji drogowej w miejscowości Szwecja.0,01%.159
.UCHWAŁA VII/44/07 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja p0,01%.158
.UCHWAŁA Nr VII/ 43 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2007 w sprawie inkaso opłaty miejscowej0,01%.216
.UCHWAŁA Nr VIII/47/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu służącego do ustalenia w0,01%.200
.GMINNY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECI I RODZIN0,03%.491
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Zdbice.0,02%.392
.Zawiadomienie w sprawie budowy kanalizacji deszczowej we wsi Szwecja0,01%.255
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era na terenie wsi Lubno0,01%.245
. Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2007 roku. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości rolnych0,01%.156
.UCHWAŁA nr VI/34/07 Rady Gminy w Wałczu dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/5/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy w Wałcz0,01%.150
.UCHWAŁA nr V/28/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Zylinskiej zam. w Papowie na działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu.0,01%.151
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowościach Strączno i Różewo0,02%.340
.KOMUNIKAT W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WE WSI SZWECJA0,01%.271
.UCHWAŁA Nr VI/40/07 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy w Wałczu do wykonywania obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej0,01%.158
.UCHWAŁA nr VIII/46/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań na Rzecz Dzieci i Rodzin na lata 2007-20100,01%.197
.UCHWAŁA Nr VI/39/07 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie: upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy w Wałczu do wykonywania obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej0,01%.145
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa pomieszczeń szkolnych na mieszkalne w miejscowości Kłębowiec0,01%.251
.Dowody osobiste0,04%.714
.Komunikat Ministra Środowiska w sprawie prac terenowych związanych z realizacją projektu BioSoil Forest Biodiversity0,03%.558
.Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy w Wałczy z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,01%.282
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-gospodarczego na mieszkalny w miejscowości Rudki0,02%.288
.ZARZĄDZENIE NR 31 / 07 Wójta Gminy w Wałczu w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego0,01%.173
.ZARZĄDZENIE NR 30 / 07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego0,01%.170
.Uchwała Nr X/55/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok0,02%.326
.Zarządzenie nr 25 /07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 21maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej0,01%.158
.Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,02%.307
.UCHWAŁA Nr III/14/06 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 27grudnia 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2007r.0,02%.306
.Uchwały Rady Gminy0,48%.9000
.Zarządzenia Wójta Gminy0,37%.6915
.Wykaz kodów pocztowych Gminy Wałcz0,37%.7075
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dębołęce- budynek główny.0,02%.290
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych0,02%.418
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2007/2008.0,01%.273
.ZARZĄDZENIE nr 15/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Gminy Wałcz.0,01%.250
.Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2007r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych0,01%.214
.ZARZĄDZENIE Nr 28/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów uczniom za wybitne osiągnięcia szkolne.0,01%.193
.ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnych do zasobów mienia komunalnego Gminy Wałcz.0,01%.224
.ZARZĄDZENIE Nr 21/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej0,01%.184
.Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 maja 2007r w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych.0,01%.206
.Zarządzenie Nr12/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji ds. dokształcania nauczycieli0,01%.202
.Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18.06.2007r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.194
.Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż działek w miejscowości Nakielno0,02%.383
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez0,01%.252
.Uchwała Nr XI/65/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 lipca 2007r. - w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.0,00%.27
.Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,01%.280
.Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,01%.269
.Uchwała Nr XI/63/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 lipca 2007 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie0,01%.218
.Ogłoszenie w sprawie rozbudowy istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno.0,02%.348
.Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Wałcz.0,02%.290
.UCHWAŁA Nr III/17/O6 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 grudnia 2OO6 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Gminy Wałcz do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Szpit0,02%.309
.OBWIESZCZENIE O TERMINIE XII SESJI RADY GMINY W WAŁCZU0,01%.265
.U C H W A Ł A Nr XI/ 62 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2007r.0,01%.203
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 40 / 07 W ó j t a G m i n y W a ł c z z dnia 07 sierpnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetarg0,01%.172
.ZARZĄDZENIE Nr 38/07 Wójta Gminy Wałcz z dni 07 sierpnia 2007r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Wałczu.0,01%.175
.UCHWAŁA nr X/58 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na II półrocze 2007r.0,01%.167
.UCHWAŁA Nr X/ 56 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Wałcz do Stowarzyszenia Samorządowego – Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu0,01%.162
.UCHWAŁA nr XI/61/ 07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa0,01%.164
.UCHWAŁA nr X/57/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na II półrocze 2007 roku.0,01%.202
.Z A R Z Ą D Z E N I E NR 39 / 07 W ó j t a G m i n y W a ł c z z dnia 07 sierpnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu us0,01%.176
.Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok0,01%.283
.Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz0,01%.169
.Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,02%.285
.Przetarg ustny ograniczony - na sprzedaż działki położonej w miejscowości Kłębowiec0,02%.450
.Protokół nr XI/07 z XI sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 19 lipca 2007r0,01%.258
.Protokół nr X/07 z X sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 czerwca 2007 r.0,01%.204
.Protokół nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej dnia 30 stycznia 2007 r.0,01%.265
.Protokół nr V/07 z V sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej dnia 27 lutego 2007 r.0,03%.492
.Protokół nr IX/07 z IX sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 12 czerwca 2007 r.0,01%.218
.Protokół nr VIII/07 z VII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 maja 2007 r.0,04%.843
.Protokół nr III/06 z III sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej dnia 27 grudnia 2006 r.0,03%.479
.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 września 2007 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Wałcz w wyborach do Sejmu Rzeczyposp0,02%.390
.DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO0,02%.304
.Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników - DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO0,01%.243
.KONKURS NA STANOWISKO - Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Wałczu.0,03%.501
.ZARZĄDZENIE NR 45/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.201
.Wójt Gminy w Wałczu Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego0,02%.341
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Nakielno i Różewo0,02%.357
.Komunikat - Kandydaci na stanowisko Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Wałczu.0,04%.706
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU0,03%.619
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego0,02%.289
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Nakielno0,02%.386
.Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok0,02%.302
.OGŁOSZENIE W SPRAWIE - Budowy sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla Zespołu Budownictwa Letniskowego w miejscowości Nakielno0,02%.379
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Zdbice0,02%.394
.ZARZĄDZENIE NR 47/ 07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „ Sprzedaży dz0,01%.213
.Informacja w sprawie zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości.0,03%.527
.ZARZĄDZENIE NR 50/07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego : „ Sprzedaży dz0,01%.272
.ZARZĄDZENIE NR 53/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.226
.ZARZĄDZENIE NR 52 / 07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 28 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.0,01%.264
.UCHWAŁA nr XIII/ 66 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 września 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Wałczu.0,01%.221
.Obwieszczenie o terminie XIV Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.243
.Uchwała Nr XIV/78/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok0,02%.289
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Lubno0,02%.297
.Informacja w sprawie zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości.0,03%.522
.Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,02%.320
.ZARZĄDZENIE NR 56/07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „ Sprzedaży działe0,01%.244
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie rozbudowy zakładu branży stalowej na działce nr 105/4 położonej w obrębie Kłębowiec0,02%.471
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie modernizacji budynku chlewni w obrębie wsi Dobino0,02%.433
.Obwieszczenie o terminie XV Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.217
.Komunikat w sprawie budowy pasywnej części traktu światłowodowego nr PKL4F203 kabla światłowodowego w relacji Kolanowe - Górnica, w obrębie wsi Kłosowo0,02%.423
.Przetarg nieograniczony - Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.0,01%.278
.Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Atu 1,6 Katalizator0,01%.252
.Komunikat w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kłębowcu0,02%.424
.UCHWAŁA Nr XIV/75/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok0,02%.336
.UCHWAŁA Nr XIV/73/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchylenia uchwały Nr XXXIX/196/05 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2000,02%.352
.UCHWAŁA nr XIV/74/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej0,01%.226
.UCHWAŁA Nr XIV/72/2007 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.389
.STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WAŁCZ MA LATA 2007 - 20130,03%.638
.Uchwała Nr XV/81/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,01%.281
.Budżet 2008 - PROJEKT0,03%.610
.Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2008 rok0,01%.198
.Uchwała Nr XV/83/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów0,01%.171
.Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddawania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Wałcz.0,01%.217
.UCHWAŁA NR XVI/88/07 Rady Gminy w Wałcz z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Wałcz od PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruc0,01%.217
.Komunikat w sprawie rozbudowy części budynku Szkoły Podstawowej na Partnerskie Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury w miejscowości Karsibór.0,03%.480
.NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY - NAJEM POMIESZCZEŃ W MIEJSCOWOŚCI WITANKOWO0,01%.195
.Obwieszczenie o terminie XVII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.239
.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostarczanie w 2008 r. paliw płynnych do pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Gminy Wałcz0,01%.229
.UCHWAŁA NR XIV/76/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej0,01%.197
.UCHWAŁA NR XIII/69/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 września 2007 roku w sprawie darowizny na rzecz Spółki z o .o. ENEA0,01%.207
.UCHWAŁA NR XIV/77/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.0,01%.236
.UCHWAŁA Nr XII/64/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2007 r w sprawie powołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników.0,01%.172
.UCHWAŁA Nr XV/84/07 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2008r.0,01%.227
.U C H W A Ł A nr XV/82/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz na 20080,02%.325
.Protokół nr XIV/07 z XIV sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 października 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,05%.894
.Protokół nr XII/07 z XII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2007r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 80,02%.315
.Protokół nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 września 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,02%.372
.UCHWAŁA Nr XVII/92/07 RADY GMiNY W WAŁCZU z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz .0,01%.203
.Protokół nr XVI/07 z XVI sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 12 grudnia 2007 r.0,01%.193
.Protokół nr XV/07 z XV sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 listopada 2007 r.0,01%.210
.Przetarg nieograniczony - Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, Studium Wykonalności, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania : Budowa s0,02%.394
.UCHWAŁA NR XVII/93/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20080,01%.234
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20080,03%.579
.UCHWAŁA NR XVII/94/07 Rady Gminy Wałczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na rok 20080,01%.224
.PROGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WAŁCZ NA ROK 20080,03%.583
.Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 07.01.2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2008 ro0,01%.153
.Uchwała nr XVII/95/07Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wałcz0,02%.316
.Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego0,01%.224
.Budżet 20080,05%.1028
.Uchwała Nr XVII/89/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.0,02%.424
.ZARZĄDZENIE NR 63/07 WÓJTA GMINY WAłCZ z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.244
.ZARZĄDZENIE NR 1/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 02 stycznia 2008 roku w sprawie opłat za wynajem świetlic na terenie Gminy Wałcz0,01%.184
.Uchwała Nr XVII/ 96 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 roku - w sprawie ustalenia zasad sprzedaży i dzierżawy gruntów i nieruchomości rolnych będących w gminnym zasobie nieruchomości.0,02%.375
.Obwieszczenie o terminie XVIII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.205
.ZARZĄDZENIE NR 6/08 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 09 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2008 rok doty0,01%.172
.Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,02%.348
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Golce na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.185
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Dzikowo na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.191
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubno na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.183
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Rudki na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.187
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Różewo na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.188
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubno na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.171
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Lubno na wydzierżawienie działki rolnej0,01%.201
.Uchwała Nr XVIII/98/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2008r.w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz0,01%.169
.ZARZĄDZENIE NR 8/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkani0,02%.346
.Obwieszczenie w sprawie budowy boiska oraz rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej na Polsko – Niemieckie Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Karsiborze0,01%.136
.Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka trzy stronna o ładowności co najmniej 7 ton.0,01%.209
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowoąciach Nakielno i Różewo0,01%.277
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 1 w Lipiu0,01%.222
.Informacja - nieruchomości przeznaczone do zbycia , najmu i dzierżawy0,00%.85
.ZARZĄDZENIE NR 9/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nabycia na mienie Gminy Wałcz od Skarbu Państwa - Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Wałecki działek w drodz0,01%.150
.UCHWAŁA nr XVIII/100/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na rok 2008.0,01%.153
.Uchwała nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2008.0,01%.149
.ZARZĄDZENIE NR 8/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych0,00%.6
.Obwieszczenie o terminie XIX Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.214
.Uchwała Nr XVIII/97/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Chwiramie0,01%.144
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Nakielno i Różewo0,02%.390
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lipie0,02%.368
.Obwieszczenie w sprawie budowy budynku socjalno-sanitarnego z przyłączami, na terenie boiska sportowego w Strącznie0,01%.145
. Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.0,02%.359
.ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramac0,01%.167
.ZARZĄDZENIE Nr 7/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w rama0,01%.163
. UCHWAŁA Nr XIX/102/08 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: wydzielenia środków budżetowych na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”0,01%.145
.Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 stycznia 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej0,01%.168
.ZARZĄDZENIE Nr 4/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramac0,01%.152
.ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i sprzedaż działek rolnych będących w gminnym zasobie nieruchom0,01%.170
.ZARZĄDZENIE NR 13/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.151
.ZARZĄDZENIE NR 12/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym0,01%.161
.UCHWAŁA Nr XIX/103/08 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki wydawane w tych stołówkach, dla których organem prowadząc0,01%.200
.Uchwała Nr XIX/104/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.0,02%.317
.Protokół nr XVIII/08 z XVIII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 stycznia 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,02%.395
.Uchwała Nr XVII/90/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,02%.351
.Protokół nr XVII/07 z XVII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,01%.258
.II NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY - Na najem pomieszczeń zlokalizowanych w miejscowości Szwecja0,02%.327
.Informacja w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia , najmu i dzierżawy0,01%.228
.Obwieszczenie o terminie XX Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.266
.Komunikat w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM w miejscowości Ostrowiec0,01%.179
.ZARZĄDZENIE Nr 15/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie nabycia na mienie Gminy Wałcz od Państwa Zofii i Hieronima Nicpoń działki w drodze darowizny.0,01%.209
.Protokół nr XIX/08 z XIX sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 lutego 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,02%.322
.Przetarg nieograniczony - Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Studium Wykonalności dla zadani0,02%.374
.Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w obrębie wsi Kłębowiec0,02%.405
. Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 marca 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu0,01%.160
.ZARZĄDZENIE NR 16/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 lutego 2008 roku na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Polonez Truck w drodze przetargu nieograniczonego.0,01%.169
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno0,01%.190
.Przetarg nieograniczony - Dostawa ciągnika rolniczego0,01%.254
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Zdbice0,04%.829
.ZARZĄDZENIE NR 23/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek na mienie Gminy Wałcz.0,01%.184
.ZARZĄDZENIE NR 50/07 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „ Sprzedaży dzia0,01%.228
.Obwieszczenie w sprawie wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego0,01%.148
.Obwieszczenie w sprawie wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Dobino.0,01%.165
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Samochodu ciężarowego marki Polonez Truck 1,60,01%.222
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobrogoszcz0,01%.150
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Strączno0,01%.204
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobrzyca0,01%.204
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ługi Wałeckie0,01%.193
.Oświadczenia majątkowe za 2007 rok0,06%.1106
.ZARZĄDZENIE NR 27/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.182
.ZARZĄDZENIE NR 26/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.185
.ZARZĄDZENIE NR 30/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.165
.ZARZĄDZENIE NR 25/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.182
.ZARZĄDZENIE NR 28/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.174
.Przetarg nieograniczony: Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6 w Wałczu0,01%.265
.Protokół nr XXII/08 z XXII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,02%.352
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Szwecja gm. Wałcz0,01%.237
.Pzetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Prusinowo0,01%.190
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Ługi Wałeckie0,01%.208
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Prusinowo0,01%.172
.Pzetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Prusinowo0,01%.187
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Prusinowo0,01%.182
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Prusinowo0,01%.190
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Golce0,01%.215
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Gostomia0,01%.204
.Pzetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Prusinowo0,01%.240
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Rutwica0,01%.208
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Kolno0,01%.246
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Kłosowo0,01%.217
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Gostomia0,02%.323
.Obwieszczenie w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gminy Wałcz na lata 2008 - 20150,01%.140
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 kV i nn w obrębie wsi Dobino0,01%.131
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w miejscowości Rutwica (część działki nr 3/61 )0,01%.186
.ZARZĄDZENIE NR 24/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.147
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 kV i nn w obrębie wsi Czapla0,01%.119
.Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.0,01%.270
.Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok0,02%.290
.Uchwała Nr XXII/114/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.0,02%.293
. Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20.03.2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok0,02%.409
.Uchwała Nr XXII/110/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 20070,01%.145
.Protokół z kontroli finansowej programu / Szkoła Marzeń / - Gimnazjum w Lubnie0,03%.488
.UCHWAŁA Nr XX/106/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki wydawane w tych stołówkach, dla których organem prowadząc0,01%.266
.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wałcz0,01%.163
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno0,04%.678
.Komunikat w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu ś/c de 40 PE w Ostrowcu0,01%.159
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ESP0,30%.5568
.Protokół nr XX/08 z XX sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 marca 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,02%.471
.Protokół nr XXI/08 z XXI sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 1 kwietnia 2008 r.0,01%.236
.Uchwała Nr XXII/112/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz granic ich obwodów.0,01%.221
.Obwieszczenie o terminie XXII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.213
.Konkurs na stanowisko pracownika do spraw realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,02%.406
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Samochodu ciężarowego marki Polonez Truck0,01%.163
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Różewo i Strączno0,01%.272
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Różewo Kolonia0,01%.149
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Górnica – Jeziorko w Gminie Wałcz0,02%.353
.Uchwała Nr XXIV/126/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok0,01%.144
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Ostrowiec0,01%.184
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ługi Wałeckie0,01%.161
.UCHWAŁA nr XXIV/128/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/74/07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego0,01%.178
.KOMUNIKAT W SRAWIE KATASTROFY BUDOWLANEJ WE WSI KARSIBÓR0,01%.200
.Przetarg nieograniczony - Dostawa dwóch przenośnych motopomp pożarniczych0,02%.317
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na trasie Nakielno – Rutwica – Prusinowo Wałeckie – Prusinówko0,01%.158
.ZARZĄDZENIE NR 37/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 09 lipca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym0,01%.175
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Dobrzyca w Gminie Wałcz.0,02%.342
.Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia .16 lipca 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu0,01%.160
.Przetarg nieograniczony - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2008/20090,01%.281
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 536 we wsi Szwecja0,01%.177
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 599/2 we wsi Szwecja0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie części działki nr 602/1 we wsi Szwecja0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 117/3 we wsi Dzikowo0,01%.123
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 2/9 we wsi Strączno0,01%.138
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 57/3 we wsi Ostrowiec0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 78/1 we wsi Lubno0,01%.120
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 145/1 we wsi Golce0,01%.142
.ZARZĄDZENIE NR 41/08 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.185
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na stanowisko pracownika do spraw realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego0,01%.274
.Strategia Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2008 - 20150,04%.810
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w obrębie wsi Witankowo0,01%.143
.KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW0,01%.175
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku Gimnazjum w Chwiramie0,01%.165
.Komunikat w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na prowadzeniu tuczu trzody chlewnej na działce o nr 30/1 położonej w Dobinie0,01%.246
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa sieci wodociągowej Kolonia Witankowo - Chude w Gminie Wałcz0,02%.392
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w miejscowości Strączno.0,01%.145
.Obwieszczenie o terminie XXVI Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.241
.Uchwała Nr XXV/133/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok0,02%.299
.Protokół nr XXIII/08 z XXIII sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 6 czerwca 2008 r0,02%.303
.Rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Polonez Truck 1,60,01%.154
.Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0,01%.216
.Uchwała Nr XXVI/134/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.0,02%.304
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w miejscowości Zdbice0,02%.420
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno0,01%.281
.P r o t o k ó ł nr XXV/08 z XXV sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 11 sierpnia 2008 r.0,01%.213
.Protokół nr XXIV/08 z XXIV sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 czerwca 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,02%.375
. Zarządzenie Nr 44/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku0,01%.176
.Zarządzenie Nr 50/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 11 września 2008 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ustawienie reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wałcz0,01%.179
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku szkoły na obszarze wsi Chwiram0,01%.137
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 514/1 we wsi Golce gm. Wałcz0,01%.145
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej we wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.126
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 528/1 we wsi Golce gm. Wałcz0,01%.139
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej we wsi Wiesiółka gm. Wałcz0,01%.130
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 14/7 we wsi Nakielno gm. Wałcz0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 14/3 we wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.119
.Uchwała nr XXVI/135/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szwecja .0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 71/1 we wsi Karsibór gm. Wałcz0,01%.151
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 91 we wsi Karsibór gm. Wałcz0,01%.130
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 66/2 we wsi Wałcz 55 gm. Wałcz0,01%.145
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 161 we wsi Wałcz 55 gm. Wałcz0,01%.153
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 504/3 we wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.147
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 74/2 we wsi Lubno gm. Wałcz0,01%.147
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 536 we wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.168
.UCHWAŁA nr XXVI/136/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV / 74 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolneg0,01%.141
.UCHWAŁA nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wałcz.0,01%.176
.Obwieszczenie o terminie XXVII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.249
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostarczanie opału dla Szkół w Gminie Wałcz w okresie grzewczym 2008/2009r0,01%.250
.Przetarg nieograniczony - Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus - 9 miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych0,02%.388
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Górnica - Świętosław - karsibór w Gminie Wałcz.0,01%.157
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Chwiram0,01%.180
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Brzezinki0,01%.153
.UCHWAŁA XXVII/140/08 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Szwecja.0,01%.162
.UCHWAŁA Nr XXVII/ 139 /08 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 30 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz.0,01%.195
.Uchwała Nr XXVII/138/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 września 2008r. w sprawie zasady i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gm0,01%.176
.UCHWAŁA Nr XXVII / 142 /08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania 10 punktów przedszkolnych przy placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałcz,0,01%.162
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Zdbice.0,01%.147
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostarczanie opału dla Szkół w Gminie Wałcz w okresie grzewczym 2008/2009r0,01%.278
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Kłebowiec 41/80,01%.167
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Kłebowiec 41/90,01%.189
.Przetarg ustny ograniczony w stosunku do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi 427 i 423 na sprzedaż działki nr 424 o pow. 406 m2, położonej w miejscowości Ostrowi0,01%.216
.Obwieszczenie o terminie XXVIII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.268
.ZARZĄDZENIE NR 57/08 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz0,01%.214
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej n.n. - 0,4 kV, w obrębie wsi Strączno0,01%.127
.Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.0,01%.219
.Uchwała Nr XXVII/141/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 106 we wsi Dzikowo0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 528/1 we wsi Golce0,01%.139
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 24/15 w obrębie Wałcz 1120,01%.175
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 514/1 we wsi Golce0,01%.160
.Obwieszczenie o terminie XXIX Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.226
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Golce 29/20,01%.132
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja0,01%.155
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Golce0,01%.127
.Uchwała Nr XXVIII/152/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego0,01%.163
.Uchwała Nr XXVIII/148/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r.w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego0,01%.176
.Uchwała Nr XXVIII/149/ 08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.0,01%.152
.Uchwała Nr XXIX/155/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok0,01%.272
.Uchwała Nr XXVIII/150/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.0,01%.174
.Uchwała Nr XXVIII/151/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.0,01%.167
.Uchwała Nr XXIX/156/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.442
.Uchwała Nr XXIX/158/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,02%.285
.Uchwała nr XXVIII/153/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Wałcz za udział w działaniach0,01%.179
.UCHWAŁA Nr XXIX/159/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych0,01%.277
.Uchwała Nr XXIX/162/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 2313z .0,01%.160
.ZARZĄDZENIE Nr 34/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie wyboru sołtysa.0,01%.164
.Uchwała Nr XXIX/163/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 2307z w miejscowości Rudki.0,01%.169
. Uchwała Nr XXVIII/154/08 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 28 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do fundacji Lokalna Grupa Działania – „LIDER WAŁECKI”0,01%.157
.Uchwała nr XXIX/157/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz na 2009 rok.0,01%.270
.Uchwała Nr XXIX/161/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 2330Z .0,01%.192
.UCHWAŁA Nr XXIX/160/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawki opłaty miejscowej0,01%.270
.Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania stypendiów uczniom za wybitne osiągnięcia szkolne.0,01%.171
.Uchwała Nr XXIX/164/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.0,01%.236
.ZARZĄDZENIE NR 62/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.229
.ZARZĄDZENIE NR 60/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.218
.ZARZĄDZENIE NR 61/08 Wójta Gminy Wałcz w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym0,01%.224
.Obwieszczenie o terminie XXX Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.245
.Wykaz osób zakwalifikowanych na przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 424 o pow. 406 m2 w miejscowości Ostrowiec0,01%.201
.Uchwała Nr XXVIII/145/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego0,01%.139
.Uchwała Nr XXVIII/147/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego .0,01%.146
.Uchwała XXVIII/143/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej0,01%.188
.Uchwała Nr XXVIII/144/08 RadyGminy w Wałczuz dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.0,01%.152
.Uchwała Nr XXVIII /146/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego0,01%.156
.OBWIESZCZENIE w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej na terenie wsi Górnica-Świętosław- Kolno-Karsiobór, w gminie Wałcz0,01%.152
.ZARZĄDZENIE NR 63/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.213
.ZARZĄDZENIE NR 64/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.242
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Dobino0,01%.128
.ZARZĄDZENIE Nr 21/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.0,01%.194
.ZARZĄDZENIE NR 29/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie szkolenia obronnego Gminy Wałcz na rok 20080,01%.162
.ZARZĄDZENIE Nr 20/08 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 09 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2008r dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz.0,01%.157
.ZARZĄDZENIE Nr 17/08 Wójta Gminy z dnia 04 marzec 2008 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny0,01%.147
.Budżet 2009 - PROJEKT0,04%.786
.ZARZĄDZENIE NR 14/08 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz.0,01%.146
.Protokół nr XXVIII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 października 2008r.0,02%.440
.Protokół nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 18 listopada 2008 r.0,02%.338
.Protokół nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 sierpnia 20080,03%.573
.Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 września 2008r.0,03%.480
.ZARZĄDZENIE NR 33/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.167
.ZARZĄDZENIE Nr 22/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramach pr0,01%.154
.Obwieszczenie o terminie XXXI Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.237
.ZARZĄDZENIE Nr 53/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 października 2008r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.0,01%.203
.ZARZĄDZENIE NR 54\08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 października 2008 r. W sprawie wydania upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.0,01%.205
.ZARZĄDZENIE Nr 49/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.0,01%.187
.Zarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0,01%.231
.Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Walcz dnia 14.11.2008 r. w sprawie: Wprowadzeni zmian w regulaminie Finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy W0,01%.200
.Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2009 rok0,01%.216
.ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ram0,01%.170
.ZARZĄDZENIE Nr 48/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ zdnia 29.08.2008r.0,01%.171
.ZARZĄDZENIE NR 55/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 października 2008 roku W sprawie wydania upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.0,01%.179
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Karsibór0,01%.140
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobino 7c0,00%.6
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 w Ługach Wałeckich0,00%.6
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 w Ługach Wałeckich0,02%.319
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 41 w Kłębowcu0,02%.415
.Uchwała nr XXX/168/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Wałcz za udział w działaniach ratowniczych0,01%.271
.UCHWAŁA Nr XXX/167/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie obowiązków osób utrzymujących0,01%.209
.Zarządzenie nr 36/08 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 20.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.148
.ZARZĄDZENIE Nr 47/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27.08.2008r.0,01%.158
.ZARZĄDZENIE Nr 40/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 16 LIPCA 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramach0,01%.152
.ZARZĄDZENIE NR 35/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ Z dnia 02.06.2008 W sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.0,01%.176
.Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 lipca 2008 roku W sprawie wydania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadc0,01%.153
.ZARZĄDZENIE Nr 46/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27.08.2008r.0,01%.174
.Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Wałcz z dnia 23.07.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu og0,01%.156
.UCHWAŁA Nr XXX/165/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20090,01%.194
.UCHWAŁA Nr XXX/166/08 Rady Gminy w Wałczu dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2009-20100,01%.188
.Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika do spraw realizacji świadczeń z funduszu ali0,01%.139
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej na terenie wsi Górnica-Świętosław- Kolno-Karsibór0,01%.132
.Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniaegzaminu kończącego tę służbę.0,09%.1621
.Zarządzenie nr 3/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym .0,01%.163
.Zarządzenie nr 1/09 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 05 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2009 rok dotyczących :0,01%.161
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,03%.573
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 88/3 położonej w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.127
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 27 położonej w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.111
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 33 położonej w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.120
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 146/1 położonej w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.126
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 13 położonej we wsi Górnica gm. Wałcz0,01%.114
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 12/4 położonej w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.123
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 121/2 położonej w obrębie Kolno gm. Wałcz0,01%.116
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 12 położonej we wsi Górnica gm. Wałcz0,01%.104
.Pzetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 102 położonej w obrębie Kolno gm. Wałcz0,01%.114
.Pzetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 99 położonej w obrębie Kolno gm. Wałcz0,01%.127
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 36/5 położonej w obrębie Kolno gm. Wałcz0,01%.117
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 11 położonej w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.112
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 30/1 położonej w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.121
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 57 położonej w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.116
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 67/7 połozonej w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.106
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 20 położonej w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.118
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 377 położonej w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz0,01%.118
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 122/2 położonej w obrębie Strączno gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 75/2 położonej w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.124
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 342/7 położonej w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.119
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 281/20 położonej w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 541 położonej we wsi Rudki gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 9/1 położonej w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.124
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 42 położonej w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.110
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 24/8 połozonej w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.135
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 192 położonej w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.120
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 84/1 nr 84/1 położonej w obrębie prusinowo gm. Wałcz0,01%.124
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 57/6 położonej w obrębie Ostrowiec gm. Wałcz0,01%.107
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 24/1 połozonej w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.124
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 24/12 położonej w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.112
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 27 położonej w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.128
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 78 położonej w obrębie Zdbice gm. Wałcz0,01%.124
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 196/6 położonej w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz0,01%.111
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 95/5 położonej w obrębie Laski Wałeckie gm. Wałcz0,01%.117
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 60/4 położonej w obrębie Lubno gm. Wałcz0,01%.130
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21 położonej w obrębie Nakielno gm. Wałcz0,01%.103
.OGŁOSZENIE O NABORZE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu - Ogłasza konkurs na stanowisko pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych0,05%.924
.OGŁOSZENIE O NABORZE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu - Ogłasza konkurs na stanowisko pracownika do spraw obsługi kasy0,04%.812
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołeka 79/20,01%.152
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołeka 79/10,01%.141
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Szwecja 308/20,01%.149
.Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie określenia składu Komisji Opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „ Upowszechniania kultur fizy0,01%.166
.Zarządzenie Nr 4/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych0,01%.175
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie gminy Wałcz.0,01%.154
.Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .0,01%.218
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja ul. Główna 70,01%.141
.ZARZĄDZENIE Nr 9/2009 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości rolnej do zasobów mienia komunalnego Gminy Wałcz0,01%.151
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 98/1 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.130
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 169 w obrębie Wałcz 55 gm. Wałcz0,01%.127
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 149 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.124
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 305 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.114
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 12/4 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.117
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 24/2 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.131
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 271 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.118
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 81 w obrębie Dobino gm. Wałcz0,01%.119
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 159/2 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.113
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 157/2 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.122
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 536/3 położona we wsi Golce gm. Wałcz0,01%.118
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 131/3 w obrębie Gostomia gm. Wałcz0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 196/8 w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz0,01%.125
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 196/14 w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz0,01%.114
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 38 we wsi Kłosowo gm. Wałcz0,01%.114
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 56/1 we wsi Kłosowo gm. Wałcz0,01%.116
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 54/3 w obrębie Laski Wałeckie gm. Wałcz0,01%.114
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 85/2 w obrębie Laski Wałeckie gm. Wałcz0,01%.111
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 54/3 w obrębie Laski Wałeckie gm. Wałcz0,01%.121
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 89 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz ,0,01%.109
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 90 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.117
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 62/1 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.126
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 38 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.125
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 60/5 w obrębie Nakielno gm. Wałcz0,01%.128
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 60/4 w obrębie Nakielno gm. Wałcz0,01%.125
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 42 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.120
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 450/3 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 3/1 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.129
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 400 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 92/2 w obrębie Rutwica gm. Wałcz0,01%.129
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 113/2 w obrębie Rytwica gm. Wałcz0,01%.136
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 123/3 w obrębie Rutwica gm. Wałcz0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 143 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 211 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.153
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 484 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.159
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 539/2 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.172
.Obwieszczenie o terminie XXXII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.242
.Zarządzenie Nr 11 /2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 stycznia 2009 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ustawienie reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wałcz0,01%.150
.Podsumowanie Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - ,, Druga Szansa” - 2008 r.0,06%.1165
.ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA GOPS0,21%.3995
.Zarządzenie Nr 810/51/5/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Wałczu z dnia 04.02.2009 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika do0,01%.277
.ZARZĄDZENIE NR 66/2008 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 grudnia 2008 sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.215
.Przetarg nieograniczony: Rozbudowa budynku Gimnazjum w Chwiramie Gm. Wałcz0,01%.277
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dzikowo nr 17/20,01%.144
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Golce0,01%.148
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno0,01%.178
.Zarządzenie nr 14/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 lutego 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.166
.Obwieszczenie o terminie XXXIII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.245
.ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20090,03%.572
.UCHWAŁA NR XXXI/172/08 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Adminis0,01%.205
.UCHWAŁA Nr XXX/167/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe0,01%.212
.Uchwała Nr XXXI/173/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/167/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 4 grudnia 2008r.w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzę0,01%.204
.Uchwała Nr XXXI/171/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/2/99 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie podziału Gminy Wałcz na sołectwa.0,01%.221
.Protokół nr XXX/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 4 grudnia 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,03%.558
.Protokół nr XXXI/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,01%.214
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja ul. Główna 19/20,01%.162
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobino 7C0,01%.152
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Różewo dz. nr 740,01%.184
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Głowaczewo dz. nr 28/50,01%.132
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Dobino dz. nr 71/20,01%.154
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dobrogoszcz 1B0,01%.132
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji ciśnieniowe, sieci wodociągowej, przepompowni ścieków na terenie wsi Nakielno.0,01%.224
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Głównej 11/3 w m. Szwecja na dwa niezależne lokale.0,02%.374
.ZARZĄDZENIE NR 16/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym za0,04%.731
.Protokół nr XXXII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 stycznia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,03%.515
.UCHWAŁA nr XXXII/177/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2009.0,01%.168
.UCHWAŁA NR XXXII/176/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.0,01%.248
.UCHWAŁA nr XXXII/178/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na rok 2009.0,01%.157
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 41 w Kłębowcu0,01%.193
.Obwieszczenie o terminie XXXIV Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.247
.Uchwała nr XXXIII/181/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej.0,01%.152
.UCHWAŁA NR XXXIII/184/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia placu zabaw w Witankowie.0,01%.161
.Uchwała Nr XXXIII/180/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych pr0,01%.162
.UCHWAŁA Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości sołectw położonych na terenie gminy Wałcz na lata 2008-2015.0,01%.162
.Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.0,01%.171
.Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie Lokalu mieszkalnego w Ługach Wałeckich0,01%.188
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Nakielno0,04%.721
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Ostrowiec0,01%.263
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Ostrowiec0,01%.263
. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Wałcz0,01%.175
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi powiatowej0,01%.181
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja placu przy remizie OSP w miejscowości Dębołęka.0,02%.376
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 56/1 w m. Kłosowo0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 543/4 w m. Szwecja0,01%.150
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 24/2 w m. Dębołęka0,01%.139
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 56/2 w m. Kłosowo0,01%.142
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 25/1 w m. Kłosowo0,01%.153
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 38 w m. Kłosowo0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 52 w m. Kłosowo0,01%.149
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 198/3 w m. Dębołęka0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 227/4 w m. Witankowo0,01%.145
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie części działki o nr 36/5 w m. Kolno0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 41/5 w m. Kłębowiec0,01%.187
.Pzetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 287 w m. Kłosowo0,01%.158
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 139 w m. Lubno0,01%.187
.Zarządzenie Nr 22/09 Wójta Gminy Wałcz Z dnia 25.03.2009 w sprawie powołania Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wałcz0,04%.664
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Dębołęka (działka 116/1)0,01%.177
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Golce (dz. nr 343/2)0,01%.186
.ZARZĄDZENIE NR 25/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 kwietnia 2009 roku sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym0,01%.183
.ZARZĄDZENIE NR 24/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego0,01%.179
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej Różewo - Kolonia Różewo w Gminie Wałcz0,03%.585
.ZARZĄDZENIE NR 5/09 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji norm i zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy , odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indyw0,02%.372
.ZARZĄDZENIE NR 21/2009 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie opłat za wynajem świetlic na terenie Gminy Wałcz0,01%.176
.Uchwała nr XXXIV/185/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wałcz na lata 2009 – 2032”.0,01%.237
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i połączenie z istniejącą instalacją wodociągową w pom. Hydroforni w m. Pluskota0,01%.151
.GMINNY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY WAŁCZ na lata 2009 – 20320,04%.747
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,04%.767
.Uchwała Nr XXXIV/187/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia - „Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego”.0,01%.185
.Uchwała Nr XXXIV/186/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/112/08 z dnia 29 kwietnia 2008r.w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowa0,01%.171
.UCHWAŁA Nr XXXIV/189/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/160/08 Rady Gminy w Wałczu w sprawie stawki opłaty miejscowej.0,01%.180
.ZARZĄDZENIE Nr 23/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym0,01%.172
.UCHWAŁA NR XXXIV/190/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.0,01%.184
.UCHWAŁA Nr XXXIV/188/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej0,01%.195
.Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12.01.2009r. w sprawie zasad przydziału i wysokości kwoty zwracanej pracownikom Urzędu Gminy w Wałczu za okulary korygujące wzrok przy obsłudze elektronic0,01%.186
.ZARZĄDZENIE Nr 17/09 WÓJTA GMINY WAŁCZ Z DNIA 5 MARCA 2009 ROKU w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego funkcjonowania0,02%.300
.Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Wałcz na okres trzech lat0,01%.163
.Zarządzenie nr 19/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 20.03.2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok0,02%.397
.Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19.02.2009r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo0,01%.154
.OGŁOSZENIE O NABORZE - konkurs na stanowisko starszego referenta ds. księgowości (ASPO Wałcz)0,06%.1152
.Zarządzenie nr 27/09 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 06 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.221
.Obwieszczenie w sprawie przesunięciaistniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowy przyłącza kablowego w miejscowości Chwiram0,01%.137
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karsibór0,02%.372
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie budowy elektrowni wiatrowej o mocy 1200 kW na działce 162/3 położonej w obrębie Różewo0,01%.155
.ZASADY POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ PRZEZ GMINĘ WAŁCZ NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST0,01%.156
.ZARZĄDZENIE Nr 26/09 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań polegających na usuwaniu i utylizacji materiałów zawierających azbest z0,01%.269
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami Różewo – Chwiram0,01%.139
.UCHWAŁA nr XXXV/193/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wystąpienia przez Gminę Wałcz z Przedsiębiorstwa Inwestycyjno- Wdrożeniowego „Noteć” sp. z o.o. w Pile.0,01%.164
.Protokół nr XXXIV/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 31 marca 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,04%.729
.Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.260
.Obwieszczenie o terminie XXXVI Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.306
.Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz.0,01%.253
.Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.0,01%.132
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie wsi Nakielno0,01%.131
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE - na stanowisko dyrektora GIMNAZJUM W LUBNIE0,01%.209
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Dębołęka0,01%.143
.Przetarg nieograniczony ofertowy na najem pomieszczeń położonych w miejscowości Dębołeka z przeznaczeniem na działalność handlową.0,01%.234
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2313z na odcinku Rutwica-Strączno0,01%.122
.Przetarg Nieograniczony - Remont dachu i naprawa elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Rocha w Dębołęce gmina Wałcz.0,02%.362
.Oświadczenia majątkowe za 2008 rok0,08%.1472
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołęka (nr 107/3)0,01%.136
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Brzezinki (nr 83/29)0,01%.125
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Brzezinki (nr 83/17)0,01%.131
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołęka (nr 257/5)0,01%.122
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Dębołęka 13/20,01%.137
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ługi Wałeckie (nr 122/2)0,01%.123
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 188 w miejscowości Gostomia.0,01%.117
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Rudki (nr 463/4) -[21]0,01%.174
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Golce oraz Dobino Gmina Wałcz.0,02%.391
.Obwieszczenie w sprawie budowy dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 do szkoły na działce nr 49 w obrębie wsi Gostomia w gminie Wałcz. [14]0,01%.118
.OGŁOSZENIE O NABORZE - konkurs na stanowisko starszego referenta ds. księgowości w ASPO Wałcz0,03%.572
.Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia w trybie przetargowym nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz0,01%.240
.Obwieszczenie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.312
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Różewo i Chwiram w gminie Wałcz. [14]0,01%.130
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja II piętra budynku administracyjnego Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6.0,02%.360
.Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi gminnej Górnica – Laski Wałeckie.0,02%.377
.Przetarg nieograniczony - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0,02%.387
.Obwieszczenie - w sprawie Budowie drogi pożarowej nr 4 i mostu na rzece Dobrzycy [14]0,01%.153
. LISTA KANDYDATÓW0,02%.347
.Obwieszczenie w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowie drogi pożarowej i mostu w ciągu drogi gruntowej leśnej na cieku bez nazwy, w Leśnictwie Nakielno0,01%.136
.Obwieszczenie - w sprawie budowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Kołatnik Pluskota. [14]0,01%.144
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. księgowości Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Wałczu0,01%.278
.Przetarg nieograniczony - Dostawa autobusu.0,02%.333
.Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji deszczowej ciągu drogi krajowej nr 22, na odcinku od km 177+250 do 178+852 we wsi Szwecja. [14]0,01%.138
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubno0,02%.284
.Przetarg nieograniczony - Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Gostomia0,02%.400
.Przetarg nieograniczony - Remont dachu kościoła p.w. ś.ś. Piotra i Pawła w Dobinie Gmina Wałcz .0,03%.515
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS BT 4 3498 Lubno wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej - na działce nr 73/2 położonej na terenie wsi Lubno0,02%.372
.Zarządzenie nr 49/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 03 lipca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym0,01%.249
.Obwieszczenie w sprawie budowie kanalizacji deszczowej ciągu drogi krajowej nr 22 we wsi Szwecja. [14]0,01%.121
.Protokół nr XXXVI/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 maja 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,06%.1178
.UCHWAŁA NR XXXVII/210/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca regulamin w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy W0,01%.166
.Obwieszczenie w sprawie inwestycji zlokalizowanej na działce nr 731 w miejscowości Rudki [14]0,01%.163
. UCHWAŁA NR XXXVI/198/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości , w której pobierana będzie opłata miejscowa.0,01%.147
.Przetarg nieograniczony - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Różewo - Chwiram0,02%.325
.Przetarg nieograniczony - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej na odcinku Górnica - Świętosław - Boguszyn - Kolno - Karsibór oraz kan0,03%.645
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej stacji telefonii komórkowej PTK Centertel w obrębie ewidencyjnym wsi Rudki w gminie Wałcz [14]0,01%.139
.Protokół z kontroli NIK z dnia 6.08.2009 - Kontrolą objęto zbywanie nieruchomości gminnych w Gminie Wałcz.0,03%.537
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/20100,02%.457
.Przetarg nieograniczony - Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Strącznie Gm. Wałcz0,01%.217
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia0,02%.446
.Obwieszczenie o terminie XXXVIII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,01%.268
.Wzory oświadczeń majątkowych0,03%.554
.UCHWAŁA NR XXXVIII/212/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.0,01%.168
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw0,01%.249
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rozbudowa i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Karsiborze Gm. Wałcz na potrzeby Polsko-Niemieckiego Młodzieżowego Centrum Edukacji i Komunikacji0,02%.413
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej oraz dobudowie sali gimnastycznej zlokalizowanej na działce nr 188 w miejscowości Gostomia [7]0,01%.147
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Nakielno [14]0,01%.132
.Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27.08.2009r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo0,01%.264
.UCHWAŁA Nr XXXVII/206/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach wsi Kłosowo, Dębołęka, Bogus0,01%.172
.Uchwała Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad zbycia przez Gminę Wałcz udziałów w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno- Wdrożeniowym „Noteć” sp0,01%.154
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy mostu przez rzekę Dobrzycę w ciągu drogi powiatowej nr 29136 Witankowo -Czapla0,01%.146
.UCHWAŁA NR XXXVII/204/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączn0,01%.228
.Uchwała Nr XXXVII/202/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciechowice.0,01%.185
.UCHWAŁA NR XXXVII/205/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla0,01%.218
.UCHWAŁA Nr XXXVII/209/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz.0,01%.187
.UCHWAŁA Nr XXXVII/207/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach wsi Rudki, Dobrzyca, Rudno,0,01%.186
.UCHWAŁA Nr XXXVII/208/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicach wsi Dobrogoszcz, Karsibór, K0,01%.189
.Uchwała Nr XXXVII/200/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.0,01%.156
.Ogłoszenie w sprawie budowy czterech stawów rybnych typu karpiowego na działkach nr 168/1 i nr 168/2 położonych w obrębie Ostrowiec gm. Wałcz0,01%.160
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 11 w obrębie Czechyń gm. Wałcz0,01%.155
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 171/1 położonej w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.146
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 290/4 położonej w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.146
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działka nr 364 położonej w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.138
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza i miasta Wałcza na wydzierżawienie części działki o nr 479/9 położonej w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.147
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie części działki nr 148 położonej w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.137
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działkI o nr 4/3 położonej w obrębie Rutwica gm. Wałcz0,01%.131
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcza na wydzierżawienie działki o nr 332/3 położonej w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.146
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 55 położonej w obrębie Zdbice gm. Wałcz0,01%.151
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa ulicy Cmentarnej w miejscowości Szwecja0,02%.420
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.0,02%.426
.Ogłoszenie w sprawie uporządkowania przestrzeni wsi Szwecja0,01%.156
.ZARZĄDZENIE NR 57/09 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad zużycia paliw ciekłych przez pojazdy oraz sprzęt silnikowy eksploatowany przez ochotnicze s0,01%.259
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsibór.0,02%.448
.Przetarg nieograniczony - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz - budowa boiska do koszykówki w m. Szwecja.0,01%.229
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłębowiec.0,03%.507
.Komunikat w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Szwecja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.0,01%.159
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Nakielno.0,01%.161
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowości Różewo i Ostrowiec.0,02%.470
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Różewo.0,01%.189
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowosci Zdbice.0,01%.190
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw0,04%.669
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kołatnik - Pluskota w Gminie Wałcz.0,02%.353
.Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 września 2009r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0,01%.208
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej n.n. 0,4 kV, w obrębie wsi Chwiram. [14]0,01%.134
.Obwieszczenie w sprawie Przebudowie drogi powiatowej nr 2313z, Tuczno- Strączno na odcinku Rutwica- Strączno.0,01%.143
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 115/2 w obrębie Gostomia gm. Wałcz0,01%.158
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej o nr 71/2 w obrębie Dobino gm. Wałcz0,01%.196
.UCHWAŁA nr XXXIX/214/09 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przeds0,03%.477
.Uchwała nr XXXIX/217/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zakazu sprzedaży oraz zakazu używania w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiejskiej Wałcz środków pirotechnicznych0,01%.171
.UCHWAŁA Nr XXXIX/220/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wałcz.0,01%.218
.UCHWAŁA NR XXXIX/219/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat0,02%.288
.UCHWAŁA NR XXXIX/218/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 września 2009 roku w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Wałcz do tworzącego się stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Nadnote0,01%.174
.UCHWAŁA Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie realizacji działań związanych z projektem „Szkoła środowiskiem rozwoju uczniów” w ramach EFS Program Operac0,01%.171
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zamiany w miejscowosci Wałcz Drugi0,01%.156
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 78 w obrębie Zdbice gm. Wałcz0,01%.183
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 73 w obrębie Zdbice gm. Wałcz.0,01%.153
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta Wałcza i gminy Wałcz na wydzierżawienie działki położonej w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.176
.Przetarg nieograniczony - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Wałcz poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla zabudowy letniskowej w m0,04%.849
.WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.0,01%.150
.UCHWAŁA Nr XL/223/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych0,02%.319
.Uchwała Nr XL/227/2009 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinfor0,01%.157
.UCHWAŁA Nr XL/224/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok0,02%.373
.UCHWAŁA Nr XL/222/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,02%.373
.U C H W A Ł A Nr XL/221/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.442
.UCHWAŁA Nr XL/228/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.0,02%.371
.UCHWAŁA NR XL/226/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/129/04 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad zbywania0,01%.191
.UCHWAŁA NR XL/225/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 października 2009r. zmieniająca regulamin w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy0,01%.162
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 450/3 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 450/4 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.129
.Komunikat w sprawie badań jakości wody.0,01%.158
.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ - w sprawie budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z infrastrukturą na terenie gmin : Wałcz i Szydłowo.0,01%.238
.Obwieszczenie o terminie XLI Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.317
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60,01%.150
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60,01%.144
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60,01%.162
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60,01%.174
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja ul. SZkolna 230,01%.179
.Przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę CAMPINGU Nr 64 w Zdbicach0,01%.226
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Budynku mieszkalnego nr 9/1 w zabudowie bliźniaczej w Brzezinkach0,01%.156
.UCHWAŁA Nr XLI/229/09 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2010r.0,01%.153
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie Przebudowę mostu przez rzekę Dobrzycę w ciągu drogi powiatowej nr 2328z Wiankowo-Czapla0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej o nr 220/1 w obrębie Różewo gm. Wałcz.0,01%.166
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu użytkowego nr 3 w budynku nr 32 w Dębołęce0,01%.163
.ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20100,03%.563
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 239 w obrębie Chwiram gm. Wałcz0,01%.167
.Wniosek o wycięcie drzewa.0,04%.820
.Wniosek na zajęcie pasa drogowego.0,02%.442
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 4/1 w obrębie Głowaczewo gm. Wałcz0,01%.161
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 99 w obrębie Gostomia gm. Wałcz0,01%.173
.Informacja w sprawie II edycji konkursu pod nazwą „Azbest”.0,01%.179
.Ogłoszenie w sprawie budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej Enericon E-82 o mocy 2,0 MW na działce 17/1 położonej w obrębie gm. Wałcz.0,01%.206
.Ogłoszenie w sprawie budowy biogazowni rolniczo-utylizacyjnej o mocy 1,25 MW energii elektrycznej i 1,25 MW energii cieplnej na działce nr 17/1 położonej w obrębie Wałcz 112 , gm. Wałcz .0,01%.248
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 8/4 w obrębie Górnica gm. Wałcz0,01%.161
.Protokół nr XXXIX/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 września 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,03%.502
.Protokół nr XXXVIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,05%.888
.Protokół nr XXXVII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 czerwca 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,04%.755
.Protokół nr XXXV/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 kwietnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,02%.285
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 257/9 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.150
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 289/3 w obrębie Dobino gm. Wałcz0,01%.135
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 83/4 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 83/2 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.163
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 83/3 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.158
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 257/4 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.146
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 17/1 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.150
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 28/3 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 479/9 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.149
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 46 w obrębie Górnica gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 519 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.151
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 82 w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 163 w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 551 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.169
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 206/3 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/101 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.197
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 60 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 605/1 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.187
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 142/3 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.172
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/44 w obrębie Wałcz112 gm. Wałcz0,01%.173
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 558 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.165
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 607/2 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,02%.334
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 64 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.142
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.139
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 44 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.138
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 93 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.138
.Budżet 2010 - PROJEKT0,04%.819
.Budżet 20090,04%.733
.Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2010 rok0,01%.275
.Obwieszczenie o terminie XLII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.306
.Przetarg nieograniczony: Modernizacja - rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Świętosław0,03%.492
.Protokół nr XL/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 października 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,03%.571
.Przetarg nieograniczony - Dostawa autobusu 19+1 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.0,01%.261
.ZARZĄDZENIE NR 1/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej.0,01%.174
.Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych na 2010 rok dotyczących0,01%.185
.Obwieszczenie o terminie styczniowej Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.361
.ZARZĄDZENIE NR 3/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 stycznia 2010 roku0,02%.294
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 83/2 w obrębie Dębołęka gm. Wałcz0,01%.149
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta Wałcza i gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/76 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 92/2 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 166/1 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.135
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 572/6 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 93/1 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.130
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 624/1 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.146
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 219 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.135
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 101/3 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie cz. działki rolnej nr 60 w obrębie Strączno gm. Wałcz0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 687 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.136
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie cz. działki rolnej nr 10/2 w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie cz. działki rolnej nr 572/6 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.128
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 108 w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.130
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 39 w obrębie Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.129
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 74/2 w obrębie Lubno gm. Wałcz0,01%.139
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 10/2 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 11 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 290 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 45/2 w obrębie Karsibór gm.Wałcz0,01%.156
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 332/2 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.143
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 290/4 w obrębie Golce gm. Wałcz0,01%.136
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 21 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 532/2 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.251
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 572/7 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.152
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 550 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.152
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 534 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.154
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 34/5 w obrębie Prusinowo gm. Wałcz0,01%.143
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 58 w obrębie Prusinowo gm. Wałcz0,01%.141
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 254 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.162
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 8 w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 531 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 149 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.152
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 129/2 w obrębie Prusinowo gm. Wałcz0,01%.151
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 58/3 w obrębie Laski Wałeckie gm.Wałcz0,01%.138
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 34/40,01%.142
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 82 w obrębie Dzikowo gm. Wałcz0,01%.150
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 10 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 97/8 w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz0,01%.152
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 12 w obrębie Górnica gm. Wałcz0,01%.134
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Ługi Wałeckie.0,01%.143
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Kołatnik.0,01%.259
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Szwecja.0,01%.172
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Różewo.0,01%.171
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałec0,01%.166
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Do0,01%.266
.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, D0,01%.169
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rej0,01%.177
.Test0,00%.88
.Przetarg ustny ograniczony dla rolników z miejscowości Dobino, Przybkowo, Różewo z gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 294/5 w obrębie Różewo gm. Wałcz .0,01%.277
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej Witankowo – Czapla – Wiesiółka.0,01%.158
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przebudowa biblioteki na punkt żywieniowy w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Gostomia.0,02%.450
.TERMINARZ SESJI RADY GMINY W WAŁCZU0,02%.335
.ZARZĄDZENIE NR 4/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie : przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.0,01%.194
.UCHWAŁA NR XLIII/247/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Różewo, Gos0,02%.379
.UCHWAŁA NR XLII/237/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.0,01%.256
.UCHWAŁA Nr XLIII/246/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz”0,02%.457
.UCHWAŁA NR XLIII/244/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20100,01%.100
.UCHWAŁA nr XLI/234/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Karsiborze0,01%.201
.UCHWAŁA nr XLI/236/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej .0,01%.242
.UCHWAŁA NR XLIII/245/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wystąpienia przez Gminę Wałcz ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.0,01%.232
.UCHWAŁA nr XLI/233/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gostomi0,01%.185
.UCHWAŁA nr XLI/235/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej.0,01%.242
.UCHWAŁA NR XLIII/243/09 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2009 – 20150,01%.244
.TERMINARZ SESJI RADY GMINY W WAŁCZU0,01%.203
.Obwieszczenie o terminie XLV Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.433
.Otwarty konkurs ofert na 2010 rok na realizację zadań publicznych.0,01%.249
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Budynku mieszkalnego nr 9/1 w zabudowie bliźniaczej w Brzezinkach.0,02%.287
.II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu użytkowego nr 3 w budynku nr 32 w Dębołęce.0,01%.201
.UCHWAŁA NR XLI/231/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru ob0,01%.167
.UCHWAŁA NR XLI/232/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych prz0,01%.170
.UCHWAŁA NR XLIII/241/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wałcz.0,01%.222
.Uchwała NR XLIII/242/09 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Wałcz przedszkoli i punktów przedszkolnych.0,01%.231
.Protokół nr XLI/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 października 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,01%.267
.UCHWAŁA Nr XLI/230/09 RADY GMINY w WAŁCZU z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi w 2010r.0,01%.178
.Roczne sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz0,06%.1124
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych wr0,01%.173
.Ogłoszenie w sprawie budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z infrastrukturą na terenie gmin: Wałcz i Szydłowo.0,01%.166
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z infrastruk0,01%.153
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z in0,01%.162
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz0,01%.174
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile dotyczącego budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych na terenie gmin Wałcz i Szydłowo.0,01%.171
.Protokół nr XLIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,02%.385
.Protokół nr XLII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 23 grudnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,03%.507
.Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.167
.ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie określenia składu Komisji opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechnianie kultury fizycz0,01%.172
.ZARZĄDZENIE NR 11/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.173
.UCHWAŁA NR XLIII/244/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.0,01%.232
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 705/1 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.159
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 33 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.199
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 705/2 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.179
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 540/12 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.225
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 152 w obrębie Szwecja gm. Wałcz.0,03%.475
.ZARZĄDZENIE NR 8/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.164
.ZARZĄDZENIE NR 14/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.159
.ZARZĄDZENIE NR 13/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.164
.ZARZĄDZENIE NR 12/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.167
.ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.159
.ZARZĄDZENIE NR 7/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.160
.Obwieszczenie Wójta gminy Wałcz w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zdbice.0,01%.163
.Informacja - 9 godzinne punkty przedszkolne.0,01%.251
.UCHWAŁA nr XLIV/248/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2010.0,01%.176
.UCHWAŁA nr XLIV/ 249/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu na rok 20100,01%.165
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy gospodarki osadowej dla gminy Wałcz w oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwiram0,01%.175
.Nieograniczony przetarg ofertowy Na najem pomieszczeń położonych w miejscowości Szwecja z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia.0,02%.284
.UCHWAŁA NR XLV/255/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/09 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco0,02%.307
.UCHWAŁA NR XLV/254/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/246/09 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium0,01%.262
.Nieograniczony przetarg ofertowy Na najem pomieszczeń położonych w miejscowości Różewo z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia.0,01%.222
.Postanowienie w sprawie budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej Enercon-82 o mocy jednostkowej 2,0 MW zlokalizowaną na działce nr 17/1 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz.0,01%.170
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, do miejscowego planu zagospodarowania przestr0,01%.184
.Ogłoszenie o postanowieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu w sprawie budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej Enercon-82 o mocy jednostkowej 2,0 MW na działce nr 17/1 obręb Wałcz 112 gm. Wa0,01%.170
.Ogłoszenie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie budowy pojedynczej elektrowni wiatrowej Enercon-82 o mocy jednostkowej 2,0 MW na działce nr 17/1 obręb Wałcz0,01%.168
.Ogłoszenie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z infrastrukturą na terenie gmin Wałcz i Szydłowo.0,01%.172
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago0,01%.175
.DZIENNIKI URZĘDOWE MONITOR POLSKI0,01%.126
.DZIENNIKI USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ0,01%.111
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków, w obrębie geodezyjnym wsi Chwiram0,01%.167
.Obwieszczenie o terminie XLVIII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.449
.CODZIENNIK PRAWNY0,01%.111
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Karsibór.0,01%.165
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Karsibór - Glinki0,01%.151
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Omulno.0,01%.150
.Postanowienie RB OŚ 6134(103)2010 w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz o mocy całkowitej 120 M0,01%.165
.Ogłoszenie w sprawie budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z infrastrukturą na terenie gmin: Wałcz i Szydłowo0,01%.151
.Obwieszczenie w sprawie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych wraz z infrastrukturą na terenie gmin Wałcz i Szydłowo.0,01%.143
.Informuje o rokowaniach po drugim przetarg zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie Budynku mieszkalnego nr 9/1 w zabudowie bliźniaczej w Brzezinkach.0,01%.184
.Protokół nr XLIV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 22 stycznia 2010 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie0,01%.274
.Rokowania po drugim przetarg zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie lokalu użytkowego nr 3 w budynku nr 32 w Dębołęce.0,01%.192
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,05%.937
.UCHWAŁA NR XLVII/260/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Wałcz lub0,01%.150
.Protokół nr XLVI/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Wałcz.0,03%.613
.U C H W A Ł A nr XLVI/ 256/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia gminy Wałcz do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”.0,01%.156
.Uchwała Nr XLIV/250/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie0,01%.146
.UCHWAŁA nr XLVII/261/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Wałczu.0,01%.168
.Uchwała Nr XLVII/259/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.0,01%.153
.Uchwała Nr XLV/252/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.0,01%.171
.Uchwała Nr XLVII/258/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.0,01%.152
.Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,01%.178
.UCHWAŁA Nr XLVI/257/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia nowego Planu Odnowy Miejscowości Świętosław gmina Wałcz na lata 2008-2015.0,01%.152
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w m. Dobrogoszcz.0,02%.286
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie odbudowy obiektu małej elektrowni wodnej(MEW) na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w m. Ostrowiec.0,01%.164
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nakielno gm. Wałcz.0,01%.145
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie odbudowy obiektu małej elektrowni wodnej(MEW) na istniejącym stopniu wodnym na rzece Dobrzycy w km 24+100 m w m. Ostrowiec .0,01%.216
.Przetarg nieograniczony: Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna w m. Szwecja wewnętrzna ( tzw. pętla ) w m. Ostrowiec.0,02%.365
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowiec.0,03%.516
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły położonej na działce nr 95 w miejscowości Różewo.0,01%.152
.Działalność Gospodarcza0,03%.617
.Uchwała nr XLV/ 253/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz na 2010 rok..0,01%.162
.UCHWAŁA NR XLVIII/272/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do Dobrzycy.0,01%.161
.Uchwała Nr XLVIII/264/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie p0,01%.150
.Oświadczenia majątkowe za 2008 rok0,08%.1486
.Uchwała nr XLVIII/267/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wałcz na okres 30 lat w formie bez0,01%.191
.Uchwała Nr XLVIII/262/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.0,01%.171
.UCHWAŁA NR XLVIII/276/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ostrowcu.0,02%.339
.UCHWAŁA NR XLVIII/275/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do Omulna.0,01%.211
.Uchwała Nr XLVIII/266/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.0,01%.162
.Uchwała Nr XLVIII/265/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie p0,01%.142
.UCHWAŁA NR XLVIII/273/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Iłowcu.0,01%.158
.Uchwała Nr XLVIII/263/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wał0,01%.154
.UCHWAŁA NR XLVIII/269/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz w zak0,01%.180
.UCHWAŁA NR XLVIII/274/10 RADY GMINY WAŁCU z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze z Górnicy do La0,01%.147
.UCHWAŁA NR XLVIII/271/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dawnej kopalni kredy jeziornej0,01%.178
.UCHWAŁA NR XLVIII/270/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kołatniku.0,01%.180
.Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie Przedsięwzięcie polega na tuczu rzeźnych brojlerów kurzych w ilości do 1.400.000 sztuk w nowopowstających 4 budynkach gospodarczych położonych w obrębie wsi Różewo.0,01%.181
.Uchwała Nr XXXII/179/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.0,01%.154
.Uchwała Nr XXXI/169/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 20090,02%.422
.Zgłoszenia kandydatów do Owbodowych Komisji Wyborczych0,01%.279
.Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.0,01%.132
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20100,03%.638
. Uchwała Nr XXXIV/191/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.0,01%.206
.Uchwała Nr XXXVI/199/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.0,01%.139
.Uchwała Nr XXXV/194/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok0,01%.136
.Nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze - Samodzielny referent ds. księgowości w oświacie.0,03%.557
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. budownictwa.0,03%.480
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. płac w oświacie.0,03%.546
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kadr.0,03%.643
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. oświaty.0,03%.633
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Samodzielny referent ds. księgowości.0,04%.775
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnika - aplikanta w Urzędzie Gminy w Wałczu0,05%.986
.ZARZĄDZENIE Nr 21/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Wałcz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na0,01%.184
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 479/9 w obrębie Golce gm. Wałcz.0,03%.546
.ZARZĄDZENIE NR 19/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 maja 2010 roku0,01%.166
.Zarządzenie nr 20/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.155
.Przetarg ustny ograniczony dla rolników z miejscowości Dobino, Przybkowo, Różewo gmina Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 294/5 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.241
.Informacja w sprawie udostępnienia spisów wyborców.0,01%.147
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i przebudowy budynku szkoły na działce nr 95 w obrębie wsi Różewo0,01%.241
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Witankowo - Czapla - Wiesiółka oraz Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko i części wsi Zdbice - etap I0,03%.500
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Podinspektora ds. kadr.0,04%.740
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Specjalista ds. budownictwa.0,03%.578
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Samodzielny referent ds. księgowości w oświacie. (3 stanowiska)0,05%.1026
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Podinspektor ds. płac w oświacie.0,04%.770
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Specialista ds. oświaty.0,04%.820
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Samodzielny referent ds. księgowości.0,05%.859
.Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru na stanowisko - Strażnik aplikant.0,04%.766
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Jeziorko.0,01%.151
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie wsi Nakielno.0,01%.147
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Gostomia - Czerwona Kolonia.0,02%.317
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Szwecja.0,01%.265
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Brzezinki.0,01%.260
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku po byłej hydroforni w Omulnie.0,02%.305
.Rokowania po drugim przetarg zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie Budynku mieszkalnego nr 9/1 w zabudowie bliźniaczej w Brzezinkach.0,01%.253
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po byłym ujęciu wody w Glinkach wraz z działką.0,02%.324
.Obwieszczenie o terminie LII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.434
.Informacja o wynikach naboru.0,06%.1164
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa dwóch klas lekcyjnych na punkt przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Strączno.0,02%.351
.Konkurs na stanowisko urzędnicze: referent administracyjny ½ etatu w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie0,06%.1090
.OGŁOSZENIE - zakaz podlewania upraw warzyw gruntowych i szklarniowych, trawników oraz ogródków przydomowych0,01%.210
.Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Brzezinki , Dobino , Glinki i Rudki0,02%.296
.Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25.06.2010r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo0,01%.191
.OBWIESZCZENIE - w sprawie wykonania oświetlenia ulicy powiatowej Nr 2313 w miejscowości Rutwica.0,01%.177
.ZARZĄDZENIE NR 31/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.201
.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji0,04%.741
.Informacja na temat lokali wyborczych na terenie Gminy Wałcz0,04%.669
.Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko referenta administracyjnego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.0,05%.1033
.Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.0,01%.138
.Obwieszczenie w sprawie budowy zbiornika leśnego na terenie leśnictwa Strączno.0,01%.177
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy hydroforni i budowy sieci wodociągowej, w obrębie wsi Witankowo-Czapla-Wiesiółka w gminie Wałcz0,01%.136
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Zdbice w gminie Wałcz0,01%.160
.UCHWAŁA NR L/279/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej0,01%.160
.Wyniki konkursu na stanowisko referenta administracyjnego ½ etatu0,08%.1539
.Uchwała nr LII/282/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia na cele budowlane nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wałcz na okres 30,01%.162
.Uchwała Nr L/278/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.0,01%.153
.Protokół nr LI/10 z uroczystej sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej z okazji 20-lecia samorządu RP.0,03%.642
.Protokół nr XLVII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 marca 2010 r.0,03%.592
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,09%.1774
.Protokół nr L/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 maja 2010 r.0,04%.812
.Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2010 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy0,01%.240
.Protokół nr XLIX/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym na wniosek Wójta Gminy Wałcz i odbytej w dniu 6 maja 2010r.0,04%.765
.UCHWAŁA Nr LII/284/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji działań związanych z projektem „Polsko-Niemieckie Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Pinnow, Passo0,01%.146
.Uchwała nr LII/285/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej.0,01%.165
.Uchwała Nr LII/283/10 Rady gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałcz do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”.0,01%.147
.Uchwała nr LII/286/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej.0,01%.157
.UCHWAŁA Nr XLIX/277/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia nowego Planu Odnowy Miejscowości Świętosław gmina Wałcz na lata 2008-2015.0,01%.152
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w miejscowości Różewo.0,02%.436
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP0,02%.339
.Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2010/20110,01%.264
.POWSZWCHNY SPIS ROLNY 20100,01%.193
.INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 4 DYWIZJI PIECHOTY W SZWECJI0,05%.967
.OBWIESZCZENIE - w sprawie rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Gostomii.0,01%.157
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie przedsięwzięcia polegającego na tuczu trzody chlewnej.0,01%.187
.Obwieszczenie o terminie LIII Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.356
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różewo.0,01%.275
.ZARZĄDZENIE NR 34/10 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.199
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno.0,01%.280
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Strączno.0,02%.329
.Obwieszczenie w sprawie Budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej na działkach nr 13/1, 120, 132 i 138 w obrębie wsi Rutwica.0,01%.253
.Struktura organizacyjna0,25%.4807
.ZARZĄDZENIE Nr 44/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 września 2010r. w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz.0,01%.197
.Przetarg jnieograniczony - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0,02%.457
.Obwieszczenie w sprawie likwidacji starej linii napowietrznej kablowej nn 0,4 kV oraz budowy linii kablowej nn 0,4 KV w miejscowości Wiesiółka.0,01%.161
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Lubno.0,01%.248
.Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-20150,01%.202
.ZARZĄDZENIE NR 45/10 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 16 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Wałcz od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.0,01%.206
.Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (koniec kadencji)0,05%.1001
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o nr 155 o pow. 2,46 ha położonej w obrębie wsi Różewo.0,02%.340
.Obwieszczenie w sprawie budowy budynku socjalno-sanitarnego (kontenerowego) na działce nr 255 położonej w obrębie wsi Dzikowo.0,01%.156
.Obwieszczenie w sprawie odbudowy kanału Morzyce w obrębie obręb Wałcz 55.0,01%.194
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki rolnej nr 479/63 w obrębie wsi Golce gm. Wałcz0,02%.315
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,02%.457
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Ostrowiec0,01%.166
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w w miejscowości Witankowo.0,01%.190
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 133 w miejscowości Strączno0,02%.375
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych nr 68/1, 68/2 w miejscowości Lubno.0,02%.398
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno.0,03%.518
.Obwieszczenie w sprawie budowy zbiornika wodnego, na działkach nr 8176 i 8177 w obrębie geodezyjnym wsi Nakielno.0,01%.173
.Obwieszczenie w sprawie budowy sześciu zastawek typu ZDK na rowie D-19, na terenie Leśnictwa Ostrowiec.0,01%.157
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Wykonanie przecisków pod torami PKP i pod drogą krajową nr 22 w zadaniu :Budowa sieci wodociągowej na trasie Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko gmina Wałcz0,02%.385
.UCHWAŁA NR LIV/303/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz0,01%.209
.UCHWAŁA NR LIV/302/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV / 74 /07 Rady Gminy w Wałczu z dnia 30 października 2007r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leś0,01%.176
.UCHWAŁA NR LIII/293/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wałcz nr XVII/96/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia.0,01%.150
.UCHWAŁA NR LIII/289/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.0,05%.959
.Protokół nr LIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 31 sierpnia 2010 r.0,03%.652
.Uchwała Nr LIII/294/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wacława Tuszyńskiego na Wójta Gminy Wałcz.0,01%.214
.UCHWAŁA Nr LIII/295/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do planów odnowy miejscowości sołectw położonych na terenie gminy Wałcz na lata 2008-2015.0,01%.192
.UCHWAŁA NR LIII/292/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie.0,01%.193
.UCHWAŁA NR LIII/291/2010 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.0,01%.162
.UCHWAŁA NR LIII/290/2010 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bez przetargowej.0,01%.163
.UCHWAŁA NR LIV/301/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.0,01%.157
.Uchwała Nr LIII/287/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budże0,01%.177
.Uchwała Nr LIV/299/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości0,01%.143
.Protokół nr LII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 czerwca 2010 r.0,03%.475
.Uchwała Nr LIV/300/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości.0,01%.174
.Uchwała Nr LIV/298/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości.0,01%.156
.UCHWAŁA NR LIII/296/2010 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.0,01%.148
.Obwieszczenie o terminie LV Sesji Rady Gminy w Wałczu0,02%.388
.Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej pożarowej (nr 9) położonej w Nadleśnictwie Wałcz w lennictwach Morzyce, Strączno, Nakielno.0,01%.152
.Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej w leśnictwie: Rudki, Iłowiec – Nadleśnictwo Wałcz droga p.poż nr 21.0,01%.246
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 2/17, 2/43, 2/29, 2/35, 2/34, 2/37, 7, 1, 349, 18, 19 i 8/9 w obrębie wsi Czapla.0,01%.168
.Komunikat w sprawie losowania numerów list kandydatów w wyborach do Rady gminy Wałcz.0,01%.268
.UCHWAŁA Nr 03/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wałcz zarządzonych na dzi0,00%.9
.UCHWAŁY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,05%.913
.UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Wałczu w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.263
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV, zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Czechyń.0,01%.160
.Gmmina Komisja Wyborcza0,01%.103
.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wałcz w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,02%.299
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,02%.415
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,02%.323
.UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.0,14%.2698
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 699 w obrębie wsi Rudki gm. Wałcz.0,01%.171
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 189 w obrębie wsi Rudki gm. Wałcz.0,01%.129
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 46/2 w obrębie wsi Golce gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 23/4 w obrębie wsi Kłosowo gm. Wałcz0,01%.121
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 315 w obrębie wsi Golce gm. Wałcz0,01%.132
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 115/6 w obrębie wsi Gostomia gm. Wałcz0,01%.142
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 115/6 w obrębie wsi Gostomia gm. Wałcz0,01%.142
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 141/2 w obrębie wsi Lubno gm. Wałcz0,01%.137
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 153/7 w obrębie wsi Golce gm. Wałcz0,01%.127
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 7/2 w obrębie wsi Strączno gm. Wałcz0,01%.129
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 23/4 w obrębie wsi Kłosowo gm. Wałcz0,01%.149
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 74 w obrębie wsi Ługi Wałeckie gm. Wałcz0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 10/13 w obrębie wsi Strączno gm. Wałcz0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 678 w obrębie wsi Rudki gm. Wałcz0,01%.145
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 678 w obrębie wsi Rudki gm. Wałcz0,01%.168
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 276 w obrębie wsi Strączno gm. Wałcz0,01%.168
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 23/4 w obrębie wsi Karsibór gm. Wałcz.0,01%.148
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 152/4 w obrębie wsi Golce gm. Wałcz0,01%.170
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 178/1 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.152
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 109/2 w obrębie wsi Gostomia gm. Wałcz0,01%.183
.Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 11.10.2010r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieo0,01%.222
.Protokoły wyników głosowania - Wybory Samorządowe 20100,02%.323
.Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej (drogi pożarowej nr 21) w leśnictwie: Rudki, Iłowiec- Nadleśnictwo Wałcz i budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 w obrębie ewidencyjnym Rudki 00180,01%.157
.Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej (drogi pożarowej nr 9) w leśnictwie: Morzyce, Strączno, Nakielno- Nadleśnictwo Wałcz i budowy zjazdu z drogi krajowej nr 10.0,01%.186
.ZARZĄDZENIE NR 50/10 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.239
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków, w obrębie geodezyjnym wsi Chwiram.0,01%.149
.Obwieszczenie o terminie I SESJI RADY GMINY WAŁCZ VI KADENCJI .0,02%.392
.KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAGINIĘCIA BLOCZKU MANDATOWEGO.0,00%.26
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 165/2 w obrębie wsi Chwiram gm. Wałcz0,01%.137
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 495/3 obręb Szwecja gm. Wałcz0,01%.245
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 636 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.170
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 481/1 w obrębie wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.227
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 255/10 w obrębie wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.144
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 485 w obrębie Szwecja gm. Wałcz0,01%.154
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 218/2 w obrębie wsi Szwecja gm. Wałcz0,01%.157
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 60 w obrębie wsi Strączno gm. Wałcz0,01%.209
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 77 w obrębie wsi Rutwica gm. Wałcz0,01%.213
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 61 w obrębie wsi Rutwica gm. Wałcz0,01%.206
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 540/6 w obrębie Rudki gm. Wałcz0,01%.146
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 243/3 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.136
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 243/5 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 281/23 w obrębie Różewo gm. Wałcz0,01%.136
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 12/3 w obrębie Prusinowo gm. Wałcz0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 31 w obrębie wsi Prusinowo gm. Wałcz.0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki nr 40/3 w obrębie Kłosowo gm. Wałcz0,01%.143
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 30 w obrębie wsi Kłosowo gm. Wałcz0,01%.140
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 131/2 w obrębie wsi Kłębowiec gm. Wałcz.0,01%.129
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 2 w obrębie wsi Kłosowo gm. Wałcz.0,01%.134
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 20/1 w obrębie wsi Górnica gm. Wałcz0,01%.135
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Wałcz w 2011 r.0,02%.374
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 83/37 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,02%.304
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 281/5 w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz0,01%.173
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 10/13 w obrębie wsi Strączno gm. Wałcz0,02%.365
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców miasta i gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 60/1 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.279
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 7/2 w obrębie wsi Szwecja0,01%.185
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 7/3 w obrębie wsi Strączno gm. Wałcz0,01%.265
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 411/1 w obrębie Kłębowiec gm. Wałcz .0,01%.172
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego ze złoża Dobrzyca z części działki nr 11/5 położonej w obrębie Rudki.0,01%.156
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 305/1, 289/3 i 305/7 w obrębie wsi Czechyń, w gminie Wałcz.0,01%.141
.Budżet 20110,07%.1367
.Budżet 20100,04%.720
.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wałczu - Podinspektor ds. budownictwa.0,06%.1163
.Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.0,01%.162
.ZARZĄDZENIE Nr 17/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30.04.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.0,01%.175
.ZARZĄDZENIE NR 18/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 maja2010r. w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im 4 Dywizji Piechoty w Szwecji.0,01%.255
.Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.0,06%.1221
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospo0,02%.325
.Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19.03.2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok0,03%.599
.UCHWAŁA NR LV/305/10 RADY GMINY W WAŁCZU z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości0,02%.448
.UCHWAŁA NR LV/306/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,02%.393
.UCHWAŁA NR LV/307/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok0,02%.398
.UCHWAŁA NR LV/308/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.0,01%.272
.Protokół nr II/10 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.0,02%.438
.Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy w Wałczu w kadencji 2010-20140,02%.377
.UCHWAŁA nr I/3/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wałcz .0,01%.148
.UCHWAŁA nr I/2/10 Rady gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz.0,01%.148
.UCHWAŁA nr I/4/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałychRady Gminy w Wałczu.0,01%.209
.Protokół nr LIV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 września 2010 r.0,02%.438
.ZARZĄDZENIE NR 2/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 04 stycznia 2011 roku na sprzedaż samochodu ciężarowego .0,01%.234
.ZARZĄDZENIE NR 3/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 04 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym .0,01%.239
.Protokół nr LV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 21 października 2010 r.0,04%.844
.Protokół nr LVI/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 10 listopada 2010 r.0,02%.457
.ZARZĄDZENIE NR 1/2011 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 04 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargówograniczonych i nieograniczonych na 2011 rok dotyczących:0,01%.237
.Obwieszczenie w sprawie odbudowy kanału Morzyce, w obrębie Wałcz 55 0055 w gminie Wałcz.0,01%.151
.Obwieszczenie o terminie IV Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.533
.Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (początek kadencji)0,03%.656
.Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,01%.149
.ZARZĄDZENIE Nr 24/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 20 czerwca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Wałcz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarząd0,01%.133
.Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru pracowników samorządowych.0,01%.141
.Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 lipca 2010 r. W sprawie wprowadzenia zakazu podlewania upraw warzyw gruntowych i szklarniowych, trawników oraz ogródków przydomowych0,01%.151
.Zarządzenie nr 26/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25.06.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego0,01%.171
.Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 10.06.2010r. Wójta Gminy Wałcz w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji, ul. Szkolna 21, 78-611 Sz0,01%.146
.Zarządzenie nr 25/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 25.06.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,01%.154
.OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU NABORU NA STANOWISKO - PODINSPEKTORA DS. BUDOWNICTWA0,06%.1132
.ZARZĄDZENIE Nr 30/10 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 04 lipca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Wałcz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo0,01%.141
.ZARZĄDZENIE NR 34/10 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.138
.Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,01%.145
.Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21.07.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nie0,01%.155
.ZARZĄDZENIE NR 56/10 WÓJTA GMINY WAłCZ z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej0,01%.252
.ZARZĄDZENIE NR 37/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6.08.2010 W sprawie wydania upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania.0,01%.170
.ZARZĄDZENIE Nr 42/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji Pani Mirosławie Bartczak.0,01%.198
.ZARZĄDZENIE Nr 46/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 4 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w0,01%.250
.ZARZĄDZENIE Nr 40/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Pani Halinie Stachowiak.0,01%.196
.ZARZĄDZENIE Nr 53/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy.0,01%.263
.ZARZĄDZENIE Nr 51/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wałcz.0,01%.234
.ZARZĄDZENIE Nr 41/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Rozewie Pani Stefani Olechnowicz.0,01%.224
.ZARZĄDZENIE NR 38/2010 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 6.08.2010 W sprawie wydania upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania.0,01%.151
.Wyniki konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wałczu - Podinspektor ds. budownictwa.0,07%.1405
.Wnioski dotyczące nieruchomości0,04%.666
.UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.0,01%.198
.Uchwała NR III/12/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/303/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów0,01%.220
.UCHWAŁA NR III/14/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.0,03%.599
.UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg0,01%.201
.UCHWAŁA Nr III/9/10 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o d0,01%.198
.UCHWAŁA nr III/13/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2011.0,01%.221
.UCHWAŁA nr IV/18/11 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/4/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy w Wałcz0,01%.169
.UCHWAŁA Nr III/11/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2011-2013.0,01%.207
.Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.0,01%.162
.UCHWAŁA Nr IV/17/11 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2011.0,01%.172
.UCHWAŁA nr I/1/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wałcz.0,01%.157
.Otwarty konkurs ofert na 2011 rok na realizację zadań publicznych.0,02%.338
.ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie określenia składu Komisji opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechnianie kultury fizyc0,01%.177
.Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014.0,01%.234
.Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011.0,01%.226
.REGULAMIN PRACY Urzędu Gminy w Wałczu0,19%.3520
.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na lata 2011 - 2015.0,02%.330
.Obwieszczenie o terminie V Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.641
.Przetarg nieograniczony: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chw0,04%.818
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki o nr 60/1 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.217
.HARMONOGRAM ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W SOŁECTWACH0,01%.196
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Różewo0,01%.274
.Protokół nr III/10 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.0,05%.974
.Protokół nr IV/11 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 27 stycznia 2011 r.0,03%.639
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku po byłej hydroforni w Brzezinkach wraz z działką.0,02%.437
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku po byłej hydroforni w Glinkach wraz z działką.0,01%.234
.Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej (drogi pożarowej nr 21) w leśnictwie: Rudki, Iłowiec- Nadleśnictwo Wałcz i budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 1630,01%.183
.ZARZĄDZENIE NR 7/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.198
.Obwieszczenie o terminie VI Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.610
.Protokół nr V/2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 24 lutego 2011 r.0,06%.1118
.SPRAWOZDANIE Z PRZYZNANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIE: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci ,młodzieży i dorosłych,rozgrywki sportowe w Gminie Wałcz na rok 20110,01%.244
.UCHWAŁA Nr V/19/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wałcz na finansowanie i dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni ścieków.0,02%.365
.Rusza Narodowy Spis Powszechny 20110,01%.197
.Mienie komunalne Gminy0,16%.3015
. ZARZĄDZENIE NR 6/11 Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz stawek czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym zas0,02%.300
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 60/1 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.191
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku po byłej hydroforni w Różewie wraz z działką.0,01%.216
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Rudki.0,01%.160
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Szwecja i Różewo0,01%.175
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Rutwica0,01%.172
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 60,01%.170
.Obwieszczenie w sprawie Przeniesieniu fragmentu istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w rejonie pasa drogowego dz. 19 i 8059/1 w miejscowości Czechyń.0,01%.138
.Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.146
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Witankowo - Czapla - Wiesiółka oraz Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko i części wsi Zdbice0,03%.548
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowosci Ostrowiec.0,01%.202
.Obwieszczenie w sprawie odbudowy kanału Morzyce.0,01%.186
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługi komunalne w tym : wywóz osadów , czyszczenie kanałów odpływowych, czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej.0,02%.375
.UCHWAŁA nr VI/24/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/08 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych or0,01%.179
.Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu0,01%.176
.UCHWAŁA nr VI/23/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz.0,01%.178
.UCHWAŁA NR VI/25/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.0,01%.176
.Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu.0,01%.173
.UCHWAŁA NR VI/ 26/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej.0,01%.179
.Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.0,01%.184
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV, zasilającej budynki mieszkalne w miejscowości Szwecja.0,01%.151
.Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu na działkach nr 54/13 i 54/9 w miejscowości Ostrowiec.0,01%.134
.Obwieszczenie o terminie VIII Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.485
.Oświadczenia majątkowe za 2010 rok0,16%.3077
.SOŁECTWA GMINY WAŁCZ - KADENCJA 2010-20140,01%.185
.ZARZĄDZENIE NR 14/2011 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 05 maja 2011 roku w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Wałczu.0,02%.325
.ZARZĄDZENIE NR 10/2011 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 12.04.2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Wałczu.0,01%.202
.UCHWAŁA NR VII/32/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.0,01%.266
.UCHWAŁA nr VII/31/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Witankowie.0,01%.252
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Rudki - Jarogniewie.0,02%.440
.Wniosek o przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków.0,04%.694
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołatnik.0,02%.352
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie budowy ektrowni wiatrowej typu VENSYS 64 1200 kW/85 na terenie działki nr 524/6 położonej w obrębie wsi Szwecja.0,02%.457
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Strączno0,01%.160
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Rudki0,01%.157
.ZARZĄDZENIE NR 16/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.171
.ZARZĄDZENIE NR 15 /2011 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 05 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.0,01%.151
.Pzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowościach Rutwica i Ostrowiec0,01%.220
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Nakielno.0,01%.170
.Zawiadomienie w sprawie przetargu na najem pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Zdrowia w miejscowości Różewo i Szwecja0,01%.161
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku – hali na potrzeby założenia linii(instalacji) do nasączania wykładzin CIPP z włókna szklanego/filcu żywi0,01%.154
.ZARZĄDZENIE NR 17/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 06 czerwca 2011 roku na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego.0,01%.167
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki Star.0,01%.197
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego FS Lublin Żuk A07 Diesel0,01%.175
.UCHWAŁA NR VIII/35/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej.0,01%.178
.UCHWAŁA NR VIII/36/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII / 32 /2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego, od n0,01%.192
.Protokół nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 29 kwietnia 2011 r.0,03%.621
.Protokół nr VI / 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 31 marca 2011 r.0,05%.930
.Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości.0,01%.185
.UCHWAŁA Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu do opracowania i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spe0,01%.176
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego: Przeniesieniu fragmentu istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowości Czechyń, w gminie Wałcz.0,01%.145
.Zawiadomienie Wójta Gminy Szydłowo w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej SN/110 kV „ GPZ Coch" położonej na działce nr 5/21 w obrębie ewidencyjnym Skrzatusz.0,01%.160
.Wykaz nieruchomosci z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dabrowskiego 60,01%.166
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działek rolnych w obrębie 19 Kolno, gm. Wałcz,0,01%.189
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 91 w obrębie 19 Kolno gm. Wałcz,0,01%.235
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 236/1 w obrębie 82 Różewo gm. Wałcz0,01%.197
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 24/19 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,01%.205
.Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu trzody chlewnej w 2 budynkach gospodarczych położonych na działce o nr 30,01%.193
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie budowy zbiornika leśnego na terenie leśnictwa Strączno.0,01%.179
.Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej SN/110 kV „GPZ Coch" położone0,01%.236
.Obwieszczenie o terminie IX Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.510
.UWAGA - Informacje na temat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)0,01%.237
.ZARZĄDZENIE NR 19/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.238
.ZARZĄDZENIE NR 20/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 07 czerwca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie bezprzetargowym.0,01%.232
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 193 w obrębie 61 Dobino gm. Wałcz,0,03%.562
.Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu na działkach nr 54/13 i 54/9 w miejscowości Ostrowiec.0,01%.178
.Budownictwo0,06%.1068
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zdbice0,01%.155
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno.0,02%.440
.Nieograniczony przetarg ofertowy na najem pomieszczeń w miejscowości Strączno z przeznaczeniem na działalność handlową , gastronomiczną lub usługową.0,01%.182
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn w miejscowości Kołatnik – Pluskota.0,01%.150
.Postanowienie w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Gostomii na działce nr 188.0,01%.162
.Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczania kabin przenośnych, oczyszczanie zbiorników bezodpływowych ze szlamów o0,01%.170
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz0,03%.538
.Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2011 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 200,02%.382
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Szwecji.0,03%.499
.Budżet 2011 - PROJEKT0,03%.568
.Zarządzenie Nr 55/10 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,01%.238
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej, budowy przyłącza kablowego oraz remontu istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Ostrowiec.0,01%.275
.Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Wałcz z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.0,01%.170
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 9/3 w obrębie 17 Zdbice gm. Wałcz0,01%.272
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 80/1 w obrębie 54 Strączno gm. Wałcz.0,01%.261
.Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,02%.318
.Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,02%.293
.Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy w Wałczu z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.0,02%.287
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,02%.339
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont dachów w budynku głównym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz0,03%.486
.Wniosek o dofinansowanie z gminnego funduszu ochrony środowiska gminy wałcz prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.0,02%.418
.Ogłoszenie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Przedsięwzięcie tuczu rzeźnych brojlerów kurzych w ilości do 288.000 sztuk na działkach o nr 4/60, 4/62,0,01%.276
.Ogłoszenie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Przedsięwzięcie tuczu rzeźnych brojlerów kurzych w ilości do 235.200 sztuk.0,01%.268
.DRUGI PRZETARG NIEOGRANCZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,02%.449
.Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie samochodu ciężarowego marki FS Lublin Żuk A07 Diesel.0,02%.324
.Protokół nr IX/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r.0,05%.942
.Protokół nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 24 maja 2011 r.0,03%.546
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,03%.650
.UCHWAŁA nr IX/43/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzieln0,01%.191
.Budownictwo0,03%.516
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwiramie0,02%.454
.Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu dł. ok. 295 mb w miejscowości Zdbice.0,01%.237
.Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - budowa stacji elektroenergetycznej SN/110kV „ GPZ Coch" w obrębie ewidencyjnym Skr0,01%.270
.Konkurs na stanowisko pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych (GOPS Wałcz)0,09%.1761
.Zarządzenie Nr 810/77/15/11 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu z dnia 25.07.2011 W sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:pracownika do spr0,02%.402
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w miejscowości Ostrowiec.0,02%.393
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej, przyłącza kablowego, oraz remontu istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Ostrowiec.0,01%.258
.Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroengetycznej napowietrznej nn 0,4 Kv w miejscowości Kołatnik – Pluskota.0,02%.317
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont dachów w budynku głównym i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz.0,02%.421
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz.0,03%.549
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 września 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Wałcz w wyborach do Sejmu i Senatu zar0,03%.543
.Komunikat w sprawie głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych0,03%.521
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Montaż solarnych systemów oświetleniowych na terenie gminy Wałcz.0,03%.644
.Komunikat w sprawie plakatów wyborczych.0,03%.522
.Ogłoszenie w sprawie określenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW w miejscowości Witankowo gm. Wałcz.0,01%.242
.Ogłoszenie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - przebudowa istniejącej drogi powiatowej 2341z .0,01%.268
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Lubno.0,01%.233
.Wykaz nieruchomości rolnych z zabudowaniami przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Strączno.0,01%.237
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Strączno dz. nr 80/1.0,01%.252
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu w miejscowości Czapla.0,02%.326
.Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych0,03%.562
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Wykonanie remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Szwecji Gm. Wałcz0,03%.622
.Obwieszczenie o terminie XI Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.544
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Lubno.0,02%.307
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek letniskowych w miejscowości Nakielno.0,02%.332
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i technicznym w Gostomii Gm. Wałcz0,03%.593
.Informacja o wyniku naboru kandydata na stanowisko: Pracownika ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych (GOPS)0,07%.1262
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu (Chwiram)0,01%.217
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Czapla0,01%.231
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Prusinowo.0,01%.252
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Różewo.0,02%.297
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Rudki.0,02%.290
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowościach Rutwica i Ostrowiec .0,02%.398
.Protokół nr X/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 25 sierpnia 2011 r.0,07%.1383
.Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek przyległych, czyli 54/2 i 54/3 w miejscowości Czapla na sprzedaż niżej wymienionych działek.0,02%.308
.Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie działki rolnej nr 86/3 wraz z budynkami użytkowymi w obrębie 54 Strączno gm.0,02%.332
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 80/1 w obrębie 54 Strączno gm. Wałcz.0,02%.379
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 79/3 w obrębie 26 Lubno gm. Wałcz,0,01%.270
.Obwieszczenie o terminie XII Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.526
.Ogłoszenie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków w miejscowości Wałcz D0,01%.218
.Ogłoszenie w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w miejscowości Nakielno i Strączno w0,01%.229
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Strączno.0,01%.275
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Chwiram.0,02%.322
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Iłowcu.0,02%.336
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do Dobrzycy.0,01%.254
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do dawnej kopalni kredy jeziornej w Golcach nad jeziorem Zdbiczno.0,01%.267
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie.0,02%.300
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do Omulna.0,02%.337
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ostrowcu.0,01%.267
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze z Górnicy do Lasek Wałeckich.0,02%.286
.ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 pazdziernika 2011r. w sprawie : Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wałcz.0,01%.209
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.0,03%.582
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 13/5 w obrębie 60 Czapla gm. Wałcz.0,02%.369
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 66 w obrębie 18 Rudki gm. Wałcz.0,02%.342
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy wiejskiej i miejskiej Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 107/3 w obrębie 84 Chwiram gm. Wałcz.0,02%.352
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 203 w obrębie 82 Różewo gm. Wałcz.0,02%.350
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy wiejskiej i miejskiej Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 55 w obrębie 52 Prusinowo gm. Wałcz.0,02%.338
.Zarządzenie Nr 46/2011r Wójta Gminy Wałcz z dnia 10 listopada 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0,01%.256
.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania zawarte w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.0,02%.326
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi edukacyjne w ramach projektu systemowego: "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość"0,02%.415
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Różewo, Gostomia, Chwiram oraz sporządzenie m0,03%.523
.Obwieszczenie o terminie XIII Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.535
.Informacja w sprawie przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych w miejscowości Popowo.0,02%.331
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dostawę pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych z terenu gminy Wałcz w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem0,03%.524
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowych na potrzeby zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz w w obrębie geodezyjnym Ługi Wałeckie.0,01%.277
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowych na potrzeby zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz w miejscowości Gostomia.0,01%.277
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowych na potrzeby zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz w obrębie wsi Różewo.0,02%.378
.Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowych na potrzeby zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz w w obrębie geodezyjnym Ługi Wałeckie.0,02%.296
.Zarządzenie Nr 48/2011r Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 listopada 2011r w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0,01%.194
.Obwieszczenie w sprawie budowy stacji wodociągowej z siecią i przyłączami dla m. Dobrogoszcz i Jarogniewie w Gminie Wałcz.0,02%.389
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Brzezinki.0,02%.323
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowości Brzezinki.0,02%.396
.PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK.0,03%.527
.Uchwała Nr XIII/55/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku p0,01%.164
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 204/1 w obrębie 54 Strączno gm. Wałcz,0,03%.491
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 80/2 w obrębie 84 Chwiram gm. Wałcz,0,02%.419
.Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych w miejscowości Różewo.0,02%.352
.UCHWAŁA NR XIII/59/ 2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego0,01%.217
.UCHWAŁA NR XIII/60/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr XL/223/09 z dnia 29 października0,02%.333
.ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjneg o Urzędu Gminy Wałcz.0,01%.196
.ZARZĄDZENIE NR 50/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.0,01%.176
.Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do wydzierżawienia w miejscowości Wałcz ul. Dąbrowskiego 6.0,02%.403
.Informacja w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych w miejscowości Różewo gm. Wałcz.0,02%.321
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych z terenu gminy Wałcz w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarant0,02%.466
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 148 w obrębie 82 Różewo gm. Wałcz0,02%.396
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 107/3 w obrębie 61 Dobino gm. Wałcz0,02%.401
.UWAGA: Zmiana terminu rozstrzygnięcia przetargów.0,02%.346
.ZARZĄDZENIE NR 53/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości0,01%.145
.UCHWAŁA NR XIII/56/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.0,01%.182
.Uchwała Nr XI/49/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolny0,01%.149
.Obwieszczenie o terminie XIV Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.475
.Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej przy drodze powiatowej nr 2313Z.0,01%.188
.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.0,05%.902
.Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Wałcz na 2012 rok oraz projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 200,03%.549
.UCHWAŁA nr X /45/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu0,01%.260
.Uchwała Nr IX/42/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fi0,02%.339
.Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 20100,01%.231
.Protokół nr XI/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 23 września 2011 r.0,04%.681
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,06%.1116
.UCHWAŁA Nr V/20/11 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wałcz oraz szczegółowych war0,01%.216
.Uchwała Nr IX/39/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2010 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzon0,01%.219
.UCHWAŁA nr XII/54/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej0,01%.278
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 49 w Gostomi.0,02%.301
.Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanej na działce nr 254 w Dębołęce.0,02%.329
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy, projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospod0,02%.452
.OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH0,14%.2602
.Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Liderek"0,00%.5
.UCHWAŁA NR XII/50/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.0,05%.916
.UCHWAŁA NR XII/51/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.0,01%.228
.UCHWAŁA NR XII/52/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.0,05%.957
.UCHWAŁA NR XII/53/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.0,05%.858
.UWAGA: INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2012r.0,02%.466
.ZARZĄDZENIE NR 1/2012 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów ogrzewania i stawki czynszu najmu za pomieszczenia użytkowe w budynkach administracyjno - biu0,01%.220
.Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych dla potrzeb zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na działkach nr 127, 83/54 w obrębie geodez0,03%.516
.Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych dla potrzeb zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na działkach nr 229, 85/3, 85/4, 82/2, 228,0,02%.465
.Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych dla potrzeb zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na działkach nr 55, 58, 160, 102, 158 w obrę0,03%.653
.Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych dla potrzeb zasilania, telemechaniki i monitoringu Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na działkach nr 46/2 i 51 w obrębie geodezyj0,03%.537
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy wiejskiej Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 147/2 w obrębie 58 Kłębowiec gm. Wałcz.0,02%.360
.Ankieta oceny pracy urzędu i urzędnika.0,02%.400
.Kontrola zarządcza - informacje.0,02%.437
.Obwieszczenie w sprawie budowy stacji wodociągowej z siecią i przyłączami dla miejscowości Dobrogoszcz i Jarogniewie w Gminie Wałcz.0,03%.498
.Konsultacje społeczne - Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśli bo rskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi.0,03%.560
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Rudki.0,02%.335
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Laski Wałeckie.0,02%.383
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Kłębowiec.0,02%.423
.Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu w miejscowości Chwiram.0,02%.337
.Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli działek przyległych, czyli 54/2 i 54/3 w miejscowości Czapla na sprzedaż niżej wymienionych działek.0,02%.453
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 20/1 w obrębie 22 Górnica gm. Wałcz0,02%.447
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 28 w obrębie 22 Górnica gm. Wałcz0,03%.478
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 14 w obrębie 22 Górnica gm. Wałcz0,02%.353
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 12 w obrębie 22 Górnica gm. Wałcz0,02%.454
.Obwieszczenie o terminie XV Sesji Rady Gminy w Wałczu.0,03%.543
.KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW0,03%.598
.Budżet 2012 - PROJEKT0,03%.551
.Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2012-2015.0,01%.199
.UCHWAŁA NR XIV/61/2011 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.0,02%.442
.Budżet 20120,04%.772
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Wykonanie w latach 2012-2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz0,03%.586
.Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chwiram.0,03%.559
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W GMINIE WAŁCZ. DO0,04%.697
.Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo w sprawie budowy elektroenergetycznych linii kablowych na potrzeby Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz.0,03%.633
.Wnioski dotyczące nieruchomości0,03%.595
.UCHWAŁA Nr XIV/65/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/295/10 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do planów odno0,02%.363
.UCHWAŁA nr XIV/69/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2012.0,02%.359
.UCHWAŁA nr XIV/66/11 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 grudnia 2011 roku sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/271/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejs0,02%.358
.UCHWAŁA Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną0,02%.392
.UCHWAŁA Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.0,02%.407
.Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli" POUFNE" w Urzędzie G0,02%.288
.Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie określenia procedury w zakresie dopuszczenia do pracy na stanowiskach albo zlecania prac związanych z dostępem do informa0,02%.313
.Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności oraz określania listy rodzajów pr0,02%.312
.Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia planu bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobo0,02%.298
.Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.0,02%.355
.Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014.0,02%.375
.Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedury komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Gminy Wałcz.0,02%.363
.Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.0,02%.329
.Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z z0,02%.354
.Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14.12.2011 roku w sprawie opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Chwiramie0,02%.406
.Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.0,02%.359
.Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w0,02%.366
.Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w rama0,02%.339
.Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa (kryzysu polityczno-m0,02%.380
. UchwałaNR X/46/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do r0,04%.849
.Uchwała Nr XXXIX/213/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.0,02%.404
.Uchwała Nr XXXVIII/211/09 Rady Gminy w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.0,02%.459
.Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki na mienie Gminy Wałcz.0,02%.434
.Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.469
.Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.450
.Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0,02%.446
.Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,03%.475
.Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wałcz w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 paździ0,06%.1163
.Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0,04%.700
.Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przeta0,06%.1177
.Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych osobom fizycznym i pozostałym podmiotom do budowy oczyszczalni ścieków w 2011 r.0,07%.1350
.Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.0,07%.1396
.Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w ramach0,04%.693
.Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o pzebiegu przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanso0,04%.732
.Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie Pani Elżbiecie Kowalskiej.0,07%.1247
.Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie w Gminie Wałcz.0,06%.1205
.Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.0,04%.711
.Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej gminy Wałcz.0,04%.693
.Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,03%.474
.Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,03%.640
.Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,03%.655
.Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.441
.Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,02%.432
.Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,04%.665
.Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.0,04%.685
.Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg0,04%.672
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Wałcz Drugi.0,01%.177
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Wałcz Drugi.0,01%.173
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Wałcz Drugi.0,01%.168
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Wałcz Drugi.0,01%.164
.Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią w m. Wałcz Drugi.0,01%.164
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.218
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.215
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.212
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.206
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.206
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa przepompowni ścieków i punktu zlewnego w m. Karsibór0,01%.165
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 80/2 w obrębie 84 Chwiram gm. Wałcz,0,02%.297
.Regulamin Organizacyjny0,16%.3080
.Dane0,20%.3836
.Dane0,20%.3832
.Dane0,20%.3817
.Rada Gminy0,14%.2559
.Rada Gminy0,14%.2557
.Rada Gminy0,14%.2557
.Rada Gminy0,14%.2557
.Dane0,20%.3781
.DRUGI PRZETARG NIEOGRANCZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,01%.180
.DRUGI PRZETARG NIEOGRANCZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,01%.178
.DRUGI PRZETARG NIEOGRANCZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,01%.178
.DRUGI PRZETARG NIEOGRANCZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/20120,01%.178
.Protokół nr L/06 z 50-tej sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 26 września 2006 roku0,00%.87
.Protokół nr L/06 z 50-tej sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 26 września 2006 roku0,00%.86
.Protokół nr L/06 z 50-tej sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 26 września 2006 roku0,00%.86
.Protokół nr L/06 z 50-tej sesji Rady Gminy w Wałczu, odbytej w dniu 26 września 2006 roku0,00%.86
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.847
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.845
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,09%.1691
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,09%.1689
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,09%.1688
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,09%.1688
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,09%.1688
.Protokół z XLII sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006 roku0,01%.95
.Protokół z XLII sesji Rady Gminy w Wałczu z dnia 23 lutego 2006 roku0,00%.93
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.145
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.143
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.142
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.142
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,01%.142
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.753
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.751
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.750
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.750
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,04%.750
.Wniosek o wycięcie drzewa.0,02%.389
.Wniosek o wycięcie drzewa.0,02%.387
.Wniosek o wycięcie drzewa.0,02%.386
.Wniosek o wycięcie drzewa.0,02%.386
.Wniosek o wycięcie drzewa.0,02%.386
.ZARZĄDZENIE NR 74 /06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „ Sprzedaż samochodu dostawczego marki FS Lubin Żuk ”0,00%.42
.ZARZĄDZENIE NR 74 /06 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na „ Sprzedaż samochodu dostawczego marki FS Lubin Żuk ”0,00%.40
.Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniaegzaminu kończącego tę służbę.0,01%.151
.Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Wałcz z dnia 05 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniaegzaminu kończącego tę służbę.0,01%.151
.Protokół nr XVII/07 z XVII sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8.0,00%.31
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,01%.251
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,01%.249
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,01%.248
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,01%.248
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,01%.248
.Protokół nr XLV/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2010 r.0,01%.248
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.23
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.21
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.20
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.20
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.20
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.20
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.19
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.19
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.19
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.19
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.18
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.18
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.18
.Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Lubno0,00%.18
.Budżet 2007 - PROJEKT0,01%.106
.Budżet 2007 - PROJEKT0,00%.63
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.87
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.85
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.84
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.84
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.84
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.84
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.83
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.83
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.83
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.83
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.82
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.82
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.82
.Protokół nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 26 lutego 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,00%.82
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,00%.23
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,00%.21
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,00%.20
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,00%.20
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,00%.20
.PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R0,00%.20
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.22
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.20
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.19
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.19
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.19
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.19
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.18
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.18
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.18
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.18
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,01%.175
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,01%.173
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.16
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.14
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.13
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.13
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.13
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.13
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.12
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.12
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.11
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.11
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.11
.W sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Gminy w Wałczu0,00%.11
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,00%.31
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,00%.29
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,00%.28
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,00%.28
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,00%.28
.Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy Wałcz i miasta Wałcza na wydzierżawienie działki rolnej nr 21/55 w obrębie Wałcz 112 gm. Wałcz0,00%.28
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.54
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.52
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.51
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.51
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.51
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.51
.Protokół nr XXXVIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,01%.186
.Protokół nr XXXVIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,01%.184
.WYKAZ FIRM Z UDZIELONYM ZEZWOLENIEM NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USUWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ.0,02%.359
.WYKAZ FIRM Z UDZIELONYM ZEZWOLENIEM NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USUWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ.0,02%.357
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,01%.188
.Protokół nr XLVIII/10 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.0,01%.186
.Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 września 2008r.0,00%.75
.Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 września 2008r.0,00%.73
.Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 września 2008r.0,00%.72
.Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 września 2008r.0,00%.72
.Protokół nr XXVII/08 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 30 września 2008r.0,00%.72
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,01%.98
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,01%.96
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,01%.95
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,01%.95
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,01%.95
.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.0,01%.95
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,01%.115
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,01%.112
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,01%.110
.Protokół nr XII/ 2011 z sesji Rady Gminy Wałcz, która odbyła w dniu 27 października 2011 r.0,01%.109
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.44
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.42
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.41
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.41
.OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WAŁCZU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wałcza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.0,00%.41
.Protokół nr XXXVIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,01%.156
.Protokół nr XXXVIII/09 z sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r. w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 80,01%.154
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 160440