Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Wykonanie w latach 2012-2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

"Wykonanie w latach 2012-2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz"

Numer ogłoszenia: 23227 - 2012;

data zamieszczenia: 26.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie w latach 2012-2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w latach 2012 - 2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz w ilościach: I.Wyceny lokali bez pomieszczeń przynależnych, z ustaleniem wielkości udziałów badaniem ksiąg wieczystych i inwentaryzacją - 2 wyceny, II.Wyceny lokali z jednym pomieszczeniem przynależnym, z ustaleniem wielkości udziałów i badaniem ksiąg wieczystych i inwentaryzacją - 4 wyceny; III.Wyceny garaży lub budynków gospodarczych lub budynków gospodarczych - odrębna nieruchomość - 2 wyceny, IV.Wycena budynków mieszkalnych lub użytkowych bez podziału na lokale - 2 wyceny; V.Wycena działek gruntu, zabudowana lub niezabudowana - 10 wycen; VI.Wycena nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie - 1 wycena; VII.Wycena nieruchomości gruntowej w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży prawa własności dla użytkownika wieczystego - 7 wycen; VIII.Wycena lasu (1ha) - 1 wycena..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: brak


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


zamawiający nie dokonuje opisu sposoby spełnienia warunku


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia wrunku


III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości (zgodnie z art 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm)


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do szacowania wartości nieruchomości (zgodnie z art 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm)


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia wrunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pok. nr 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz, Biuro Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Hanna Szynkaruk
data udostępnienia: 2012-01-26 15:11:07
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2012-02-21 14:14:00 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 SIWZ - Wykonanie w latach 2012-2014 wycen nieruchomości zleconych przez Gminę Wałcz
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011