Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Usługi edukacyjne w ramach projektu systemowego: \\

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Usługi edukacyjne w ramach projektu systemowego: "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość"


Numer ogłoszenia: 389630 - 2011;

data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.walcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym dla uczniów uczących się w klasach I-III w siedmiu szkołach podstawowych w Gminie Wałcz w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.1,Poddziałanie 9.1.2:Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Wałcz - Szkoła Podstawowa w Karsiborze - Szkoła Podstawowa w Strącznie - Szkoła Podstawowa w Dębołęce - Szkoła Podstawowa w Szwecji - Szkoła Podstawowa w Różewie - Szkoła Podstawowa w Witankowie - Szkoła Podstawowa w Gostomi Zajęcia dodatkowe, przeprowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych(nauki matematyczno przyrodnicze) - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 40.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, legitymują się kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I - III szkół podstawowych, posiadających wykształcenie wyższe pedagogiczne lub licencjat w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Wykonawcy ubiegający się o prowadzenie zajęć z logopedii lub gimnastyki korekcyjnej powinni legitymować się dodatkowo ukończeniem kursów lub studiów podyplomowych uprawniających do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu logopedii albo gimnastyki korekcyjnej oraz minimum 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu tych zajęć. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania uprawnień Zamawiający wymaga by złożył stosowne oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy - osoby zdolne do wykonywania poszczególnych części zamówienia powinny wykazać, że legitymują się stopniem awansu zawodowego co najmniej nauczyciel kontraktowy. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, że posiada odpowiedni stopień awansu zawodowego oraz, że legitymuje się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w pracy w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania uprawnień Zamawiający wymaga by złożył stosowne oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania uprawnień Zamawiający wymaga by złożył stosowne oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania uprawnień Zamawiający wymaga by złożył stosowne oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania uprawnień Zamawiający wymaga by złożył stosowne oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogą mieć miejsce w stosunku do terminu i ilości zajęć w poszczególnych semestrach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.1,Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ug.walcz.pl 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek Pawlik
data udostępnienia: 2011-11-22 14:27:27
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-12-09 15:31:58 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI
 SIWZ - Usługi edukacyjne w ramach projektu systemowego: Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011