Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ODPOWIEDZI NA PYTANIA


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

"Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz"

Numer ogłoszenia: 272632 - 2011;

data zamieszczenia: 05.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.walcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont trzech boisk sportowych oraz remont i wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe 8 placów zabaw na terenie Gminy Wałcz. Remont i wyposażenie placów zabaw Zakres remontu i wyposażenia placów zabaw w poszczególnych miejscowościach obejmuje: 1)remont placu zabaw w miejscowości Czechyń - ławka z oparciem 3 szt. - bujak sprężynowy 1 os. 60x30 -1 szt. - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1 szt. - karuzela tarczowa - 1 szt. - ogrodzenie systemowe z furtką - 40mb - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. 2)remont placu zabaw w miejscowości Kołatnik - ławka z oparciem - 3szt. - bujak sprężynowy 1 os. 60x30 - 1 szt. - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1 szt. - karuzela tarczowa -1szt. - ogrodzenie systemowe z furtką - 40mb - stół rekreacyjny z ławkami - 2 szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. 3)remont placu zabaw w miejscowości Zdbice - ławka z oparciem -3 szt. - bujak sprężynowy 1os. 60x30 - 2 szt. - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1szt. - karuzela tarczowa - 1szt. - ogrodzenie systemowe z furtką - 20 mb. - stół rekreacyjny z ławkami - 4 szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. *przewidziana jest jeszcze ślizgawka na plaży do jeziora 4)remont placu zabaw w miejscowości Dębołęka - ławka z oparciem -3 szt. - bujak sprężynowy 1os. 60x30 - 2 szt. - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1szt. - karuzela tarczowa - 1szt. - stół rekreacyjny z ławkami - 2szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. 5)remont placu zabaw w miejscowości Kolno - ławka z oparciem -3 szt. - bujak sprężynowy 1 os. 60x30 - 1 szt - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1szt. - karuzela tarczowa - 1szt. - ogrodzenie systemowe z furtką 30 mb - stół rekreacyjny z ławkami - 2szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. 6)remont placu zabaw w miejscowości Przybkowo - ławka z oparciem -3 szt. - bujak sprężynowy 1 os. 60x30 - 1 szt - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1szt. - karuzela tarczowa - 1szt. - ogrodzenie systemowe z furtką 30 mb - stół rekreacyjny z ławkami - 2szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. 7)remont placu zabaw w miejscowości Wałcz Drugi - ławka z oparciem -3 szt. - bujak sprężynowy 1 os. 60x30 - 1 szt - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1szt. - karuzela tarczowa - 1szt. - ogrodzenie systemowe z furtką - 40mb - stół rekreacyjny z ławkami - 2 szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. 8)remont placu zabaw w miejscowości Nakielno - ławka z oparciem - 4szt. - bujak sprężynowy 1 os. 60x30 - 1 szt - bujak sprężynowy 2 os. 80x80 - 1 szt. - huśtawka wahadłowa 300x240 - 1szt. - karuzela tarczowa - 1szt. - stół rekreacyjny z ławkami - 2 szt. - zestaw zabawowy 600x450 - 1 szt. Remont boisk sportowych Zakres remontu boisk sportowych w poszczególnych miejscowościach obejmuje: 1) remont boiska sportowego w miejscowości Wiesiółka Zakres robót: - kultywacja mechaniczna istniejącej nawierzchni boiska - rozścielenie humusu na boisku - mechaniczne plantowanie - obsianie plantowanej nawierzchni trawą - ręczna pielęgnacja nowej nawierzchni - uzupełnienie ogrodzenia na słupkach o stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych - wykonanie za bramkami ogrodzeń ochronnych wysokich na 6,0m i szerokich na 30,0 m - montaż bramy i wykonanie furtek w ogrodzeniu - wykonanie wewnętrznego ogrodzenia (bariery z rur stalowych między widownią a boiskiem) - usunięcie starych różnorodnych siedzisk na ławki z łat drewnianych na prefabrykowanych podporach żelbetowych bez oparć - przebudowa podjazdu o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie betonowej 2) remont boiska sportowego w miejscowości Dzikowo Zakres robót: - ręczna pielęgnacja nowej nawierzchni po wykonaniu robót remontowych - wykonanie za bramkami ogrodzenia ochronnego wysokich 6,0m i szerokiego na 30,0 m - wymiana bramy z furtką (5,0x1,5+1,0x1,5) i wykonanie 3 furtek w ogrodzeniu 100x150 cm - wykonanie wewnętrznego ogrodzenia (bariery z rur stalowych h=110 cm) między widownią a boiskiem - wymiana starych różnorodnych siedzisk na ławki z łat drewnianych na prefabrykowanych podporach żelbetowych bez oparć - dostawa i montaż prefabrykowanego budynku zaplecza socjalno sanitarnego (pow. zabud. - 59,05 m2 pow. użytkowa - 53,82 m2) na słupkach betonowych, z wykonaniem przyłącza energetycznego z istniejącej obok szafki energetycznej, przyłącza wodociągowego z istniejącej w pobliżu studzienki wodociągowej, przyłącza kanalizacyjnego, które będzie odprowadzać ścieki sanitarne poprzez małą przepompownię ścieków do kanalizacji wiejskiej - wykonanie wjazdu na teren boiska wraz z parkingiem dla 7+1 osoby z kostki betonowej na podbudowie betonowej. 3) remont boiska sportowego w miejscowości Różewo Zakres robót: - kultywacja mechaniczna istniejącej nawierzchni boiska na powierzchni pól karnych - rozścielenie humusu na powierzchni pól karnych - obsianie plantowanej nawierzchni trawą - pola karne - ręczna pielęgnacja nowej nawierzchni - pola karne - wykonanie za bramką od strony zachodniej na skarpie ogrodzenia ochronnego wysokich 4,0m i szerokiego na 30,0 m - wymiana bramy z furtką i wykonanie l furtki w ogrodzeniu 100x150 cm oraz furtki o wymiarach 150x150 cm - wykonanie wewnętrznego ogrodzenia (bariery z rur stalowych h- l10 cm) między widownią a boiskiem - wymiana starych różnorodnych siedzisk na ławki z łat drewnianych na prefabrykowanych podporach żelbetowych bez oparć.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.23.31.61-5, 45.23.62.10-5, 45.31.11.00-1, 45.23.11.00-6, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał - w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( przez co należy rozumieć roboty związane budową boiska sportowego, a w tym przynajmniej jedna robota związana z budową placu zabaw dla dzieci ) .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: - osobą posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej, do kierowania robotami budowlanymi, określonej przepisami Prawa Budowlanego,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunekzostanie oceniony na podstawie; a) informacji banku lub Spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien posiadać dostęp do wolnych środków finansowych lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50% wartości złożonej oferty b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 1) zmiany dotyczą osób wskazanych w § 12 umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ), pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej takich uprawnień jak wskazano w pkt 6.1 ppkt 3 SIWZ, 2) przewidzianego terminu zakończenie robót: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności : jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie części zadania, ze względów technologicznych , co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowania warunków gwarancji, klęski żywiołowe uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów. b) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przypadku odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 3) sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wałczu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PROJEKT BUDOWLANY
 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek Pawlik
data udostępnienia: 2011-09-05 20:48:27
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-09-27 09:37:55 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA
 SIWZ - Remont placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Wałcz.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160272