Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

"Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012"

Numer ogłoszenia: 253830 - 2011;

data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz. Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 723 . Liczba dni nauki w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 180. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od 12 września 2011 r. do końca zajęć szkolnych w roku szkolnym 2011/2012. Przedmiot zamówienia składa się z 9 części . Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych części - szkół wynosi : Część 1 . Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Strącznie - 143 Część 2 .Szkoła Podstawowa im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji - 36, Część 3 . Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gostomi - 58, Część 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Różewie - 101, Część 5. Szkoła Podstawowa im Unii Europejskiej w Karsiborze - 136, Część 6. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Witankowie - 48, Część 7. Szkoła Podstawowa w Dębołęce - 41, Część 8. Gimnazjum w Lubnie - 46 Część 9. Gimnazjum im Ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie - 114. 1.2. Usługa będzie polegała na przygotowaniu i dostarczeniu do w/w Szkół posiłków w następującej formie : 1.2.1 posiłek jednodaniowy gorący składający się z ; a/ zupa z wkładką + pieczywo ( 1 bułka lub 2 kromki chleba ), O obowiązującej gramaturę posiłku : - zupa -350 ml. - wkładka - 100 gram, - pieczywo - 1 bułka lub 2 kromki chleba b/ Mięso lub jego porcja + ziemniaki, kasza lub ryż + surówka + napój lub kompot. Ustala się obowiązująca gramaturę posiłku : - mięso lub jego porcja - 100 gram - ziemniaki - 150 gram - lub kasza, ryż ( zamiennie ) 100 gram - surówka - 100 gram , - napój lub kompot - 200 ml. 1.3 Dwa razy w tygodniu będzie dostarczana zupa z wkładką , natomiast trzy razy w tygodniu będzie dostarczane danie z mięsem , ziemniakami lub kaszą lub ryżem i napojem lub kompotem . Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi , naleśniki z serem , krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 200 gram + napój lub kompot 1.4 Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia ( 5 dni nauki szkolnej ) wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. 1.5 Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości , spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia dzieci i Młodzieży. 1.6 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 1.7 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia zleceniodawcy ( Dyrektorom Szkół ) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem , jadłospisów dotyczących dożywiania w poszczególnych dniach . 1.8 W okresie dożywiania liczba posiłków może ulegać zmianie tj zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20 %. 1.9 Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkól. 1.10 Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną do sporządzania posiłków. 1.11 Posiłki będą wydawane na terenie Szkół . Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym zakresie , na własny koszt we własnych specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 1.12 Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków . 1.13 Wydawanie posiłków leży po stronie zamawiającego 1.14 Wykonawca będzie ponosił koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz koszty i odpowiedzialność za czystość używanych termosów. 1.15 Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej Zamawiający ( Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona ) , jest obowiązany przekazać do Wykonawcy w terminie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
do 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek Pawlik
data udostępnienia: 2011-08-22 14:43:41
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-09-01 08:18:47 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 SIWZ - Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160272