Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
DRUGI PRZETARG NIEOGRANCZONY: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA.


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANCZONY:

"Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012"

Numer ogłoszenia: 250086 - 2011;

data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2011-2012. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację dowozów oraz odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011-2012. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości. Przedmiot zamówienia składa się z 17 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 1a do SIWZ. Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras. Ilości dzieci dowożonych zawiera załącznik Nr 1b do SIWZ. Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
wykonywanie usług transportu osób w ramach regularnych przewozów specjalnych do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i w tym względzie posiadają licencję na wykonywanie usług osobowego transportu drogowego. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonej przez wykonawcę do oferty licencji. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi ), iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali lub wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie usługi transportu publicznego rozumianego, jako regularne przewozy specjalne dzieci do szkół, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie I niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za wykonywanie usługi lub środków transportu i wzięcia udziału w realizacji części lub całości zamówienia ). Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia I w tym względzie dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a)kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia autobusów w krajowym transporcie publicznym w ilości odpowiadającej ilości autobusów, b)dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym względzie dysponują odpowiednimi autobusami lub busami zapewniającymi należyte wykonanie usługi w ilościach wynikających z rozkładów jazdy i złożonej oferty. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty wykazu osób wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w tym względzie dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia autobusów w krajowym transporcie publicznym w ilości odpowiadającej ilości autobusów, Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty wykazu osób wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie : a) posiadają środki własne zapewniające wykonywanie usługi, b) posiadają ubezpieczoną odpowiedzialność OC z tytułu działalności gospodarczej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczdnia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1)Zobowiązanie wykonawcy o uzyskaniu w ciągu miesiąca od daty podpisania umowy o wykonywanie usług przewozu dzieci do szkół zezwolenia na wykonywanie usług osobowego transportu drogowego na terenie Gminy Wałcz. 2)Wykaz pojazdów przeznaczonych do wykonywania usługi wraz z ośwaidczeniem, że pojazdy przeznaczone do przewozów regularnych specjalnych są sprawne technicznie i są przystosowane do takich przewozów, 3)Wykaz kadry odpowiedzialnej za wykonywanie zamówienia z podaniem następujących informacji : imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonywanie usług, miejsce jego pracy, sposób kontaktu ( w tym nr tel komórkowego ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Dotyczy podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi. W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmiany umowy w formie pisemnego aneksu w następujących okolicznościach : a) jeżeli zajdzie konieczność zmiany tras spowodowana przerwą w zajęciach lub godzin przewozu, b) w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia się ilości dzieci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz u p. Joanny Saks..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 10:00, miejsce: w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 1..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 7.00 0 Rutwica 7.05 3 Nagórze 7.10 7 Strączno PKP 7.15 8 Strączno szkoła 7.22 13 Chwiram szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 2..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 6.46 0 Wałcz - Zatorze 7.05 14 Nakielno 7.07 15 Nakielno leśn. 7.12 18 Strączno PKP 7.15 19 Strączno szkoła 7.23 24 Chwiram 7.23 25 Chwiram Kościół 7.30 29 Strączno szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 3..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 6.55 0 Wałcz II 7.02 5 Sitowo 7.15 6 Witankowo sklep 7.20 7 Witankowo szkoła 7.25 15 Pluty 7.28 17 Skrzatusz 7.30 19 Coch 7.40 28 Chwiram szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 4..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 6.45 0 Czechyń 6.50 5 Czapla 6.56 7 Wiesiółka 7.05 13 Chude 7.15 23 Wałcz-Przybkowo Sad 7.20 26 Przybkowo 7.30 29 Różewo 7.40 34 Chwiram szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 5..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 7.11 0 Dobino 7.13 1 Dobino figurka 7.15 3 Dobino kościół 7.17 4 Dobino II 7.19 5 Dobino pole 7.22 6 Różewo skrzyżowanie 7.28 11 Popowo 7.32 13 Różewo szkoła 7.35 15 Różewo 7.40 19 Chwiram szkoła 7.48 24 Wałcz - Dolne Miasto..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 6..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 7.08 0 Ostrowiec 7.15 6 Szwecja 7.20 12 Ostrowiec 7.30 20 Wałcz Dolne Miasto 7.40 25 Chwiram szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 7..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 7.19 0 obok przedszk. Nr 9 7.22 2 ul. Okulickiego 7.25 3 Plac Wolności 7.30 4 ul. Westerplatte 7.40 9 Chwiram szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 8..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 7.22 0 Dobino 7.24 2 Dobino figurka 7.26 2 Dobino 7.28 3 Dobino II 7.30 4 Dobino Pole 7.35 6 Przybkowo 7.40 9 Różewo szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 9..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 12.45 0 Różewo szkoła 12.50 3 Popowo 12.53 6 Różewo szkoła 12.58 9 Przybkowo 13.03 12 Dobino Pole 13.05 13 Dobino II 13.07 14 Dobino 13.09 15 Dobino I 13.15 20 Witankowo szkoła 13.20 22 Witankowo kolonia 13.25 26 Wałcz Drugi..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 10..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 14.15 15.00 0 Chwiram szkoła 14.25 15.10 9 Coch 14.27 15.12 11 Skrzatusz 14.30 15.15 13 Pluty 14.34 15.19 21 Witankowo szkoła 14.40 15.25 22 Witankowo sklep 14.53 15.38 23 Sitowo 15.00 15.45 28 Wałcz Drugi..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 11..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 14.15 15.00 0 Chwiram szkoła 14.20 15.05 5 Różewo szkoła 14.25 15.10 8 Przybkowo 14.30 15.15 9 Przybkowo Sad 14.40 15.25 21 Chude 14.50 15.35 27 Wiesiółka 14.55 15.40 29 Czapla 15.00 15.45 34 Czechyń..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 12..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 14.15 15.00 0 Chwiram szkoła 14.20 15.05 5 Różewo szkoła 14.23 15.08 9 Popowo 14.33 15.18 19 Dobino pole 14.35 15.20 20 Dobino II 14.37 15.22 21 Dobino 14.39 15.24 22 Dobino I..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 13..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 14.15 15.00 0 Chwiram szkoła 14.25 15.10 5 Wałcz Dolne Miasto 14.45 15.30 13 Ostrowiec 14.55 15.40 19 Szwecja 15.05 15.50 26 Zdbice..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 14..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 14.15 15.00 0 Chwiram szkoła 14.25 15.10 5 Obrońców Westerplatte 14.32 15.17 6 Plac Wolności 14.35 15.20 7 ul. Okulickiego 14.40 15.25 9 Obok Przedszk. nr 9..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 15..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek 8.16 0 Wałcz Drugi 8.20 4 Witankowo kol. 8.24 6 Witankowo szkoła..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 16..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 14.15 15.00 0 Chwiram szkoła 14.23 15.08 5 Strączno szkoła 14.30 15.15 10 Nagórze 14.35 15.20 13 Rutwica 15.00 15.45 30 Wałcz - Zatorze..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PRZEWOZY SZKOLNE NR 17..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odj. Km. Przystanek Poniedziałek, Wtorek, Środa,Piątek Czwartek 12.36 13.00 0 Strączno szkoła 12.38 13.02 1 Strączno PKP 12.42 13.06 4 Nakielno leśnicz. 12.44 13.08 5 Nakielno 12.54 13.18 13 Nagórze 13.00 13.24 16 Rutwica 13.50 14.15 24 Strączno szkoła 14.00 14.25 29 Chwiram 14.15 15.00 29 Chwiram kościół 14.23 15.08 34 Strączno szkoła 14.31 15.16 39 Nakielno..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Joanna Saks
data udostępnienia: 2011-08-18 23:43:52
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-08-30 15:05:09 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA.
 SIWZ - Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160272