Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz

Wałcz, dnia 2011-08-02

GK. ZP 271 – 07. 2011

OTRZYMUJĄ :

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Roboty budowlane 

Dostawy Usługi X

1. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa

Gmina Wałcz

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

p. Marek Pawlik

Adres

ul. Dąbrowskiego 8

Kod pocztowy

78 – 600

Miejscowość

Wałcz

Województwo

Zachodniopomorskie

Telefon

( 067 ) 258 02 41

Faks

( 067 ) 258 02 42

Poczta elektroniczna (e-mail)

www.walcz@walcz.ug.gov.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.ug.walcz.pl

2. publikacja ogłoszenia :

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych x

  Numer ogłoszenia

  Nr

  204082 - 2011 z dnia 18.07.2011r

  3. Nomenklatura

   

  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  Przedmiot zamówienia

  90.23.00.00 - 8

   

  4. Nazwa przedmiotu zamówienia

  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz

  5. Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony

  x

  Przetarg ograniczony 

   

  Negocjacje bez ogłoszenia

  

  Z wolnej ręki

  

  Licytacja elektroniczna

  

  Dialog konkurencyjny

  

  Zapytanie o cenę

  

  Negocjacje z ogłoszeniem

  

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

  Nr

  of.

  Nazwa i adres wykonawcy

  Kryteria oceny ofert – ilość pkt

  Łączna ilość pkt

  cena 100 %

   

   

   

   

  1

  “ Lumen” Spółka z.o.o.

  ul. Piotra i Pawła 9 ; 72 – 015 Police

  fax 091 – 312 21 80

  40,00

   

   

   

   

   

   

  2

  AZ – EKO Paweł Jóźwiak

  Ul. Lwowska 25 , 65-225 Zielona Góra

  068 – 329 33 86

  100,00

   

   

  3

  Eko – Logistyka Robert Rusewicz

  Ul. Lazurytowa 10; 66-400 Gorzów Wlkp.

  Fax 095 – 739 04 50

  90,36

  4

  EXITO Grzegorz Marek

  Ul. Bema 9b/20, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Fax – 095 - 735 37 02

  oferta odrzucona

   

   

  5.

  “ T.K.J.Matuszewski ” Spółka Jawna

  ul. Porucznika Krzycha 5

  86 – 300 Grudziądz

  056 – 46 54 892

  46,39

   

   

  6

  AM Trans Progres Spółka z.o.o.

  Ul. Sarmacka 7; 61 – 616 Poznań

  Fax . 061 – 656 95 50

  56,32

  7

  E - PIK Usługi Ekologiczne Sp. z.o.o.

  Ul. Grunwaldzka 269 , 60 – 179 Poznań

  Fax . 061 – 282 22 39

  56,25

  8

  J. B. E. Spółka z.o.o.

  Ul. Grunwaldzka 15 , 72 – 010 Police

  Fax. 091-312 09 06

  75,00

   

  7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa wykonawcy

  AZ - EKO Paweł Jóźwiak

   

  Adres

  ul. Lwowska 25

  Kod pocztowy

  65 - 225

  Miejscowość

  Zielona Góra

  Województwo/Kraj

  Lubuskie//Polska

  Telefon

  0 68 – 329 33 86

  Faks

  Poczta elektroniczna (e-mail)

  Adres internetowy (URL)

  Cena wybranej oferty :

  51.175,80 zł brutto

  w tym podatek VAT – 3.790,80

  Uzasadnienie wyboru oferty :

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ.

  Oferta z najniższą ceną.

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wałcz dnia 2011-08-02

  Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.walcz.ug.gov.pl dnia 2011-08-02

   

    

WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

"Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz"

Numer ogłoszenia: 204082 - 2011;

data zamieszczenia: 18.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.gminawalcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa usuwania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych , zarządców budynków oraz obiektów gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest. Zakres usługi obejmuje , demontaż , transport i unieszkodliwienie , ( utylizacja - składowanie na składowisku odpadów azbestowych ) wytworzonych odpadów z terenu Gminy Wałcz w szacunkowej ilości 105,30 tony w tym w miejscowości : Kłosowo - 1,0 t,- Świętoslaw - 1,0 t, - Czechyń - 1,1 t, - Ostrowiec - 1,0 t, - Kołatnik - 25,5 t, - Różewo - 7,7 t, - Szwecja - 7,8 t, - Golce - 4,8 t, - Karsibór - 2,1 t, - Rudki - 29,0 t, Nakielno - 12,1 t, - Dobino - 2,0 t, - Wiesiółka - 1,0 t, - Górnica - 1,2 t, - Prusinowo - 8,0 t..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Usługa usuwania odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych , zarządców budynków oraz obiektów gminnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest - do 50% wielkości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek pawlik
data udostępnienia: 2011-07-18 12:49:31
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-08-03 15:39:26 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 SIWZ - Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160272