Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.


Wałcz, dnia 01.10.2009r

ZAWIADOMIENIE - ZMIANA W SIWZ

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.ug.walcz.pl 
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

"Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw"
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 334424 – 2009 z dnia 28.09.2009 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1.W rozdziale VI w pkt. 3.1 skreśla się ppkt. lit. b
2.W rozdziale VI w pkt. 3.2 dodaje się UWAGĘ o treści :
UWAGA :
1.Przedstawione w dokumentacji projektowej nawierzchnie wszystkich placów zabaw z kostki betonowej nie obejmuje przedmiot zamówienia.
2.W roku 2009 należy dostarczyć i zamontować urządzenia zabawowe oraz ogrodzenia.
3.Nawierzchnie placów zabaw trawiaste i piaskowe należy wykonać w 2010r.
4.Obsiewu trawy na placach zabaw należy dokonać w roku wegetacyjnym 2010r


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:


"Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw"


Numer ogłoszenia: 334424 - 2009

data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.walcz.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont trzech boisk sportowych oraz remont i wyposażenie w nowe urządzenia zabawowe14 placów zabaw na terenie Gminy Wałcz. 3.1. Remont i wyposażenie place zabaw. Remont i wyposażenie placów zabaw będzie wykonywany w miejscowościach : Wiesiółka, Świętosław, Szwecja, Strączno, Rutwica, Różewo, Łąki, Lubno, Kłosowo, Karsibór, Gostomia, Golce, Chwiram, Wiankowo. W zakres prac obejmujących remont i wyposażenie istniejących placów zabaw wchodzić będzie : a)wyrównanie terenu placu, b)wykonanie nowych utwardzeń -chodników, placu rekreacyjnego z kostki betonowej gr. 6 cm na zagęszczonej podsypce piaskowo - cementowej obramowane obrzeżami betonowymi, c)wykonanie nawierzchni z piasku na placu zabaw, d)renowacja trawników w sąsiedztwie placu zabaw. e)montaż urządzeń zabawowych, f)montaż ławek z oparciem i stołów rekreacyjnych, g)wykonanie ogrodzenia drewnianego z furtką. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci wg ilości, rodzaju i rozmieszczenie wg projektu zagospodarowania terenu. Urządzenia mają być wykonane z drewna klejonego warstwowo, malowanego środkami ochronnymi i dwukrotnie lakierowanego. Urządzenia osadzone w fundamencie betonowym za pomocą stalowych, ocynkowanych kotew. Wszystkie łańcuchy oraz konstrukcyjne elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej kąpielowo oraz odpowiednio kalibrowane. W linariach zastosować liny z rdzeniem stalowym, łączone elementami ozdobnymi o sprawdzonej wytrzymałości i zakończone aluminiową kauszą. Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy wykonane ze stali ocynkowanej kąpielowo i pomalowanej proszkowo ze względów estetycznych. Drewno należy zabezpieczyć przed wilgocią poprzez impregnację ciśnieniową. Elementy metalowe np. łańcuchy, zawiesia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo. Urządzenia zabawowe wykonane w technologii drewna okrągłego impregnowanego ciśnieniowo, z wykorzystaniem sklejki laminowanej oraz metalu lub konstrukcji stalowych. Wszystkie produkty musza posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176 (Wyposażenie placów zabaw) i PN - EN 1177 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.) Każde z montowanych urządzeń musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. 3. 2. Remont boisk sportowych. Remont boisk będzie wykonywany w m. Strączno ( wraz z budynkiem socjalno-sanitarnym ), Karsibór i Lubno. 3. 2.1 Remont boiska w m. Strączno. Zakres robót obejmuje wykonanie : a)zakup i montaż segmentowego budynku socjalno - sanitarnego o pow. 59 m2 na fundamentach wraz z przyłączami elektrycznym i sanitarnym ( typowy obiekt kontenerowy parterowy, niepodpiwniczony z płaskim dachem krytym blachą stalowa ocynkowaną, posadowiony na bloczkach betonowych ), b)ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych z dwoma furtkami i podniesioną częścią ochronną za bramkami piłkarskimi oraz ogrodzeniem wewnętrznym ( łączna długość = 362 m + 80 m ), c)wymiana starych siedzisk i montaż nowych ławek bez oparć na prefabrykowanych podporach betonowych ( łączna długość 2 x 80 m ). 3. 2.2 Remont boiska w m. Lubno. Zakres robót obejmuje rozbiórkę starego zniszczonego ogrodzenia i wykonanie uzupełnienia ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych z pięcioma furtkami - łączna długość z furtkami = 395 m. 3. 2.3 Remont boiska w m. Karsibór. Zakres robót obejmuje wykonanie : a)rozbiórkę starego zniszczonego ogrodzenia i wykonanie nowego z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych z bramą i czterema furtkami i podniesioną częścią ochronną za bramkami piłkarskimi oraz ogrodzeniem wewnętrznym ( łączna długość = 233 m + 60 m + 60 m ), b)kultywacja istniejącej nawierzchni trawiastej boiska i zarosłej bieżni o pow. ok. 9750 m2, c)plantowanie oraz uzupełnienie różnic pomiędzy boiskiem, a bieżnią z ubiciem na pow. ok. 9750 m2, d)rozścielenie humusu na boisku i bieżni oraz obsianie trawą ( oraz ręczna pielęgnacja trawy ) na pow. ok. 9750 m2, e)wymiana starych siedzisk i montaż nowych ławek bez oparć na prefabrykowanych podporach betonowych ( łączna długość 3 x 60 m ), 3.2.4 Zakończenie realizacji zamówienia. Zamówienie będzie wykonane i zakończone, jeżeli na terenach wysiewu trawy stwierdzony zostanie przyjęcie i wzrost do pierwszego koszenia włącznie (co wyceni i wykona wykonawca)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.23.31.61-5, 45.23.62.10-5, 45.31.11.00-1, 45.23.11.00-6, 45.34.42.00-6, 37.53.52.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 15.000 złotych słownie : piętnaście tysięcy złotych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095); 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie wykażą się dowodami, że: a)wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( VIII.2004 - VIII.2009 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie min. dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( przez co należy rozumieć roboty związane z zagospodarowaniem terenu, a w tym przynajmniej jedna robota związana z budową placu zabaw dla dzieci ) . b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownik budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, personelem posiadającym kwalifikacje w zakresie robót ogólnobudowlanych, brukarskich. Kierownik budowy musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; c)oświadczą, że dysponują lub będą dysponować niezbędnym sprzętem technicznym i narzędziami do wykonania zadania; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w tym względzie wykażą, że :1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 20 % ceny ofertowej, 2. posiadają polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. ; 5)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: a)każdy z osobna - posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp; b)wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony załącznik nr 1 - formularz OFERTA 2.Oświadczenia o : 1)udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty i min. 24 miesięcznego okresu gwarancji na zamontowane urządzenia zabawowe, 2)uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót, 3)zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV pkt. 5, 4)dokonaniu wizji lokalnej w terenie w dniu .............. . 3.Kopia dowodu wniesienia wadium. 4.Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i urządzeń, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku. 5.Certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176 (Wyposażenie placów zabaw) i PN - EN 1177 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.) na wszystkie urządzenia zabawowe przedstawione w ofercie. 6.Rysunki wraz z opisem lub zdjęcia wraz z opisem lub karty technologiczne proponowanych urządzeń zabawowych. 7.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika). 8.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów). 9.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy to przewidują, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń; 2)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia, z podaniem wartości, nazwy przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 3)wykaz osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnieniami i zaświadczeniami o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; 4)oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z określeniem zakresu rzeczowego w realizacji zadania, w przeciwnym wypadku oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez zlecenia jakichkolwiek czynności podwykonawcy. 3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1)informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 i z 2008 r. Dz.U. Nr 188 poz. 1155). 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.Forma dokumentów i oświadczeń: 1)dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii; 2)w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz pokój nr 19.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro obsługi Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania 313 Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki.


SIWZ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.


Dokumentacja i specyfikacja techniczna - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2009-09-28 08:53:10
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-11-06 11:23:44 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.
 (1) SIWZ - Poprawa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej na terenie Gminy Wałcz poprzez remont boisk sportowych i placów zabaw.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011