Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.

Numer ogłoszenia: 155283 - 2009;

data zamieszczenia: 14.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.walcz.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres wykonania obejmuje: przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec na działkach o nr geodezyjnych 410 i 408 o łącznej długości 0,422 mb w i powierzchni 2279,40 m2 - zgodnie z projektem, w tym rozbiórki i wymiana krawężników betonowych, regulacja istniejących studzienek kanalizacji deszczowej , wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni asfaltowej układanej metodą na gorąco,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: brak

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji lub własny wzór. 2.Oświadczenie, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 3.( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ), 1)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ), 2)Oświadczenia o : terminie wykonania zamówienia, zaakceptowaniu warunków zapłaty określonych w rozdziale III pkt. 2, terminie udzielanej gwarancji - co najmniej 36 miesięcy. dokonaniu wizji lokalnej w terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane w dniu .............. . 3)Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót : Kosztorys ofertowy powinien zawierać zestawienie materiałów wraz z podaniem cen jednostkowych, kosztów produkcji tj. Ko ( wraz z Kz ), rbh, Z oraz cen pracy podstawowego sprzętu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz pokój nr 19.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2009-09-14 14:21:34
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-11-06 11:24:57 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.
 Projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec.
 Specyfikacja techniczna - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec
 Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec
 Część opisowa - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec
 SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowiec
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011