Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.


Wójt Gminy Wałcz

ogłasza przetarg nieograniczony:

"Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia"

Numer ogłoszenia: 291732 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.walcz.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres wykonania obejmuje: przebudowy odcinków drogi gminnej o łącznej długości 0,655 mb w tym : - roboty pomiarowe - roboty rozbiórkowe - wykonanie nasypów wzmocnionych geowłókniną - wykonanie koryta pod nawierzchnię jezdni i na poszerzeniach - wywóz nadmiaru gruntu - wykonanie ścieków z elementów betonowych - ustawienie krawężników na ławie betonowej - ustawienie obrzeży betonowych - regulacja wysokościowa włazów kanalizacji i studni wodociągowych - wykonanie warstwy odsączającej na szerokości jezdni i na poszerzeniach - wykonanie warstwy podbudowy - oczyszczenie i skropienie podbudowy - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki bitumicznej wytwarzanej i układanej na gorąco - ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - ułożenie geosiatki na warstwie wyrównawczej - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej wytwarzanej i układanej na gorąco - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - wykonanie poboczy gruntowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Brak

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów : - celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności - 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji lub własny wzór. 2.Oświadczenie, zgodnie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji 3.( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ), 1)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ), 2)Oświadczenia o : terminie wykonania zamówienia, zaakceptowaniu warunków zapłaty określonych w rozdziale III pkt. 2, terminie udzielanej gwarancji - co najmniej 36 miesięcy. dokonaniu wizji lokalnej w terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane w dniu .............. . 3)Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową. Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót : Kosztorys ofertowy powinien zawierać zestawienie materiałów wraz z podaniem cen jednostkowych, kosztów produkcji tj. Ko ( wraz z Kz ), rbh, Z oraz cen pracy podstawowego sprzętu. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy to przewidują, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 3)Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1)Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2)Oświadczenie o dysponowaniu urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia. 3)Oświadczenie o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z określeniem zakresu rzeczowego w realizacji zadania (załącznik 6 do niniejszej specyfikacji), w przeciwnym wypadku oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie bez zlecenia jakichkolwiek czynności podwykonawcy. 4)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, zakresu przedmiotu, dat wykonania i adresów odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty : 1) Informacja banku lub SKOK, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC. 5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja ): 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do oferty : a.pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( spółki cywilne również ). b.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i które wspólnie zamierzają składać wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie składać ofertę muszą wykazać, że : każdy z osobna : 1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2.posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, 3.posiadają ubezpieczoną OC obejmującą zakres projektowania budowlanego, natomiast wspólnie muszą wykazać, że : 1.posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia, 2.dysponują odpowiednim sprzętem technicznym, 3.dysponują odpowiednim personelem do wykonania zamówienia, 4.posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia. przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać, że : 1.posiada wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej : składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów należy potwierdzić (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz pokój nr 19.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz Biuro Obsługi Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.


Przedmiar robót - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia


Część opisowa - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia


Specyfikacje - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia


Projekt wykonawczy - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek Pawlik
data udostępnienia: 2009-08-25 11:04:56
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-09-23 11:00:43 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.
 Przedmiar robót- Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia
 Część opisowa - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia
 Specyfikacje - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia
 SIWZ - Przebudowa dróg gminnych, miejsc postojowych, utwardzenie placów w miejscowości Gostomia.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011