Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
PRZETARG NIEOGRANICZONY - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010


SPROSTOWANIE DO SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010


PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010


Numer ogłoszenia: 277452 - 2009;

data zamieszczenia: 13.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8,78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.walcz.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusami do szkół. Ilości dzieci dowożonych zawiera załącznik Nr 2. Dowożenie uczniów do szkół odbywać się będzie wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych Gminy Wałcz. Rozkład jazdy stanowi załącznik Nr 3. Dowożenie młodzieży szkolnej odbywać się będzie do 4 Szkól Podstawowych i Gimnazjum w m. Chwiram. Dowożenie dotyczy wyłącznie młodzież. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, został ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie może być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 60.11.30.00-3, 60.11.31.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika). wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 3)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów) z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 4)Oświadczenia o : posiadaniu odpowiednich środków transportu osobowego odpowiadających wymaganiom zbiorowego transportu osób, zapewniających wykonywanie usługi, wykonywaniu Usług wyłącznie siłami własnymi, wykazie części, jakie będą wykonywane przez wykonawcę, 5)Kalkulacje ceny za 1 km przewozów i za całą część - z uwzględnieniem informacji zawartych w załącznikach Nr 2 i 3..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6 , sekretariat..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6 , sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2009-08-13 11:09:57
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-09-23 11:01:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010
 SPROSTOWANIE DO SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010
 SIWZ - Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160011