Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Programy i Regulaminy:
PROGRAM ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY WAŁCZ NA ROK 2008

PROGRAM  ZADAŃ  Z   ZAKRESU  PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII NA   TERENIE  GMINY  WAŁCZ

NA    ROK    2008 

 

 I .Postanowienia ogólne
 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii na organach administracji rządowej i jednostkach samorządu spoczywają zadania związane z rozwiązywaniem  problemów narkomanii.

Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów.Zadania ujęte są na skoncentrowaniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności wychowawczej polegającej na :

-    promocji zdrowego stylu życia

-    wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegania w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od środków narkotycznych

-    informowaniu o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych ,których używanie może prowadzić do narkomanii

-   podejmowaniu i wspieraniu działań ogólnokrajowych i lokalnych .

Celem ogólnym programu jest zmniejszenie rozmiarów istniejących już problemów związanych ze zjawiskiem narkomanii,podniesienie świadomości społeczności gminy Wałcz oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego.

 

II.Cele operacyjne programu
 

-   zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem narkomanii

-   zapewnienie pomocy socjalnej,psychologicznej i prawnej dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii,

-    koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej

-    wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do rodziców

-    wspomagania działalności szkół,instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

 

III.Zadania do realizacji :

1. Opłata za prowadzenie punktu konsultacyjno – interwencyjnego dla osób zagrożonych zażywaniem narkotyków oraz  członków ich rodzin.

2. Wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych , w szczególności  obejmujących diagnozę problemu  używania narkotyków na terenie szkoły i realizację adekwatnego do potrzeb programu profilaktycznego.

3.Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży , stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.

4. Imprezy i konkursy szkolne promujące zdrowy styl życia .

5. Ukazanie problematyki narkomanii  i jej negatywnych skutków poprzez:

-     prowadzenie lekcji i apeli z uwzględnieniem profilaktyki narkomanii

-    zajęcia,warsztaty na temat uczenia sztuki odmawiania

-    warsztaty dla rodziców  „jak poznać ,że dziecko ma kontakt z narkotykami”

-   indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,którzy mogą mieć kontakt z narkotykami – pomoc psychologa

-   wyświetlanie filmów edukacyjnych

-    wykorzystanie ofert programów profilaktyczno – wychowawczych uwzględniających inscenizację teatralnych przekazów treści profilaktycznych.

 

6.Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych :

-    szkolenia z zakresu umiejętności rozpoznawania zażycia przez uczniów środków odurzających .

7. Współdziałanie z różnymi instytucjami zajmującymi się problematyką   narkomanii poprzez wdrożenie profilaktyki rodzinnej skierowanej do  rodziców :

-   organizacja spotkań w szkołach , gimnazjach z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii

-   organizacja spotkań w szkołach,gimnazjach z kuratorem sądowym

8.Opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjno edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii.

9. Nawiązanie współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania  Narkomanii.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację powyższych założeń w programie są:

-   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu

-   Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

-   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu

-   Placówki oświatowe  na terenie Gminy Wałcz

 

       Jednym z warunków powodzenia realizacji zadań  określonych w niniejszym programie ,  a tym samym osiągnięcie zakładanych celów jest m.in. stworzenie wspólnego frontu działań przez gminę,szkoły,Policję,GOPS i inne instytucje rządowe przy czynnym wsparciu społeczeństwa naszej gminy.

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2008-01-11 09:37:47
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2008-01-11 09:37:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011