Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Programy i Regulaminy:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

          Przyjmując do realizacji zadanie nałożone przez ustawę "o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" określa się następujące cele jako kierunkowe dla gminnych działań na rok 2008.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych ,które będą realizowane w 2008 roku.

Cele programu 

Realizacja niniejszego programu winna doprowadzić , przede wszystkim do :

- zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez dzieci ,młodzież ,

-  pomoc prawna osobom uzależnionym ,

- udzielanie pomocy ofiarom przemocy i sprawcom przemocy,

- udzielenie pomocy prawnej  rodzinom w których występują problemy alkoholowe.

Z a d a n i a     p r o g r a m u 
 

I  PROFILAKTYKA
 

    1. Informacja we wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowych o szkodliwości spożycia alkoholu.

   2. Organizowanie i prowadzenie w szkołach  programów profilaktycznych dla dzieci i  młodzieży.       

   3. Prowadzenie systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy tj.:

-  publikacja na łamach prasy lokalnej - art. dotyczące pracy komisji

-  informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich

-  informacje na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy,sołectwach ,GOPS

   4. Funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem programów profilaktycznych

a/ zatrudnienie osób  prowadzących zajęcia z dziećmi  

b/ kierowanie na konsultacje psychologiczne w konkretnych – uzasadnionych  przypadkach 

c/ organizowanie spotkań z psychologiem ,terapeutą

d/ doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć    ocjoterapeutycznych np. tablice , meble , artykuły papiernicze, sprzęt audio video, itp.  

e/ adaptacja i  remonty pomieszczeń   z przeznaczeniem na świetlice       socjoterapeutyczne

f/ dożywianie dzieci uczęszczających na świetlice

g/ szkolenie różnych grup zawodowych /członkowie komisji, straż gminna,  policja,nauczyciele zatrudnieni w świetlicach socjoterapeutycznych,  pracownicy  socjalni itp./ poprzez organizację i kierowanie na  specjalistyczne szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji.   

 

II  WSPOMAGANIE, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ,

STOWARZYSZENIAMI SŁUŻĄCYMI ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH.

 

1.  Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wałczu w zakresie :

-    udzielania porad tereapeutycznych , socjalnych , prawnych

-   rozpatrywania problemów do dalszego skierowania do  instytucji  np. Policja, Prokuratura, GOPS i innych

-    opłacanie psychologa w  punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych   współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu i Punktem  Konsultacyjnym i  Interwencji Kryzysowej w Wałczu w  zakresie udzielania pomocy dzieciom i rodzinom związanym z alkoholizmem.

4.Współpraca z Kościołami na terenie Gminy  i placówkami w Wałczu zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką

  - zapraszanie osób duchownych do wzięcia udziału w realizowanych  programach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

  - udział rodzin patologicznych w konkursach ,prelekcjach  i koncertach organizowanych  przez Kościół

 5. Współpraca z innymi placówkami ,stowarzyszeniami  i instytucjami spoza terenu naszej Gminy.    

 

III  POMOC RODZINIE
 

1. Opłacenie kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii uzależnienia od alkoholu ,prowadzonej w ośrodku ambulatoryjnym znajdującym się poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej na leczenie w toku postępowania określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o ile zostaną wyczerpane inne możliwości  /dochody własne ,pomoc społeczna/ .

2.Opieka środowiskowa prowadzona przez pracowników socjalnych.

3.Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym

-   organizowanie spotkań  dla rodzin z terapeutami ,psychologami, duszpasterstwem trzeźwości.

4. Finansowanie półkolonii letnich lub zimowych z programem zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

 

IV   DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

1. Udział członków komisji w organizowanych szkoleniach.

2. Podejmowanie czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tj. przeprowadzanie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami postępowania ,przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu .

4. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie leczenia .

5. Udzielenie pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie powodowanej alkoholizmem  w kierowaniu spraw do prokuratury ,sądu ,załatwianiu miejsc w istniejących placówkach w kraju.

6.  Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu i nikotyny.

7. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców .

8. Zakup materiałów edukacyjnych ,informacyjnych i profilaktycznych na   potrzeby szkół, organizacji  działających na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz instytucji skupiających dzieci i młodzież szkolną.

9. Interwencja w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :

- podejmowanie interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych .

- podejmowanie działań w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

10. Zakup nagród  dla dzieci, młodzieży, rodziców za udział w organizowanych  lokalnych  imprezach rozrywkowo-  sportowych,  konkursach, zawodach promujących „zdrowy styl życia”.

11. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń , osób fizycznych  które służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

12. Przeprowadzanie kontroli dotyczących  funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych.

13 .Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb bieżących -   realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych  nie ujętych w  niniejszym programie  a ujawniających się w toku jego realizacji.

14. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych np.„Zachowaj Trzeźwy Umysł” .

15. Współpraca  z  Powiatową Komendą Policji  a dotycząca  uzyskania informacji  w sprawie zakłócania ładu i porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.

 
16.Działania w zakresie przestrzegania przepisów  ustawy " o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"


 a/ informowanie osób uzyskujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
o obowiązujących przepisach.

17. Realizacja przyjętych zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków finansowych ,które  wpłynęły na konto Urzędu Gminy  w postaci opłat za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

18. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na  posiedzeniach.

   Za udział i pracę w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  ustala się  wynagrodzenie :

-         członkowie komisji w wysokości  10 –cio  krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

-         przewodniczący komisji w wysokości 13-sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

-         sekretarz komisji  w wysokości 13-sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy  i Polityki Społecznej

19.Składanie do Wójta Gminy wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż  alkoholu  w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim ,   nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży ,    nieprzestrzegania zasad zawartych w zezwoleniu.  

                

       Podstawą wszczęcia działań zmierzających do cofnięcia  zezwolenia   na sprzedaż napojów alkoholowych jest wniosek zespołu kontrolującego  lub pisemne oświadczenie pełnoletnich świadków potwierdzone przez Radę  Sołecką  dotyczące rażącego naruszania prawa w przedmiocie obrotu   napojami alkoholowymi.

20. Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia    na sprzedaż  napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania wszystkich      warunków  określonych w ustawie oraz innych aktach prawnych dot. handlu   alkoholem.

21. Kontrolę prowadzić będą  członkowie Gminnej Komisji   Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych,  Straż Gminna.

22. Z dokonanych czynności kontrolnych sporządzony zostanie protokół ustaleń,  podpisany przez członków kontrolujących  oraz osoby w obecności   których   przeprowadzono kontrolę.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2008-01-11 09:18:56
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2008-01-11 09:18:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011