Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.

SPRAWY PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY WAŁCZ.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie .

1 .Wymagane dokumenty :

• w przypadku informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Prawa Ochrony Środowiska - obowiązuje pisemny wniosek

• informację nie wymagającą wyszukiwania , która może być przekazana w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku

2. Miejsce złożenia wniosku :

• sekretariat Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 (Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska , Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej)

3. Opłaty :

• brak opłat skarbowych .Opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesyłanie , naliczane jest zgodnie ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobie, uiszczania opłat (Dz.U.Nr 50 , poz.435).

4. Termin i sposób załatwienia :

• termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu

miesiąca od dnia otrzymania wniosku . Może on zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy ,

• informacje nie wymagające wyszukiwania , które mogą być przekazane w formie ustnej , udostępnia się bez pisemnego wniosku ,

• informacje , których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku

• decyzja organu odmawiająca udostępniania informacji w przypadkach określonych w Prawie Ochrony Środowiska

5. Podstawa prawna :

• art. 19 ust. 1-5 i art. 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z 2001 r.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U.Nr 50 , poz.435 z 2003 roku)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia l października 2002 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U.Nr 176 , póz.1453 z 2002 roku)

6. Tryb odwoławczy :

• od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo

wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz.

7. Inne informacje :

• dodatkowe informacje udzielane są przez osobę zajmującą się sprawami ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Wałcz pok. 17 , tel. 0672580241

 

 

JM/JM

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Jan Matuszewski
data udostępnienia: 2006-01-11 12:05:43
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2006-01-11 12:05:43 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011