Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
WYKAZ DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE NA TERENIE GMINY WAŁCZ

W Y K A Z

DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE INFORMACJI
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
W GMINIE WAŁCZ

Wyszukiwanie kart w Wykazie.

 

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty


Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz.U.Nr 113 , poz.954 ) udostępnieniu podlegają:

  • projekty polityki ekologicznej państwa .
  • gminny program ochrony środowiska
  • gminny program gospodarki odpadami .
  • wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,
  • strategie , plany lub programy w zakresie ochrony środowiska ,
  • wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,
  • decyzje nakazujące usunięcia drzew ,
  • oraz wszystkie inne informacje o środowisku i jego ochronie gromadzone w szczególności w formie pisemnej , wizualnej , fonicznej lub baz danych na innych nośnikach .

 

 

JM/JM

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Jan Matuszewski
data udostępnienia: 2006-01-11 11:48:41
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-09-27 10:46:10 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011