Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zawiadomienia o sesji:
Obwieszczenie o terminie XIV Sesji Rady Gminy w Wałczu.

Rada Gminy Wałcz


O B W I E S Z C Z E N I E !


Zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2011r. o godz. 15,oo odbędzie się XIV SESJA RADY GMINY WAŁCZ. Sesja odbędzie się sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8.


Planowany porządek obrad:


1.Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


2.Wnioski i zapytania radnych.


3.Przyjęcie budżetu gminy na rok 2012 – podjęcie uchwał:

-w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wałcz na rok 2012,

-w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na 2012-2015.


4.Podsumowanie inwestycji realizowanych w roku 2011.


5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


6.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wałczu za rok 2011.


7.Sprawozdania z pracy komisji stałych rady gminy za II półrocze 2011r.


8.Głosowanie nad uchwałami :

1) w sprawie ustalenia wydatków , które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku

budżetowego,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

3) w sprawie zmiany uchwały nr LIII/295/10 z dnia 31.08.2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do planów odnowy miejscowości sołectw położonych na terenie gminy Wałcz na lata 2008-2015.

4) w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/271/10 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dawnej kopalni kredy jeziornej w Golcach nad jeziorem Zdbiczno.

5) w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu zadań dotyczących organizacji pracy z rodziną,

6) w spawie ustalenia diet dla sołtysów,

7) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.


9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wałcz

Dariusz Szałowiński


 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-12-28 11:19:47
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-12-28 11:19:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011