Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Programy i Regulaminy:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/56/2011

RADY GMINY WAŁCZ

z dnia 29 listopada 2011r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.


Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z dnia 26.10.1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2007r.Nr 70, poz.473,Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008r. Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz.1175)oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r. Dz. U Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Dz.U Nr 17 , poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r., Dz. U Nr 48 , poz.327, nr 138, poz.974, Nr 73, poz.1218, z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Wałcz uchwala co następuje :


& 1.Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


& 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

& 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Szałowiński


Podstawą prawną realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa "o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" z dnia 26 października 1982roku .

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych ,które będą realizowane w 2012 roku.

Są kontynuacją działań podjętych i sprawdzonych w latach poprzednich.Cele programu

Realizacja niniejszego programu winna doprowadzić , przede wszystkim do :

- zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez dzieci ,młodzież ,

- udzielania pomocy prawnej osobom uzależnionym ,

- udzielania pomocy ofiarom przemocy i sprawcom przemocy,

- udzielanie pomocy prawnej rodzinom w których występują problemy Alkoholowe,

- rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie i prowadzenia kampanii edukacyjnej w tym zakresie.


Instytucje realizujące program:


- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu,

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wałczu,

- Komenda Powiatowa Policji w Wałczu,

- Sąd Rejonowy w Wałczu,

- Straż Gminna w Wałczu,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,

- Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wałczu,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu,

- Kluby abstynenckie.


Źródła finansowania


Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy Wałcz,które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty stanowią dochód gminy ,który w całości jest przekazywany na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Zadania ujęte do realizacji , są zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele.


Z a d a n i a p r o g r a m u


I PROFILAKTYKA


1.Informacja we wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowycho szkodliwości spożycia alkoholu.

2.Organizowanie i prowadzenie w szkołach programów edukacyjno profilaktycznych w zakresie różnego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży.

3.Prowadzenie systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy tj.:

  • publikacja na łamach prasy lokalnej - artykuły dotyczące pracy komisji,

  • informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich,

  • informacje na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy,sołectwach ,GOPS.

4.Funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem programów profilaktycznych

a/ zatrudnienie osób prowadzących zajęcia z dziećmi,

b/ kierowanie na konsultacje psychologiczne w konkretnych – uzasadnionych przypadkach,

c/ organizowanie spotkań z psychologiem ,terapeutą,

d/ doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, socjoterapeutycznych np.tablice ,meble , sprzęt audio video, itp.

e/ adaptacja i remonty pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczne,

f/ dożywianie dzieci uczęszczających na świetlice

g/ szkolenie różnych grup zawodowych /członkowie komisji, straż gminna, policja,nauczyciele zatrudnieni w świetlicach socjoterapeutycznych, pracownicy socjalni itp./ poprzez organizację i kierowanie na specjalistyczne szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji,

h/organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez ciekawe oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

i/zakup szkolnych programów profilaktycznych lub przedstawień,

j/organizacja wyjazdów o charakterze profilaktycznym ,edukacyjnym i terapeutycznym,

k/organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

l/zakup materiałów papierniczych ,biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.


II WSPOMAGANIE, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ,

STOWARZYSZENIAMI SŁUŻĄCYMI ROZWIĄZYWANIU

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


  1. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wałczu w zakresie :

  • udzielania porad tereapeutycznych , socjalnych , prawnych,

  • rozpatrywania problemów do dalszego skierowania do instytucji, np. Policja, Prokuratura, GOPS i innych,

  • opłacanie psychologa w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie.

Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego :

-nawiązanie pierwszego kontaktu z osobami i rodzinami z problemem , uzależnień i przemocy domowej,

-motywowanie do podjęcia terapii,

-doradztwo i konsultacje specjalistów –psycholog, prawnik, terapeuta,

-realizacja programów terapeutycznych –terapia indywidualna, grupowa i rodzinna,

-informowanie o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych.


2.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu i Punktem Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej w Wałczu w zakresie udzielania pomocy dzieciom i rodzinom z problemem alkoholowym.


4.Współpraca z Kościołami na terenie Gminy i placówkami w Wałczu zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką poprzez ;

- zapraszanie osób duchownych do wzięcia udziału w realizowanych programach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

- udział rodzin patologicznych w konkursach ,prelekcjach i koncertach organizowanych przez Kościół.

5. Współpraca z innymi placówkami ,stowarzyszeniami i instytucjami spoza terenu naszej Gminy.

III POMOC RODZINIE


1. Pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w terapii uzależnienia od alkoholu ,prowadzonej w ośrodku ambulatoryjnym znajdującym się poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej na leczenie w toku postępowania określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ile zostaną wyczerpane inne możliwości /dochody własne ,pomoc społeczna/.


2.Opieka środowiskowa prowadzona przez pracowników socjalnych.


3.Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez;

- organizowanie spotkań dla rodzin z terapeutami ,psychologami , duszpasterstwem trzeźwości.


4.Finansowanie kolonii, półkolonii letnich i zimowych z programem zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.


5.Realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy.


6.Motywowanie do leczenia odwykowego osób bezrobotnych przez dofinansowanie do opłat za leczenie.


IV DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności :


1. Udział członków komisji w organizowanych szkoleniach.


2. Podejmowanie czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tj. przeprowadzanie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami postępowania ,przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu .

4. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie leczenia .


5.
Udzielenie pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie powodowanej alkoholizmem w kierowaniu spraw do prokuratury ,sądu ,załatwianiu miejsc w istniejących placówkach w kraju.


6. Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu i nikotyny.


7. Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców .


8. Zakup materiałów edukacyjnych ,informacyjnych i profilaktycznych na potrzeby szkół, organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz instytucji skupiających dzieci i młodzież szkolną.

9.Interwencja w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku :


- spożywania alkoholu w miejscach publicznych ,

- złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.


10. Zakup nagród dla dzieci, młodzieży, rodziców za udział w organizowanych lokalnych imprezach rozrywkowo- sportowych, konkursach, zawodach promujących „zdrowy styl życia”, organizowanie festynów i imprez trzeźwościowych.


11.Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń , osób fizycznych które służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


12.Przeprowadzanie kontroli dotyczących funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych.


13 .Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb bieżących , realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych nie ujętych w niniejszym programie a ujawniających się w toku jego realizacji.


14.Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych np.„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, ”Lekkomyślność”.


15.Współpraca z Powiatową Komendą Policji dotyczącą uzyskania informacji w sprawie zakłócania ładu i porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.


16.Działania w zakresie przestrzegania przepisów ustawy " o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" poprzez :

- informowanie osób uzyskujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu o obowiązujących przepisach.


17.Realizacja przyjętych zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest finansowana ze środków, które wpłynęły na konto Urzędu Gminy w postaci opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


18.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na Posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeb.

Za udział i pracę w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie :

  • członkowie komisji w wysokości 14 –sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

  • przewodniczący komisji w wysokości 17-sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

  • sekretarz komisji w wysokości 17-sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej


19.Składanie do Wójta Gminy wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim , nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży , nieprzestrzegania zasad zawartych w zezwoleniu.

Podstawą wszczęcia działań zmierzających do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest wniosek zespołu kontrolującego lub pisemne oświadczenie pełnoletnich świadków potwierdzone przez Radę Sołecką dotyczące rażącego naruszania prawa w przedmiocie obrotu napojami alkoholowymi.


20.Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania wszystkich warunków określonych w ustawie oraz innych aktach prawnych dotyczących handlu alkoholem:


- kontrolę prowadzić będą członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Gminna,


- z dokonanych czynności kontrolnych sporządzony zostanie protokół ustaleń, podpisany przez członków kontrolujących .

Zadania ujęte w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011. są zgodne z treścią art.4 1 ,ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r,o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U z 2002r. Nr 147 ,poz.1231 z późn. zm/ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,uchwalanego corocznie przez radę gminy / art. 4 1 ust.2 w/w ustawy/.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 został opracowany z uwzględnieniem aktywnej realizacji celu ustawy , w tym w szczególności art.1 i art.2 jako ogólnych przepisów.

Program ten stanowi konsekwentną kontynuację działań ukierunkowanych przede wszystkim na profilaktykę dzieci i młodzieży szkolnej.

Natomiast środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację Programu w zakresie realizacji obowiązkowych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wspomaganie instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Biorąc pod uwagę powyższe uchwalenie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Niespodziana
data udostępnienia: 2011-12-28 11:09:47
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-12-28 11:09:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011