Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Programy i Regulaminy:
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK.

Uchwała Nr XIII/55/2011

Rady Gminy Wałcz 

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 

               Na podstawie art.18,ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U z 2010r. Nr 234,poz.1536 ze zmianami) Rada Gminy Wałcz uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK , w następującym brzmieniu:

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK.

Rozdział I

Postanowienia ogólne § 1.Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o :

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) programie - rozumie się przez to Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzących działalność pożytku publicznego na 2012r.;

3) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego , o których mowa w art.3 ust.3  ustawy;

 4) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wiejską Wałcz;

 5) Wójcie Gminy- rozumie się przez to Wójta Gminy Wałcz;

 6) dotacji – należy przez to rozumiec dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z póz.zm);

 7) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania określone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234,poz.1536 z póż.zm.).

Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2. 1 Celem głównym programu jest współpraca pomiędzy samorządem gminny a  organizacjami pozarządowymi oraz zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnych  efektywnie i skutecznie

 2.Celami szczegółowymi Programu są:

 1) rozpoznawanie potrzeb społecznych i potencjału organizacji pozarządowych;

 2) aktywizowanie i promowanie społeczności lokalnych poprzez ich liderów;

 3) budowanie partnerskiej współpracy;

 4) prawidłowa i efektywna realizacja zadań publicznych;

 5) wspieranie aktywności mieszkańców ;

 6) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy poprzez włączenie do ich realizacji organizacji;

 7) efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych

 

Rozdział III

Zakres przedmiotowy

§3 .Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są:

1)zadania publiczne o których mowa w art.4 ustawy;

2)ustawowe zadania własne Gminy;

3)zadania wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

4)konsultowanie z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Rozdział IV

Formy współpracy

§4. Formami współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1)Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych poprzez:

a. powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

b.wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) Uczestnictwo w organizowanych przedsięwzięciach;

3) Udostępnianie lokali organizacjom pozarządowym na prowadzenie działalności pożytku publicznego;

4) Promocja prowadzonej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;

5)Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i ich zharmonizowanie;

6)Uzgadnianie listy zadań priorytetowych na kolejny rok;

7)Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

8)Udzielanie przez samorząd innej pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji zadań pożytku publicznego;

 

Rozdział V

§5. Zasady współpracy i sposób dotowania organizacji

1)Organizacje mogą otrzymywać z budżetu Gminy Wałcz dotacje na cele określone  w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zasadach  określonych w niniejszej uchwale.

 2)Działalność prowadzona przez podmioty korzystające ze środków publicznych  Gminy Wałcz w formie dotacji nie może zastępować statutowych czynności  jednostek organizacyjnych Gminy Wałcz , lecz może jedynie te czynności  uzupełniać.

 3) Podmioty mogą otrzymać dotacje na cele określone w ustawie o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie , zwane dalej zadaniami ,wyłącznie na  podstawie umowy , zwanej dalej umową , zawartej przez Gminę Wałcz z tymi  podmiotami po przeprowadzeniu postępowania , o którym mowa w dalszej treści  Regulaminu , która określa w szczególności :

a. określenie stron umowy ;

b. szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania ,wskazanie przeznaczenia przyznanej kwoty dotacji;

c. dotację należną podmiotowi , warunki i tryb jej płatności;

d. tryb kontroli wykonywania zadania;

e. sposób i terminy rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

f. tryb rozwiązywania umowy oraz konsekwencje dla podmiotu w przypadku nie wywiązywania się z postanowień umowy;

g. szczegółowo określone zasady odpowiedzialności podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie , a w szczególności:

- termin zwrotu dotacji przeznaczonej na inne cele lub wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz wysokość oprocentowania kwoty tej dotacji;

- termin zwrotu dotacji w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania oraz wysokość odsetek z tytułu opóżnienia jej zwrotu przez podmiot;

- sposób i termin zabezpieczenia realizacji zadania , o ile podmiot zobowiązał się do udzielenia takiego zabezpieczenia we wniosku o przyznanie dotacji , lub gdy zdaniem Gminy zachodzi taka potrzeba.

h. wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania;

i. zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez Gminę Wałcz w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym ,finansowym oraz jakościowym;

j. zobowiązanie podmiotu do poddania się w każdym czasie , bez wcześniejszego powiadomienia kontroli prowadzonej przez Gminę Wałcz lub osobę przez nią pisemnie upoważnioną w zakresie objętym umową oraz ustalenie trybu i terminu przekazywania Gminie Wałcz informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy oraz ustalenie zakresu objętego stały nadzorem Gminy Wałcz;

k. określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania przez podmiot , której wysokości nie można było przewidzieć przy przyznawaniu dotacji.

4) Umowa zawierana jest na czas określony , nie dłuższy niż rok budżetowy.

5) W ramach niniejszego programu Wójt ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych.

6) Ogłoszenie o otwarty konkursie publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wałcz, w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

7) Ostateczna decyzję o wyborze ofert ,przyznania dotacji podejmuje Wójt ,po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rady, oraz Zespołu powołanego przez Wójta ,który merytorycznie , zważając na innowacyjność projektu, doświadczenie w realizacji zadań publicznych , koszty realizacji zadania i inne aspekty opiniuje oferty na realizacje zadań publicznych złożone przez organizacje pozarządowe..

8) Zgłoszenie do konkursu nie gwarantuje uzyskania dotacji.

9) Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się :

 1) znaczenie zadania dla Gminy Wałcz i przewidywane efekty jego realizacji;

 2) wysokość środków budżetu Gminy Wałcz przeznaczonych na realizacje zadania;

 3) ocenę możliwości realizacji zadania w świetle przedstawionych przez podmiot dokumentów;

 4) koszty wykonania zadania oraz ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów  realizacji zadania w stosunku do rzeczowego zakresu zadania;

 5) wysokość środków własnych angażowanych przez podmiot w realizacje zadania;

 6) ocenę realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach , jako kryterium rzetelności  podmiotu i gwarancji wykonania zadania zgodnie z oczekiwaniami Gminy Wałcz.

10) kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania;

11) w przypadku , gdy wpłynie więcej niż jedna oferta wykonania tego samego zadania,  dokonuje się wyboru oferty najkorzystniejszej uwzględniając przepisy ustawy o  zamówieniach publicznych, przy czym jednym z głównych kryteriów decydujących o  wyborze oferty będzie wysokość dotacji ,o udzielenie której wnioskuje podmiot;

12) o wyborze oferty Gmina zawiadamia na piśmie wszystkie podmioty , które złożyły wniosek o przyznanie dotacji na realizację danego zadania wskazując podmiot ,którego ofertę wybrano;

13) Wójt Gminy Wałcz uchyla decyzję o przyznaniu dotacji ze skutkiem od dnia jej przyznania w przypadku , gdy podmiot:

 1) przeznaczy dotację na inne cele niż określone w umowie;

 2) z przyczyn nieuzasadnionych nie rozpocznie lub zaprzestanie realizacji dotowanego  zadania;

 3) nie spełni innych warunków określonych w umowie.

14) dotacje przekazywane są podmiotom w formie przelewu na rachunek bankowy podmiotu obejmującego całą kwotę dotacji lub w ratach w zależności od warunków określonych w tym zakresie w umowie. W przypadku płatności dotacji w ratach ,płatność kolejnej raty uzależniona jest od rozliczenia rat uprzednio przekazanych.

15) rozliczenie wykonania zadania i wykorzystanie dotacji następuje z zachowaniem zasady jawności na podstawie składanych Wójtowi Gminy Wałcz w terminie określonym w umowie sprawozdań z realizacji zadania zawierającego:

1) w zakresie merytorycznym – opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z zapisami  umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu jaki osiągnięto oraz terminowości  realizacji zadania.

2)w zakresie finansowym – oryginalne dokumenty finansowe do wglądu , spełniające wymogi ustawy o rachunkowości , dotyczące wydatków podmiotu faktycznie poniesionych na realizacje zadania.

Rozdział VI

Okres realizacji

§6. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowany będzie od 1 stycznia 2012  roku do 31 grudnia 2012roku.

 

Rozdział VII

Sposób kontroli wykonania zadania

 §7 1.Wójt Gminy Wałcz zobowiązany jest do prowadzenia kontroli w zakresie wykonywania  umów oraz oceny ich realizacji i jakości wykonywania zadań;

 2.kontrola nad wykonywaniem umowy prowadzona jest w sposób określony w umowie a  w szczególności poprzez:

1)analizę okresowej oceny realizacji zadania sporządzonej przez podmiot;

2)kontrolę merytoryczną sprawowana przez Inspektora ds. zamówień Publicznych i finansową sprawowaną przez Referat Finansowo – Księgowy Gminy Wałcz w trybie określonym w umowie.

 

Rozdział VIII

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu

§8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu zostanie  określona w budżecie Gminy na rok 2012.Wydatki związane z realizacja zadań ,o których  mowa w programie nie mogą przekroczyć środków finansowych zaplanowanych w  budżecie na rok 2012.

 Na 2012 rok Gmina planuje na realizacje programu środki budżetowe w  wysokości 231.000 zł

 

Rozdział IX

Sposób oceny realizacji Programu

§9.Ocena realizacji Programu tworzona będzie na podstawie takich mierników jak:

1). Liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2). Liczbę organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;

3).Liczbę ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;

4).Liczbę organizacji, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;

5) liczbę zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert;

6).liczbę wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizacje zadań publicznych w trybie bezkonkursowym;

7). Liczbę zadań dofinansowanych w trybie bezkonkursowym;

8).wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

9).Liczbę przedsięwzięć realizowanych przez samorząd gminny i organizacje pozarządowe.

10).Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2012 Wójt przedstawi Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia 2012r.

 

Rozdział X

Zasady monitorowania współpracy i komunikacji z organizacjami pozarządowymi

§ 10 1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi podlega kontroli Głównego Koordynatora oraz Zespołu Konsultacyjnego Opiniującego do spraw współpracy z organizacjami  pozarządowymi, których powołuje Wójt Gminy;

2. Wszelkie wnioski , uwagi , propozycje dotyczące funkcjonowania Programu  organizacje pozarządowe mogą składać do Wójta Gminy poprzez Głównego  Koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zostaną  wykorzystane przy opracowaniu programu na lata następne.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§11. Na koniec roku Główny Koordynator przedstawia na sesji rady gminy sprawozdanie z realizacji projektów podejmowanych przez organizacje.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wałcz.

§13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Dariusz Szałowiński

 

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Krystyna Światowa
data udostępnienia: 2011-12-02 12:22:33
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-12-02 12:22:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011