Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nabór pracowników:
Konkurs na stanowisko pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych (GOPS Wałcz)

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Wałczu

 

Na podstawie art.13 i 59 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz.1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz.1222 z póż.zm).

Przedłuża się okres składania dokumentów na konkurs- Stanowisko pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych do dnia 05.09.2011r. godz. 10:00

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Wałczu

na podstawie art. 13 i 59 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, póz. 1222 z póź.zm.).

Ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika do spraw dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych

1. Jednostka organizacyjna: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6

2. Stanowisko: Pracownik ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych

3. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie,

- obywatelstwo polskie,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,

4. Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych i stypendiach szkolnych,

- biegła umiejętność obsługi komputera,

- samodzielność i operatywność,

- komunikatywność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odbyty staż w sektorze finansów publicznych.

Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

5. Opis stanowiska pracy:

- sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań,

- organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne wykonywanie przydzielonych czynności,

- przestrzegani; zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i stypendiach szkolnych,

- obsługa systemu komputerowego programu finansowo- księgowego SIGI D w zakresie dodatków mieszkaniowych,

- wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu

6. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz personalny,

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

- kserokopia świadectwa pracy z dotychczasowego zatrudnienia,

- kserokopia innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach (prawo jazdy, kursy, szkolenia)

- oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopię posiadanego ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6, pokój nr 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych" w terminie do 31.08.2011 r. godz. 10°°.

8. Po upływie terminu złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagane dokumenty formalne podana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu z podaniem imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

9. Wyboru kandydatury na stanowisko pracownika ds. dodatków mieszkaniowych i stypendiów szkolnych dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, działająca w oparciu o ustalony regulamin.

10. Informacja o wyniku naboru i zatrudnienia zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Krystyna Marchwiak
data udostępnienia: 2011-08-26 13:04:47
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-08-31 09:26:09 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011