Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nabór pracowników:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wałczu - Podinspektor ds. budownictwa.

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Wałczu

Podinspektor ds. budownictwa  

 

1 .Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c) nienaganna opinia

d) niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e) wykształcenie wyższe administracyjne

f) minimum 2 letni staż pracy

 

 2.Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem funduszy ze środków krajowych i zagranicznych,

b) doświadczenie w przygotowywaniu przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

c) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,

d) znajomość regulacji prawnych polskich i unijnych w szczególności w zakresie ustawy prawo budowlane,

e) posiadanie cech osobowościowych :komunikatywność, kreatywność, sumienność. 

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych i zagranicznych,

b) prowadzenie sprawozdawczości ze zrealizowanych projektów,

c) prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków,

d)  przygotowywanie materiałów i specyfikacji do przetargów na wybór wykonawcy robót i usług prowadzonych remontów i inwestycji,

e) prowadzenie inwestycji i remontów w zakresie:

- kompletowanie dokumentacji technicznych,

- organizowanie przeglądów między gwarancyjnych i pogwarancyjnych wszystkich zakończonych inwestycji,

- przygotowywanie materiałów do uzyskania decyzji administracyjnych,

- ewidencjonowanie i monitorowanie stanu zaawansowania prac,

- rozliczanie zakończonych zadań.

 

4.Wymagane dokumenty :

a) CV

b)  list motywacyjny

c)  dokument potwierdzający tożsamość

d)  kserokopie świadectw pracy

e)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych  kursach , szkoleniach

g)  oświadczenie o niekaralności

 

      TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

   Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wałczu ,ul.Dąbrowskiego 8 w Biurze Obsługi Interesanta, z dopiskiem „Nabór na stanowisko  podinspektor ds. budownictwa” w terminie do 25 stycznia 2011r.

Oferty,które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002r.Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.Nr 223,poz.1458).

 

                                                                                                   Wójt Gminy

Piotr Świderski

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2011-01-05 11:30:32
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-01-05 11:30:32 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011