Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Nabór pracowników:
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji

 

Wójt Gminy Wałcz

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji,

ul. Szkolna 21, 78-611 Szwecja


Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)


1.   Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)   kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

4)   oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej, dydaktycznej;

5)   oryginałów lub kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8)   oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)   oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

10)  oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

11)  oryginału lub kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

12)  oryginału lub kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

13)  oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

14)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15)  oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


2.   Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.


3.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 4 Dywizji Piechoty w Szwecji", w terminie do dnia 30 lipca 2010r. do godziny 15.00 na adres: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz


Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wałcz.


O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

  
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Aneta Leśkiewicz
data udostępnienia: 2010-07-15 14:45:59
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-07-15 14:45:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012