Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Programy i Regulaminy:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

Przyjmując do realizacji zadanie nałożone przez ustawę "o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" określa się następujące cele jako kierunkowe dla gminnych działań na rok 2010.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych ,które będą realizowane w 2010 roku, a są kontynuacją działań podjętych i sprawdzonych w latach poprzednich.

 
Cele programu

Realizacja niniejszego programu winna doprowadzić , przede wszystkim do:

- zmniejszenia ilości alkoholu spożywanego przez dzieci ,młodzież ,

- udzielania  pomocy prawnej osobom uzależnionym ,

- udzielania pomocy ofiarom przemocy i sprawcom przemocy,

- udzielanie pomocy prawnej  rodzinom w których występują problemy alkoholowe

- rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie i prowadzenia kampanii edukacyjnej w tym zakresie.

Instytucje realizujące program:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu

- Szkoły Podstawowe i Gimnazja

- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wałczu

- Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

- Sąd Rejonowy w Wałczu

- Straż Gminna w Wałczu

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

- Punkt  Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

Źródła finansowania

Źródłem finansowania są środki finansowe budżetu gminy Wałcz,które pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty stanowią dochód gminy ,który w całości jest przekazywany na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .Zadania ujęte do realizacji , są zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na inne cele.

 

Statystyka

Liczba mieszkańców Gminy Wałcz – 12.769

Liczba punktów sprzedaż napojów alkoholowych – 187

a/sklepy spożywczo przemysłowe – 142

   - do 4,5 % / piwo/     - 55

   -pow.4,5% do 18 %  - 53

  - pow.18 %                - 34

 

b/placówki gastronomiczne -  45

  - do 4,5% /piwo/       - 32

  - pow.4,5% do 18%  -  9

  - pow.18 %               -  4

Liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt sprzedaży – 68


 
Z a d a n i a     p r o g r a m u

 
I  PROFILAKTYKA

1.Informacja we wszystkich punktach sprzedaży napojów alkoholowych  o szkodliwości spożycia alkoholu.

2.Organizowanie i prowadzenie w szkołach  programów edukacyjno  profilaktycznych w zakresie różnego rodzaju uzależnień dla dzieci i młodzieży.      

3.Prowadzenie systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie gminy tj.:

- publikacja na łamach prasy lokalnej - art. dotyczące pracy komisji

- informowanie mieszkańców na zebraniach wiejskich

- informacje na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach ,GOPS.

   4. Funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z uwzględnieniem programów profilaktycznych

    a/ zatrudnienie osób  prowadzących zajęcia z dziećmi 

    b/ kierowanie na konsultacje psychologiczne w konkretnych – uzasadnionych przypadkach

    c/ organizowanie spotkań z psychologiem ,terapeutą

    d/ doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć  socjoterapeutycznych np.tablice ,meble ,artykuły papiernicze, sprzęt audio video, itp. 

   e/ adaptacja i  remonty pomieszczeń   z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczne

f/ dożywianie dzieci uczęszczających na świetlice

g/ szkolenie różnych grup zawodowych /członkowie komisji, straż gminna, policja,nauczyciele zatrudnieni w świetlicach socjoterapeutycznych, pracownicy  socjalni itp./ poprzez organizację i kierowanie na  specjalistyczne szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji

h/organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez ciekawe oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

II  WSPOMAGANIE, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ,

    STOWARZYSZENIAMI SŁUŻĄCYMI ROZWIĄZYWANIU

    PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH.

 

1. Współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wałczu w zakresie:

- udzielania porad tereapeutycznych , socjalnych , prawnych

- rozpatrywania problemów do dalszego skierowania do  instytucji  np. Policja, Prokuratura, GOPS i innych

- opłacanie psychologa w  punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych  współuzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie.

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu i Punktem Konsultacyjnym i  Interwencji Kryzysowej w Wałczu w  zakresie udzielania pomocy dzieciom i rodzinom związanym z alkoholizmem.

4. Współpraca z Kościołami na terenie Gminy  i placówkami w Wałczu    zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką

- zapraszanie osób duchownych do wzięcia udziału w realizowanych programach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

- udział rodzin patologicznych w konkursach ,prelekcjach  i koncertach organizowanych  przez Kościół.

 5. Współpraca z innymi placówkami ,stowarzyszeniami  i instytucjami spoza terenu naszej Gminy.   

 
III  POMOC RODZINIE

1. Pokrycie kosztów  związanych z uczestnictwem w terapii   uzależnienia od alkoholu ,prowadzonej w ośrodku ambulatoryjnym znajdującym się poza miejscem zamieszkania osoby skierowanej na leczenie  w toku postępowania określonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o ile zostaną wyczerpane inne możliwości  /dochody własne ,pomoc społeczna/

2. Opieka środowiskowa prowadzona przez pracowników socjalnych.

3. Pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym

- organizowanie spotkań  dla rodzin z terapeutami ,psychologami ,  duszpasterstwem trzeźwości.

4. Finansowanie kolonii,półkolonii letnich  i  zimowych z programem zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

5. Realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy  i sprawców przemocy.

6. Motywowanie do leczenia odwykowego osób bezrobotnych przez  dofinansowanie do opłat za leczenie.

 

IV  DZIAŁALNOŚĆ  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności :

1.Udział członków komisji w organizowanych szkoleniach.

2. Podejmowanie czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego tj. przeprowadzanie rozmów z wnioskodawcami i uczestnikami postępowania ,przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

4. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie leczenia

5. Udzielenie pomocy prawnej ofiarom przemocy w rodzinie powodowanej alkoholizmem  w kierowaniu spraw do prokuratury ,sądu ,załatwianiu miejsc w istniejących placówkach w kraju.

6. Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców alkoholu i nikotyny.

7.  Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców

8.  Zakup materiałów edukacyjnych ,informacyjnych i profilaktycznych na  potrzeby szkół, organizacji  działających na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz instytucji skupiających dzieci i młodzież szkolną.

9. Interwencja w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :

- podejmowanie interwencji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

- podejmowanie działań w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

10. Zakup nagród  dla dzieci, młodzieży, rodziców za udział w organizowanych  lokalnych  imprezach rozrywkowo-  sportowych,  konkursach, zawodach promujących „zdrowy styl życia”.

11. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń , osób fizycznych  które służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

12. Przeprowadzanie kontroli dotyczących  funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych.

13 Podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb bieżących -  realizowanych w ramach posiadanych środków finansowych  nie ujętych  w  niniejszym programie  a ujawniających się w toku jego realizacji.

14. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych np.„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

15. Współpraca  z  Powiatową Komendą Policji  a dotycząca  uzyskania  informacji  w sprawie zakłócania ładu i porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych.
 
16. Działania w zakresie przestrzegania przepisów  ustawy " o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"

  a/ informowanie osób uzyskujących zezwolenia na sprzedaż alkoholu o obowiązujących przepisach.

17. Realizacja przyjętych zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków finansowych ,które  wpłynęły na konto Urzędu Gminy  w postaci opłat za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

18. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach.

    Za udział i pracę w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ustala się  wynagrodzenie:

- członkowie komisji w wysokości  12 –sto  krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- przewodniczący komisji w wysokości 15-sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

- sekretarz komisji  w wysokości 15-sto krotnej diety ustalonej przez Ministra Pracy  i Polityki Społecznej

19. Składanie do Wójta Gminy wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu  w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,  nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży,  nieprzestrzegania zasad zawartych w zezwoleniu. 

                Podstawą wszczęcia działań zmierzających do cofnięcia  zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych jest wniosek zespołu kontrolującego  lub pisemne oświadczenie pełnoletnich świadków potwierdzone przez Radę  Sołecką  dotyczące rażącego naruszania prawa w przedmiocie obrotu    napojami alkoholowymi.

20. Prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania wszystkich warunków  określonych w ustawie oraz innych aktach prawnych dot. handlu alkoholem.

21. Kontrolę prowadzić będą  członkowie Gminnej Komisji   Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,  Straż Gminna.

22. Z dokonanych czynności kontrolnych sporządzony zostanie protokół ustaleń,  podpisany przez członków kontrolujących  oraz osoby w obecności   których przeprowadzono kontrolę.

                             Zadania ujęte w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. są zgodne z treścią art.4  1  ,ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  .

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Niespodziana
data udostępnienia: 2010-05-28 12:30:35
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-05-28 12:30:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011