Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Informacje:
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych za rok 2007

Sprawozdanie z realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkocholowych za rok 2007

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych został uchwalony zgodnie z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,gdzie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań

Własnych gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2007 roku określał w szczególności zadania dotyczące :

- profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież

- dostępności terapii uzależnienia od alkoholu,współuzależnienia ,udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe,

- ochrony przed przemocą w rodzinie,

- wspomaganie osób,instytucji ,które realizują zadania wchodzące w zakres profilaktyki uzależnień.

Podstawowym przedsięwzięciem w realizacji dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu była działalność realizowana  na mocy porozumienia podpisanego z Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych,współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie działającego  przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w wałczu.

Do zadań punktu należało w szczególności:

-dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii

-motywowanie i kierowanie do leczenia

-udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom

W roku 2007 udzielono łącznie 120 porad , w tym :

·        81 porad dla osób uzależnionych od alkoholu

·        18 porad dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu,

·        21 porad w związku z trudnościami życiowymi, adaptacyjnym, finansowymi –gdzie w większości „ w tle” były współistniejące

problemy alkoholowe – własne lub w rodzinie.

Czas trwania jednej porady od 15 minut / udzielenie informacji/ do 90 minut – wysłuchanie pełnej relacji ,psychoedukacja,psychoterapia.

W roku 2007 prowadzone były systematycznie trzy grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu:

- jedna grupa w poniedziałki w godinach popołudniowych od 16.30 d 18.oo

-dwie grupy we wtorki w godzinach  od 10.oo do 14.oo

Spotkania grup samopomocowych – Aai Al.-Anon- odbywały się na terenie plebanii Św.Antoniego oraz w lokalu Stowarzyszenia Abstynentów „Korona” w Wałczu.

Członkowie rodzin uzależnionych i ofiary przemocy korzystały przede wszystkim z porad indywidualnych.

              Zgodnie równie z  zawartym porozumieniem przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu uruchomiony był Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Udzielane były porady i konsultacje dotyczące spraw przemocy w rodzinie, uzależnień oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Obsługę punktu prowadził psycholog , terapeuta ds. uzależnień oraz prawnik.

                Leczenie choroby alkoholowej dla pacjenta jest bezpłatne Zdecydowana  większość osób trzeźwiejących wymaga kontynuowania leczenia i dodatkowego  wsparcia psychicznego po odbyciu leczenia w ośrodku zamkniętym.Specjalistycvzną pomoc terapeutyczną i rehabilitację osób uzależnionych prowadzi NZOZ-Poradnia Uzależnień w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

                 Gminna Komisja w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji sfinansowała koszty zakupu leków dla 13 osób oraz pokryła koszty implantacji leku dla 15 osób .Coraz częściej zdarzają się przypadki implantacji leku dla małżonków,którzy wspólnie nadużywają alkoholu.

 

                  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku podejmowała działania zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Głównymi przesłankami do wszczęcia postępowania jest :

 -rozkład życia rodzinnego

- demoralizacja osób nieletnich

- zakłócanie spokoju i porządku publicznego.

W 2007 roku wpłynęły 24 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego w zakładach stacjonarnych.Do dalszej realizacji wniosków – 16 skierowano do Sądu Rejonowego w Wałczu .Pozostałe wnioski są bieżąco sprawdzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Policję w Wałczu.

Wnioski o zastosowanie  leczenia składane są przez Komendę Policji w wałczu,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wałczu ,Prokuraturę Rejonową w Wałczu ,Kuratorów Sądowych oraz przede wszystkim przez członków najbliższej rodziny.

Członkowie Komisji przeprowadzili 25 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

Wszystkie czynności podejmowane w sprawie podjęcia leczenia odwykowego objęte są poufnością.

                    Najważniejszym zadaniem zawartym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych było zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną skierowano pośrednio i  bezpośrednio do dzieci w szkołach i gimnazjach poprzez:

- uczestnictwo wszystkich szkól i gimnazjum w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „

Główna impreza wraz z podsumowaniem konkursów odbyła się w Szkole Podstawowej w Karsiborze.

Impreza rekreacyjno sportowa w Karsiborze zgromadziła wielu uczniów, radnych,rodziców  oraz zaproszonych gości.

Przedstawienia oraz rozgrywane scenki i zabawy, zajęcia sportowe  pokazały , że można wspaniale się bawić bez spożytego wcześniej lub zakupionego na imprezie alkoholu .

                      Dzięki uczestnictwie w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  i   ogłoszeniu konkursów  wśród laureatów  znaleźli się przedstawiciele z naszych szkół  podstawowych i tak:

- Szkoła Podstawowa w Strącznie  - otrzymała dwie nagrody oraz kronikę

- Szkoła Podstawowa w Karsiborze – otrzymała 2 nagrody

- Szkoła Podstawowa w Różewie otrzymała – jedną nagrodę

Oraz Szkoła Podstawowa w Witankowie – otrzymała aparat cyfrowy za interesującą pracę w konkursie dla klas i świetlic .  

Jesteśmy bardzo zadowoleni,że wśród tysięcy prac jakie napłynęły do organizatorów kampanii nasi przedstawiciele z gminy zostali zauważeni

i nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

W ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” zrealizowano :

- pogadanki profilaktyczne

-lekcje  wychowawcze wg scenariuszy kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł”

- konkursy plastyczne „Za kółkiem zachowuję trzeźwy umysł”

- konkursy na hasło propagujące zdrowy styl  życia np. „Skutki palenia

  papierosów”

- montaże słowno muzyczne np.”Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”,

” 3 x NIE „ inscenizacja mówiąca o szkodliwości wynikających z palenia

  papierosów,picia alkoholu i zażywania narkotyków

- festyn sportowo rekreacyjny wraz z Rodzinnym Maratonem Zdrowia

- okolicznościowe apele w szkołach pod hasłem  np.„Żyjemy w świecie wolnym

  od   dymu tytoniowego i alkoholu „

                  Na terenie naszej gminy  w siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach działają świetlice socjoterapeutyczne  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.Do świetlic uczęszcza 335 dzieci.

W świetlicach realizowane są następujące zadania :

- wspierani programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez uczniów np.warsztaty, gazetki , wystawy, konkursy

- organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych

- rozszerzenie programu zajęć profilaktyki o różne formy sportowe,

- prace w plenerze

- zajęcia przy komputerze

- praca własna oraz pomoc przy odrabianiu lekcji

- zabawy interakcyjne ,które służą dostrzeganiu i wyrażaniu agresywnych i pozytywnych odczuć,lepszemu zrozumieniu siebie i innych ludzi,

- asertywności

- pomoc socjalną – dożywianie dzieci w szkołach

- stała współpraca ze szkoła ,ośrodkiem pomocy społecznej,kuratorem,policją

                     W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy gminami

Wałcz i Raciechowice ,w okresie wakacji zorganizowano kolonię letnią

w Zegartowicach  dla 40 dzieci ze szkół podstawowych .

                    Promując zdrowy styl życia i aktywność społeczną dzieci

i młodzieży ze środków funduszu przeciwalkoholowego zrealizowano:

zakupiono nagrody i słodycze dla dzieci biorących udział w imprezach sportowo rekreacyjnych ,konkursach z okazji :Bezpiecznych Ferii oraz  Dnia Dziecka.

W ramach współpracy opłacono udział rodzin patologicznych w imprezach

 i koncertach organizowanych przez Kościół Św.Antoniego.

                    Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Wałczu bieżąco współpracują ze Strażą Gminną.Wspólnie z inspektorami prowadzimy kontrole placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

                    Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu realizują cele i zadania zawarte w ustawie

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi bezpośrednio angażując się w  realizację zadań prowadzących do zmniejszenia rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

 

 Sporządziła:

Lucyna Niespodziana

 
informacje wprowadził:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Niespodziana
data ostatniej modyfikacji: 10 Marca 2008 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160007