Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Informacje:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2005

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZA ROK 2005Wałcz,30.03.2006r.


   Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku określał w szczególności zadnia dotyczące:

 • profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież

 • dostępności terapii uzależnienia od alkoholu,współuzależnienia , udzielanie pomocy rodzinom w których występują problemy alkoholowe,

 • ochrony przed przemocą w rodzinie

 • wspomaganie osób,instytucji ,które realizują zadania wchodzące w zakres profilaktyki uzależnień.

Podstawowym przedsięwzięciem w realizacji dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu była działalność realizowana na mocy porozumienia przez Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych,współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu.

Do zadań punktu należało w szczególności :

 • dostarczenie informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii,

 • motywowanie i kierowanie do leczenia

 • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom.


W 2005 roku udzielono łącznie 120 porad , w tym:

 • 87 porad dla osób uzależnionych

 • 20 porad dotyczących trudności życiowych ,adaptacyjnych,finansowych –gdzie w większości przypadków „ w tle” były współistniejące problemy alkoholowe własne lub w rodzinie

 • 13 porady dla członków rodzin uzależnionych i nadużywających alkoholu, w tym 8 dla ofiar przemocy fizycznej i psychicznej.

Czas trwania jednej porady – od 15 minut / udzielanie informacji/ do 90 minut wysłuchanie pełnej relacji , psychoedukacja,psychoterapia.


W 2005roku były prowadzone systematycznie trzy grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych w tym:

 • jedna grupa w poniedziałki w godzinach popołudniowych tj.16.30 do 18 .00

 • dwie grupy we wtorki w godzinach dopołudniowych tj.od 10.00 do 13.00.

Osoby z terenu naszej gminy korzystały w większości z grupy dopołudniowej.

Członkowie rodzin uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie korzystały przede wszystkim z porad indywidualnych.

Spotkania grup samopomocowych – AA i AL-Anon –odbywały się na terenie plebani św.Antoniego oraz w lokalu Stowarzyszenia Abstynentów „Korona” w Wałczu.

Członkowie rodzin uzależnionych i ofiary przemocy korzystały przede wszystkim z porad indywidualnych.

Na Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Przesłanki do wdrożenia takiego postępowania określa art.24 ustawy wskazując osoby,które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego,demoralizację małoletnich,systematycznie zakłócają porządek publiczny.

O zastosowaniu wobec osoby uzależnionej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego stanowi Sąd Rejonowy.

Do zadań Komisji w sprawie przyjęcia wniosku o zastosowanie leczenia należy :

 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu

 • wezwanie na rozmowę osobę,co do której wpłynęło zgłoszenie

 • skierowanie osoby na badanie przez biegłego, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego ,

 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego o stopniu uzależnienia

 • złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania.

W roku 2005 skierowano do Sądu Rejonowego 14 wniosków w tym 2 dla kobiet o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Wnioski z reguły składane są przez Komendę Policji w Wałczu,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz członków najbliższej rodziny.

Członkowie Komisji przeprowadzili 25 rozmów motywujących do podjęcia dalszego leczenia.

Z funduszy Komisji pokryto dla 5 mężczyzn i 2 kobiet koszt zakupu leków oraz zabieg implantacji .Komisja opłaca również koszty badania dwóch biegłych

o stopniu uzależnienia od alkoholu.Osoby uczęszczające na grupy wsparcia mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu na spotkania.

Coraz częściej wpływają wnioski o zastosowanie leczenia w stosunku do kobiet nadużywających alkohol i zakłócających spokój domowników.

Wszystkie czynności podejmowane w sprawie podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością.

Zobowiązanie do leczenia nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzenia osoby

uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie terapii. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowego wbrew jego woli.

Gminna Komisja sfinansowała jednodniowe wycieczki dla dzieci ze szkoły podstawowej w Karsiborze oraz gimnazjum w Lubnie i Chwiramie .

Jednym z najważniejszych zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku było zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną skierowano pośrednio i bezpośrednio do dzieci w szkołach i gimnazjach poprzez:

 • prowadzenie na terenie szkół programu profilaktycznego „ Tak czy nie „

 • wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez uczniów np. warsztaty, gazetki, wystawy, konkursy

 • organizacje lokalnych imprez profilaktycznych

 • rozszerzanie programów zajęć profilaktyki o różne formy sportowe, działalność plastyczną, prace w plenerze, zajęcia przy komputerze, gry, zabawy logiczne, pracę własną oraz pomoc w odrabianiu lekcji

 • pomoc socjalną- dożywianie

 • stałą współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, kuratorem, policją.

Na terenie naszej gminy w siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach działają świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Do świetlic uczęszczają dzieci z problemem alkoholowym, zagrożone przemocą i demoralizacją . Równocześnie z zajęciami w świetlicach prowadzone jest dożywianie dzieci tam uczęszczających. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic przedstawia się następująco:

- Strączno 70

- Karsibór 40

- Witankowo 25

- Szwecja 25

- Gostomia 25

- Różewo 25

- Chwiram 80

- Lubno 25

 • Dębołęka 20

Łącznie do świetlic uczęszcza 335 dzieci.

Każda świetlica opracowany ma plan działania, który dostarcza wzory prawidłowego sposobu spędzenia wolnego czasu . Programy terapeutyczne prowadzone w świetlicach mają na celu między innymi:

 • redukować u dzieci wstyd za rodzinę i sytuację domową

 • podnieść u nich poczucie własnej wartości

 • nauczyć ich rozumienia, rozpoznawania i odreagowania w zdrowy sposób emocji, które przeżywają w domu rodzinnym

 • nauczyć dzieci rozwiązywania problemów swoich rodzin, tak, aby wiedziały gdzie szukać pomocy i wsparcia.

W 7 szkołach podstawowych w klasach VI od miesiąca października do grudnia przeprowadzony został program profilaktyki „ Tak czy nie „

Prowadzony przez dwie nauczycielki, które ukończyły warsztaty o tej samej nazwie i otrzymały zaświadczenia uprawniające do przeprowadzenia tego programu.

Łącznie w programie udział wzięło 177 uczniów z terenu naszej gminy.

Celem programu było:

 • dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu

i narkotyków na życie rodzinne

 • kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających

 • nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających samostanowienie i obronę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego mówienia „nie”.

Z przeprowadzonych na zajęciach ankiet wynika, że aż 96,2 % uczniów odpowiedziała, że to czego dowiedziała się na tych zajęciach zmieniło jej wyobrażenie o chorobie alkoholowej.

Program w swoim kształcie i zakresie udanie trafia w ten punkt świadomości wiedzy o alkoholiźmie i jego następstwach.

Członkowie Gminnej Komisji uważają, iż najważniejszym celem działania świetlic jest stworzenie takiej atmosfery, nastawionej na zrozumienie, aby uchronić dzieci od zajęć i grup, które prowadzą na margines społeczny.

Dlatego też, wyposażenie świetlic oraz prowadzone dożywianie staje się podstawowym i najważniejszym zadaniem do realizacji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych bieżąco współpracuje ze Strażą Gminną.

Inspektorzy straży gminnej przeprowadzili w 2005 roku 69 kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu .

Kontrolę przeprowadzono w zakresie :

 • wyposażenia sklepów,barów w odpowiednie informacje dotyczące szkodliwości spożywania napojów alkoholowych

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

 • spożywanie alkoholu w sklepie i jego obrębie.

W trakcie działań służbowych udzielono 53 pouczenia sporządzono jeden wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Wałczu.

W drugim półroczu 2005roku oraz podczas ferii zimowych Straż Gminna wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadziła pogadanki w szkołach

i gimnazjach na terenie naszej gminy.Dotyczyły one ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również szkodliwości spożywania napojów alkoholowych oraz uzależnienia od środków odurzających.

W trakcie prelekcji sprawdzono ogólną wiedzę uczniów oraz informowano ich o zagrożeniach wynikających z zażywania środków odurzających.

W ramach promowania zdrowego stylu życia i aktywności społecznej dzieci i młodzieży ze środków funduszu przeciwalkoholowego zrealizowano :

 • zakupiono nagrody i słodycze dla dzieci biorących udział w imprezach sportowo rekreacyjnych ,konkursach z okazji Dnia Dziecka

 • w ramach współpracy opłacono udział rodzin patologicznych w koncercie organizowanym przez Kościół św.Antoniego

 • dofinansowano spotkania z dziećmi alkoholików organizowane przez Kościół św.Antoniego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu w ramach realizacji swoich zadań w 2005roku udzielił pomocy 153 rodzinom.

721 osób zostało objętych pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny.

Ośrodek pomoc swoją przeznaczył na :

 • dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

 • zasiłki celowe

 • zasiłki okresowe

 • zorganizowanie kolonii dla dzieci.


Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej polegała w szczególności na :

 • wspólnych wyjazdach do rodzin zagrożonych alkoholizmem

 • przepływie informacji o występujących problemach ,,w tym przemoc w rodzinie

 • zgłaszaniu przez GOPS osób na leczenie odwykowe

 • posiedzenia Komisji , na których wspólnie rozwiązywano problemy alkoholowe występujące w rodzinach.

Ponadto z rodzinami prowadzona była systematyczna praca socjalna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie .

Według przedłożonych informacji z GOPS przebieg i efekty procedury informacji wobec przemocy w rodzinie tzw.”Niebieska karta” przedstawia się następująco:

 • liczba rodzin posiadających założoną „Niebieską kartę” – 3

 • liczba wszczętych procedur w zakresie „Niebieska karta „ –3


Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują cele i zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu oraz dążą do zmniejszenia rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu.

Bezpośrednio angażują się w realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sporządziła :

Lucyna Niespodziana

Sekretarz Komisji
 
informacje wprowadził:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Niespodziana
data ostatniej modyfikacji: 12 Kwietnia 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012