Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
   
Informacje:
Informacja z działalności Referatu ds. gospodarki wodno – ściekowej za rok 2005

 Informacja z działalności Referatu za rok 2005

Wydobycie wody surowej w 2005 roku zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 o ok. 35 tysięcy m3. Jest to efekt prowadzonej systematycznie kontroli produkcji i dostawy wody, montażu i kontroli urządzeń pomiarowych w budynkach wielorodzinnych oraz wymiany rurociągów o największym stopniu ryzyka awarii. W wyniku tych działań straty wody uległy znacznemu zmniejszeniu, w roku 2004 wynosiły 94 tysiące m3, natomiast w roku 2005 wyniosły – 70 tysięcy m3.

Jak już informowałem przeprowadziliśmy również ponowną analizę powstawania strat wody i wg ustaleń przyczyny są następujące:

  1. Potrzeby gminne – ok. 30%

  2. Awarie sieci i przyłączy – ok. 30%

  3. Nielegalny pobór wody – ok. 40%

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że pod pojęciem nielegalny pobór wody rozumieć należy również nieświadome działanie odbiorców, którzy brakiem odpowiedniej wiedzy przyczyniają się do powstawania strat. Wyjaśnię to na poniższym przykładzie w oparciu o fachową literaturę:

Nawet przy najlepszych rozwiązaniach wodomierze posiadają próg rozruchu na poziomie ok. 5l/h. Powoduje to, że przy pomocy sprytnie ustawionego „kapiącego kranu” możemy sobie w ciągu doby dobrać niezmierzoną przez licznik objętość wody wynoszącą ok.. 120 l (5l x 24 godz.=120 l). Jest to tyle, ile potrzebuje przeciętny człowiek do zupełnie komfortowego bytowania. Nie tylko celowym działaniem można osiągnąć taki efekt, straty powstają również ze względu na nie świadomość odbiorców. Wystarczy nadmienić sytuację, gdzie w czasie kontroli przyłączy lub wodomierzy stwierdzamy przeciekające krany, czy spłuczki ustępowe, gdzie minimalny wypływ wody jest prawie niewidoczny. Tabelę poglądową tego problemu w ślad za opracowaniem duńskim, przedstawiono poniżej.

Ilość kropli w ciągu 10 sekund

Ilość litrów/h

Ilość litrów/dobę

Ilość m3/rok

7

0,5

12

4,4

10

0,7

16,8

6,1

12

0,9

31,6

7,9

17

1,3

31,2

11,4

20

1,8

43,2

15,8

30

3

72

26,8

39

4

96

35

Strużka 1mm

9

21,6

78,9

Strużka 3mm

36

864

315

Powyższe dane, określone jako potrzeby gminne wynikają z faktu, efektywnego utrzymywania terenów zielonych w tym m.in. na cmentarzach komunalnych, boiskach sportowych i szkolnych, świetlicach wiejskich oraz woda pobierana przez jednostki OSP, jak również konieczność udostępniania punktów poboru wody mieszkańcom którym odcięto przyłącza wodociągowe.

Dla porównania prezentujemy tabelę, która obrazuje wieloletnie efekty w sektorze wodociągowym.

Rok

Produkcja w tys. m3

Sprzedaż w tys. m3

Straty w tys. m3

2001

620

335

160

2002

625

324

157

2003

576

326

167

2004

486

328

94

2005

451

322

70


Z zestawień rocznych wynika, że szczegółowy nadzór nad ilością wydobywanej wody zaczyna przynosić widoczne efekty. W konsekwencji rzutuje to na wszystkie pozostałe parametry rozliczeniowe. Działania te nie zostały jeszcze zakończone i prowadzone będą w dalszym ciągu. Sektor sprzedaży i dostawy wody kontrolowany jest nieprzerwanie. Zastrzeżenia budzą jednakże urządzenia pomiarowe u odbiorców indywidualnych, w szczególności brak aktualnych legalizacji oraz podatność na działanie urządzeń zakłócających ich pracę (przede wszystkim obserwujemy rozpowszechniającą się metodę zatrzymywania pracy wodomierza przez różnego typu magnesy). W skrajnych przypadkach gdzie zachodzi podejrzenie o nierzetelny pobór wody, lub gdy z jednego przyłącza pobierana jest woda przez wielu odbiorców, montujemy studnie wodomierzowe – efekty są natychmiastowe. Do tej pory nierozwiązana jest natomiast sprawa opłat za różnice w dostawie wody do budynków wielolokalowych.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że na sprzedaż wody, jak i na zrzut ścieków mają względy czynniki ekonomiczne, tzn. mieszkańcy naszej gminy w coraz większym stopniu oszczędzają wodę.


W informacji z działalności Referatu za okres styczeń – sierpień 2005 roku przedstawiłem szereg robót, które zostały wykonane przez pracowników Referatu w zakresie ogólnym swojej działalności. Do końca 2005 roku powiększyła się ilość wykonanych robót. Na uwzględnienie zasługuje wykonanie modernizacji hydroforni w Nakielnie, gdzie kosztorysowa cena robót wynosiła 45 883 zł, natomiast roboty zostały wykonane za kwotę 15 600 zł. Ponadto wykonano wymianę części elementów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Nakielnie. W zakresie prac budowlanych należy wymienić wykonanie remontów adaptacyjnych lokali komunalnych na mieszkania w miejscowościach Strączno Kolonia, Rudki Kolonia i Kłębowiec (budynek po szkole).

W uzupełnieniu informuję, że w roku 2005 przybyło nam do eksploatacji 12,2 km sieci i przyłączy wodociągowych, 3,2 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych, dwie przepompownie ścieków, jedna stacja podwyższania ciśnienia. Natomiast z eksploatacji zostały wyłączone hydrofornie w Strącznie i Dobrzycy.


Oczyszczalnie ścieków w ciągu roku 2005 oczyściły łącznie 127.697 m3 ścieków, w tym ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym 5.321 m3, co daje 4%. W porównaniu z rokiem poprzednim są to wartości odpowiednio: 119.502 m3 ścieków oczyszczonych, natomiast dowóz ścieków taborem asenizacyjnym był wyższy i wynosił 8.432 m3, czyli 7,1 % ogólnej ilości ścieków – fakt ten związany jest z skanalizowaniem miejscowości Gostomia i Dzikowo. W związku z powyższym nastąpił również wzrost ilości ścieków wg obmiarów i wyniósł w roku 2005 92. - 190 m3, czyli 72% ilości ścieków oczyszczanych przez oczyszczalnie. W roku poprzednim ilość ścieków wg obmiarów wynosiła 83.570 m3, czyli 70 % całości oczyszczanych ścieków. Wynikła stąd różnica – 303186 m3, tj. 24% w roku 2005, i odpowiednio w 2004 roku 27.500 m3, 23% – to wody opadowe i podsiąkowe dostające się na obiekty poprzez nieszczelną i starą kanalizację, jak również jest to efekt strat wody w miejscowościach skanalizowanych.


Chce również zwrócić uwagę, że 17 sierpnia 2005 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku z powyższym zobowiązani zostaliśmy do wprowadzenia do stosowania „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, który będzie obowiązywał na terenie naszej gminy.

Omówienie powyższych zmian zostanie przedstawione poza niniejszym sprawozdaniem.

Tadeusz Wenio

Kierownik Referatu

30-01-2006

 

 
informacje wprowadził:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Tadeusz Wenio
data ostatniej modyfikacji: 22 Lutego 2006 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160012