Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Kodeks etyczny pracowników samorządowych

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY W WAŁCZU

 

 

 

                                           P R E A M B U Ł A

                   Kodeks etyczny jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć tym , którzy go tworzyli. Kodeks to nie tylko zbiór nakazów i zakazów , lecz również zbiorem pewnych wartości. Nawiązuje do idei pracy samorządowej ,poszanowania godności człowieka , do samostanowienia ,dbałości o równość szans. Zawiera standardy zachowań etycznych, stanowi podstawę do rozwiązywania sporów etycznych. Obejmuje najistotniejsze sfery aktywności pracownika samorządowego. Wraz z rozwojem świadomości społecznej może on ulegać zmianom.

 

 

 

I.                   OGÓLNA  POSTAWA  PRACOWNIKÓW

 

 

1.      Wysokie morale zawodowe i osobiste.

2.      Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

3.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza pracą.

4.      Dbanie o schludny, estetyczny  wygląd zewnętrzny i unikanie wyzywających strojów.

5.      Dbanie o jak najlepszy wizerunek Urzędu Gminy.

6.      Wstrzymywanie się z prezentacją własnych poglądów politycznych.

 

 

II.                ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA PRACOWNIKÓW WOBEC PETENTÓW

 

 

1.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z petentami.

2.      Równe traktowanie petentów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne cechy osobiste i preferencje.

3.      Wrażliwe i delikatne traktowanie osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

4.      Udzielenie petentowi precyzyjnej informacji na temat załatwiania danej sprawy w Urzędzie.

5.      Nie pozostawać w zażyłych stosunkach z kontrahentami Urzędu , dbać o interesy Urzędu ,nie narażać go na niepotrzebne, nieprzemyślane wydatki oraz chronić powierzony pracownikom majątek i środki publiczne.

 

 

III.             ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ETYCZNA PRACOWNIKÓW WOBEC  WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 

1. Respektować  wiedzę i doświadczenie współpracownika

               2. Przestrzegać lojalność zawodową

               3. Zachować uprzejmość, życzliwość

               4. W ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem

               5. W przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego

                    kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i

                    czasie.

               6. Współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania

                    obowiązków służbowych.

                                                                                                                                                                      

 

                                                           

IV.              ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ETYCZNA  WOBEC  PRACODAWCY

 

1.      Lojalny , życzliwy , uprzejmy dla pracodawcy.

2.      Dążyć do usprawniania funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności swojej pracy.

 

V.                 ZACHOWANIE ZGODNE Z PRAWEM 

 

1.      Nie angażować się w działania, które zagrażają prawidłowym wypełnianiem obowiązków i wpływają negatywnie na obiektywizm w podejmowaniu decyzji.

2.      Nie ulegać żadnym naciskom, nie przyjmując żadnych zobowiązań i korzyści materialnych wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

3.      Unikać wykroczeń za które grozi mandat lub inne kary.

 

VI.              ZACHOWANIE TAJEMNICY.

 

1.      Nie ujawniać informacji poufnych, zastrzeżonych i nie wykorzystywać ich dla korzyści finansowych lub osobistych .

2.      Nie ujawniać informacji objętych tajemnica skarbową.

 

 

VII.           ZARZĄDZANIE , NADZÓR

 

1.      Odpowiedzialni za referat ,samodzielnych pracowników powinni :

- ufać pracownikom  dając im swobodę działania oraz osobistą

  odpowiedzialność.

     - wysłuchać pracowników jeśli maja problemy na niwie zawodowej

        lub osobistej

     - w sposób jawny , konkretny instruować pracowników

 

Kodeks etyczny będzie corocznie poddany dyskusji wewnętrznej a wypracowane wnioski będą wykorzystywane do jego aktualizacji w celu podnoszenia standardu usług świadczonych w Urzędzie, poziomu świadczeń skierowanych do petentów Urzędu oraz wykluczania z praktyki wszelkich przejawów niepoprawności czy nagannego zachowania.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-11-15 22:23:12
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2005-11-15 22:23:12 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160440