Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Statut Gminy Wałcz

                                                   


UCHWAŁA    nr XXIX/138/05

Rady Gminy w Wałczu

z  dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz


 

STATUT GMINY WAŁCZ

 

Rozdział I

                                                POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.        Gmina Wałcz jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.        Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne.

3.        Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

                                                                  § 2

Przez użyte w niniejszym Statucie określenia należy rozumieć:

1)                   Gmina – Gminę Wałcz,

2)                   Radę – Radę Gminy Wałcz,

3)                   Wójta – Wójta Gminy Wałcz,

4)                   Urząd – Urząd Gminy Wałcz.

 

§ 3

1.        Gmina położona jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 575,3 km2.

2.        Siedzibą organów Gminy jest miasto Wałcz.

3.        Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

 

                                                       § 4

 

1.        Herbem Gminy jest wizerunek przedstawiający:

Trzy złote snopki zboża na niebieskim tle odwrócone kłosami do dołu.

Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

2.        Barwami Gminy są kolory złoto – niebieski ułożone pionowo.

3.        Pieczęć urzędowa Gminy zawiera pośrodku herb Gminy, a w otoku nazwę organu.

4.        Zasady używania herbu i barw Gminy, insygniów władz oraz pieczęci urzędowej określa Rada Gminy.

 

                                                               Rozdział II

                                    ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

 

§ 5

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 

§ 6

Do podstawowych zadań Gminy należy:

1)       zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,

2)       tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy,

3)       organizowanie życia publicznego Gminy,

4)       reprezentowanie mieszkańców Gminy wobec organów zewnętrznych.

 

§ 7

1.        Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

1)       ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2)       gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3)       wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4)       lokalnego transportu zbiorowego,

5)       ochrony zdrowia,

6)       pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)       gminnego budownictwa mieszkalnego,

8)       edukacji publicznej,

9)       kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10)    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11)    targowisk i hal targowych,

12)    zieleni gminnej i zadrzewień,

13)    cmentarzy komunalnych,

14)    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15)    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17)    wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18)    promocji gminy,

19)    współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20)    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

2.     Uchwały Rady podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb Gminy lub stwierdzające wyniki referendum gminnego mogą określać inne zadania niż wymienione w ust. 1 jako zadania własne.

3.     Ustawy mogą przekazać Gminie nowe zadania własne zapewnieniem koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji.

4.     Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

5.     Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

§ 8

1.        W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2.        Gmina oraz inna komunalna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 

                                                     ROZDZIAŁ III

                                                   WŁADZE GMINY

 

§ 9

Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady Gminy, Wójta i w drodze referendum, a także za pośrednictwem organów Gminy.

 

§ 10

 

Tryb przeprowadzenia referendum gminnego określa odrębna ustawa.

 

§ 11

Organami Gminy są:

1.        Rada Gminy,

2.        Wójt Gminy.

 

§ 12

 

1.        Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

2.        Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa.

3.         

§ 13

 

1.        Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2.        Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone w przepisach prawa, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego , porozumieniach komunalnych, umowach zawartych z innymi podmiotami.

 

                                                                              § 14

 

1.        Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2.        Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady.

3.        Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik Nr 3 do niniejszego statutu. 

 

§ 15

 

Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

 

 

                                                              Rozdział IV

RADA GMINY

 

§ 16

 1. Ustawowy skład Rady określa ustawa.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

 

§ 17

 1. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)       uchwalanie Statutu Gminy,

2)       ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach działania Wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)       powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta

4)       uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu,

5)       uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)       uchwalanie programów gospodarczych,

7)       ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)       podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)       podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego Zarządu, dotyczących:

a)       określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b)       emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

c)       zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)       ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e)       zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)       określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h)       tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10)    określanie wysokości sumy, od której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)    podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w § 7 ust.

      4 i 5,

13)    podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14)    podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15)    nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16)    podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17)    stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady,

18)    podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady.

 1. Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

 

§ 18

 1. Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
 2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, prowadzi jej obrady i reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje radny najstarszy wiekiem.

 

 § 19

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, a w przypadku wyborów przedterminowych do rady w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów.
 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje Wojewódzki Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, a w przypadku wyborów przedterminowych do rady w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów.
 3. Czynności, o jakich mowa w ust. 1, obejmują:

1)       określenie dnia, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2)       przygotowanie porządku obrad,

3)       dokonanie otwarcia sesji,

4)       powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu na sesji.

 1. Porządek obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmować sprawozdanie Wójta o stanie Gminy.

 

§ 20

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony wiceprzewodniczący, w szczególności:

-    zwołuje sesje Rady,

-    przewodniczy obradom,

-    sprawuje policję sesyjną,

-    kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

-    zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,

-    podpisuje uchwały Rady,

-    czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 21

1.        W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2.        Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

3.        W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

4.        Ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 22

1.        Rada Gminy na początku każdej kadencji powołuje stałe Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2.        Radny może być członkiem najwyżej jednej komisji stałej, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej.

3.        W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne  komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 

§ 23

1.        Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2.        Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej obejmuje kontrolę działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

3.        W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni.

4.        Członkiem Komisji rewizyjnej nie mogą być radni pełniący funkcje Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 24

Obsługę Rady i jej organów zapewnia samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy.

 

§ 25

1.        Szczegółowo tryb działania Rady i jej organów określa Regulamin Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.

2.        Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.

 

 

                                                               Rozdział V

RADNI

 

§ 26

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

 

§ 27

1.Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady Gminy, a przed przystąpieniem do

   wykonywania mandatu następujące ślubowanie:

   „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki

   radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy

   i  jej mieszkańców”.

2.Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez przewodniczącego obrad

   wywoływani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.

3.Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

4.Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady składa ślubowanie na najbliższej sesji, w której

   uczestniczy.

5.Z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

6.Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 

§ 28

 1.Radny jest obowiązany brać udział w pracy Rady i jej komisji oraz innych instytucji

    samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

  2.Radny desygnowany do innych instytucji zobowiązany jest co najmniej raz w roku składać

     Radzie sprawozdanie.

 

§ 29

  1.Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawy nie stanowią inaczej, prawo

     udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz

     zapytaniami.

  2.Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady tworzenia klubów radnych określa Regulamin

     Klubów Radnych, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego Statutu.

 

§ 30

  1.W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej

     dla funkcjonariuszy publicznych.

  2.Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest

     członkiem, za wyjątkiem sytuacji, do  których odnoszą się przepisy o zwolnieniach

     grupowych. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą

     rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu  umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

4.  Radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę.

 

 

     § 31

 

 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie.
 2. Przepis ust. 1 dotyczy również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Wójt nie może powierzyć radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Rozdział VI

 

Wójt Gminy

 

                                                                                   § 32

 

1.        Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2.        Wójt jest wybierany na okres kadencji w wyborach bezpośrednich.

 

 

     § 33

 

  Do zadań Wójta Gminy należy:

 

  1.Wykonywanie zadań należących do kompetencji Wójta zawartych w powszechnie

      obowiązujących przepisach prawa.

     2.Wykonywanie wszelkich spraw, o których stanowi Rada Gminy , a w szczególności :

         1)przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

         2)zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej

            kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

         3)opracowywanie kierunków polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystywanie

            środków budżetowych,

         4)przedkładanie na początku kadencji propozycji rozwoju gminy,

         5)zatwierdzanie i zwalnianie pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych

            jednostek organizacyjnych,

         6)wykonywanie budżetu,

         7) gospodarowanie mieniem komunalnym.

         8)kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu,

         9) reprezentowanie gminy na zewnątrz,

        

                                                                                  § 34

 

     1.Wójt powołuje oraz odwołuje Zastępcę Wójta Gminy powierzając prowadzenie

        określonych spraw gminy w swoim imieniu.  

     2.Wójt Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

     3.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny

        nadany przez Wójta Gminy.

                                                                              § 35   

 

1.Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo

       Wójt albo na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie, albo wraz

        z inną osobą upoważnioną przez Wójta .

 2.Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych

     wymaga dla swej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy (głównego księgowego

     budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

 

                                                         Rozdział VII

 

                                      PRACOWNICY  SAMORZĄDOWI

 

                                                           § 36

 

Pracownicy samorządowi są zatrudniani:

 1. Wójt Gminy – na podstawie wyboru.
 2. Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy – na podstawie powołania.
 3. Pozostali pracownicy – na podstawie umowy o pracę.

 

                                                     § 37

 

 1. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy Wójta właściwa jest Rada.
 2. Rada może, w drodze odrębnej uchwały, upoważnić Przewodniczącego Rady do podejmowania czynności, o jakich mowa w ust. 1 za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia.
 3. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy z pozostałymi osobami, których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru, właściwy jest Wójt, jako kierownik Urzędu Gminy, będącego zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

 

                                                     § 38

 

 1. Mianowanie jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy jest stosowana wobec kierowników referatów, może być stosowana również wobec pracowników zajmujących stanowiska inspektora i podinspektora.
 2. Prawo mianowania, zlecania mianowanym pracownikom samorządowym czasowego wykonywania innej pracy niż określona w akcie mianowania oraz przeniesienie tych pracowników na inne stanowiska w przypadku utraty przez nich zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku należy do Wójta.

                                                       § 39

 

Pracownicy inni niż wymienieni § 38 są zatrudnieni w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę.

 

  

                                                      Rozdział VIII

                                       JEDNOSTKI POMOCNICZE

 

                                                            § 40

 

 1. W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze – sołectwa oraz mogą być tworzone inne jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb bądź tradycji.
 2. Jednostki pomocnicze tworzy Rada Gminy.
 3. Utworzenie jednostki pomocniczej podlega następującym zasadom:

a)       inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka ma obejmować lub Rada,

b)      utworzenie jednostki pomocniczej musi pozostać poprzedzone konsultacjami społecznymi w trybie określonym odrębną ustawą,

c)       projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

d)      przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

§ 41

 

Do znoszenia, łączenia bądź podziału jednostki pomocniczej w granicach Gminy stosuje się odpowiednio przepisy § 40 ust. 3.

 

                                                                             § 42

 

Uchwała w sprawie utworzenia, znoszenia, łączenia lub podziału jednostki pomocniczej powinna określać:

-        jej obszar,

-        granice,

-        nazwę,

-        sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.

 

§ 43

 

 1. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
 2. Statut winien określać w szczególności:

1)       nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

2)       zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,

3)       organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

4)       zakres zadań przekazywanych jednostce przez Gminę oraz sposób ich realizacji,

5)       zakres i formy kontroli i nadzoru Rady zad działalnością organów jednostki pomocniczej.

 

§ 44

 

 1. Jednostki pomocnicze w ramach budżetu gminy mogą posiadać wyodrębnione środki finansowe.
 2. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych ustala Rada w budżecie gminy.

 

§ 45

 

Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą.

 

§ 46

 

Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informację w tym zakresie Wójtowi.

 

§ 47

 

Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.

 

                                                                Rozdział IX

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§ 48

 

 1. Dla realizacji zadań Gminy, Rada może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
 2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy jest ujęty w rejestrze prowadzonym przez Wójta.
 3. Wykaz jest aktualizowany w momencie tworzenia lub likwidacji danej jednostki.

 

§ 49

 

 1. Gminnym jednostką organizacyjnym Rada nadaje statuty chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Statut jednostki określa m. in. nazwę, zakres działania, organy, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
 3. Zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych należy do Wójta.
 4. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

                                                              Rozdział X

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 50

 

Mieniem Komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

 

§ 51

 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Wójta samodzielnie albo wraz z inna upoważnioną przez Wójta osobą.

      2.  Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych

           wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty Skarbnika Gminy (Głównego

      Księgowego Budżetu), lub osoby przez niego upoważnionej.

3.  Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, o której mowa w ust. 2 jednak 

     w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynności

            zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Gminy i regionalną izbę

            obrachunkową.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy składają jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez Wójta pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.

 

§ 52

 

 1. Zasady zarządzania mieniem komunalnym określa Rada w drodze odrębnych uchwał.
 2. Wójt prowadzi rejestry:

1)       składników mienia komunalnego,

2)       podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia.

 

 

§ 53

 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

 

§ 54

 

 

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.
 2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
 3. Projekt budżetu przygotowuje Wójt uwzględniając zasady prawa budżetowego i zalecenia Rady.
 4. Bez zgody Wójta Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
 5. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 6. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

  

§ 55

 

Tryb uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.

 

§ 56

 

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt
 2. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

1)       zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

2)       emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

3)       dokonywania wydatków budżetowych,

4)       zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

5)       dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6)       blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

§ 57

 

 1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.
 2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 3. Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

 

§ 58

 

 1. Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.
 2. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych, w granicach uchwalonych przez Radę.

 

                                                            Rozdział XI

WYRÓŻNIENIA HONOROWE

 

§ 59

 

 1. Ustanawia się medal „Zasłużony dla Gminy Wałcz”.
 2. Wyróżnienie przewidziane w ust. 1 oraz tryb jego przyznawania i wręczania określa

Rada uchwałą w sprawie opisu i ustanowienia medalu „Zasłużony dla gminy Wałcz”.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XII

PUBLIKOWANIE PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

§ 60

 

 1. Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie w sposób określony w odrębnej ustawie.
 2. Przepisy prawa miejscowego podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz sołectw.

 

§ 61

 

Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego i udostępnia go do wglądu w swojej siedzibie.

 

                                                             Rozdział XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 62

 

 1. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-04-01 11:40:36
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-04-15 12:38:30 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 6 do Statutu Regulamin K.Radnych
 Załącznik nr 5 do Ststutu Regukamin K.Rewizyjnej
 Załącznik nr 4 do Statutu Regulamin Rady Gminy
 Załącznik nr 3 do Statutu
 Załącznik nr 2 do Statutu
 Załącznik nr 1 do Statutu
 Statut Gminy Wałcz
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160440