Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Jednostki organizacyjne i pomocnicze:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz
tel. 067 258 99 86

Adres poczty elektronicznej:  gops_walcz@poczta.onet.pl

Kierownik
Krystyna Marchwiak

Główny księgowy
Danuta Krzysztoń


Struktura Własnościowa: GOPS jest jednostką budżetową. Majątek GOPS jest własnością Gminy WałczUCHWAŁA Nr XXIII/29/2000
RADY GMINY WAŁCZ Z DNIA 15.09.2000
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Wałczu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 Nr 58,
poz.261 z 1997r. Nr 9 poz.43 Nr 106, poz. 496 Nr 107 poz
. 6S6, Nr 113 poz. 734, Nr 132, poz. 622 oraz z 1998r. Nr 155 poz.
1014 i Nr 162 poz. 1126) oraz art.46 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej oraz Dz.U.Nr 64 poz.414 z
1998r. z póź. zmian
ami.

& 1


Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałczu Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchw
y.

&2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wał
czu.

& 3


Traci moc zarządzenie Nr 3/90 Naczelnika Gminy Wałcz z dnia 9 kwietnia 1990r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

INŻ. EDWARD OGRODOWSKIZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/29/200 Rady Gminy W
ałcz


STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WA
ŁCZU

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia og
ólne

&1

1. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu zwanego dalej „Ośrodkiem" określa formę poprawną, organizacyjną
oraz zasady jego funkcjonowania.
2. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową i działa na podstawie
1) uchwały Nr X/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wałczu z dnia
5 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu,
2) ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr 13 poz. 60 z póź. zm.)
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami)r
4) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. zl998r. Nr 155 poz. 1014),
5) niniejszego statutu.
3 Obszarem działania Ośrodka jest gmina Wałcz.
4 Siedzibą Ośrodka jest miasto WałczROZDZIAŁ II Cel, zadania, sposób realizacji i zakres dzi
ania

& 2


1. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i
realizowanie wynikających z tego zadań a także inspirowanie działalności innych sił społecznych działających w sferze pomocy
społecznej.
2. Zadaniami Ośrodka jest w szczególności:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
- przyznawanie , wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemąjących
dochodu
i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- praca socjalna,
- sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,- opłacanie składek na
ubezpieczenie społeczne na osoby pobierające zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, rentę socjalna i gwarantowany zasiłek
okresowy,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia
osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.
3. Cele i zadania Ośrodka realizowane są przez:
a) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
b) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
c) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
d) prace socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyj
ających temu celowi.

ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna

& 3

Ośrodek tworzą: 1 .Kierownik.
2. Sekcja pracy socjalnej.
3. Sekcja usług opiekuńczych.
4. Sekcja finansowo-księgowa.
5. Sekcja adm
inistracyjna.


& 4

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który jest kierownikiem zakładu w rozumieniu Kodeksu pracy.
2. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka, określa ich szczegółowy zakres czynności wynikający ze
stosunku pracy oraz organizuje pracę Ośrodka.
4. Kierownik i pracownicy socjalni Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje
określone w ustawie o pomocy społecznej.
5.Kierownik jest upoważniony do dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej ośrodka oraz zatrudnia nowych pracowników po
uzyskaniu akcepta
cji Zarządu Gminy Wałcz.


& 5


Nadzór nad działalnością Ośrodka spra
wuje Zarząd Gminy Wałcz.


& 6

Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Samorząd Gminy Wałcz i w oparciu o obowiązujące w tymzakresie przepisy prawa.ROZ
DZIAŁ IV Finanse i majątek

& 7Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działania wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody
zgodnie z obow
zującymi przepisami prawa.


& 8


Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z następujących źródeł:
1) dotacji rządowej przyznawanej przez wojewodę z budżetu państwa,
2) dotacji gminnej przyznawanej przez Radę Gminy i Miasta z budżetu gminy
3) dotacji p
ochodzących z innych źródeł.


& 9


Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z typowym planem kont w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dbając o rzetel
ny obraz sytuacji finansowe.

& 10


Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe Ośrodka sporządzane są
stosownie do przepisó
w w sprawozdawczości budżetowej.


& 11

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i innych zobowiązań tego typu
wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub osób przez nich uprawnionyc
h.

ROZDZIV Postanowienia końcowe

& 12


Zmiany postanowień niniejszego statutu mogą być dokonywane w
trybie

 właściwym dla jego ustalenia.


& 13


Statut
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2005-11-15 11:12:31
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2009-01-23 10:08:22 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011