Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr III/10 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.

Protokół nr III/10

z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8 i trwała w godzinach od 14,oo do 16,2o.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Szałowiński.

Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.


W posiedzeniu udział wzięli :

*Panie i Panowie radni - według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do

niniejszego protokołu),

* Wójtowie Gminy wraz podległymi pracownikami Urzędu - według załączonej

listy obecności (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) .

*Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Maciejasz,

*Wiceprezes Koszalińskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Wiercioch,

* przedstawiciele mediów.


Pkt.1.Sprawy organizacyjne :


a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,


Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich obecnych radnych, Wójtów Gminy wraz z pracownikami Urzędu oraz gości-przedstawicieli OZNP w Koszalinie. Następnie stwierdził że na sali obecnych jest 15 radnych , co stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał. Następnie powiedział, że przed rozpoczęciem właściwych obrad głos zabierze Wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Grzegorz Maciejasz.


Grzegorz Maciejasz powiedział, że w imieniu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie ma ogromną przyjemność wręczyć Wójtowi Gminy i jego Zastępcy okolicznościowy grawerton jako podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju piłki nożnej w regionie. Grawerton ten został przyznany Uchwałą z dnia 21 października 2010r. przez Zarząd OZPN w Koszalinie dla gmin: Wałcz , Świnoujście, Kołobrzeg i Goleniów. W ten sposób sportowcy chcą podziękować władzom tych gmin, w tym również gminie Wałcz, za dotychczasową współpracę i nie ukrywają, że liczą na dalsze współdziałanie na rzecz rozwoju sportu masowego jakim jest piłka nożna. Ponadto zarówno dla Wójta Gminy jak i dla Zastępcy przyznane zostały Złote Honorowe Odznaki OZPN.


W tym momencie Pan Grzegorz Maciejarz wraz z Mirosławem Wierciochem wręczyli obu Wójtom grawerton oraz Złote Honorowe Odznaki OZPN Koszalin.

Następnie goście podziękowali Przewodniczącemu Rady Gminy za umożliwienie im przybycia na sesję i po złożeniu wszystkim obecnym życzeń noworocznych opuścili salę narad.Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji właściwego porządku obrad sesji.

b) zatwierdzenie porządku obrad sesji,


Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do porządku obrad , który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję proponuje wprowadzenie zmiany poprzez dopisanie w punkcie 4 następujących uchwał :

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,

- w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.


W głosowaniu jawnym zaproponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad, wraz z przyjętymi zmianami, w następującym brzmieniu:


1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2.Wnioski i zapytania radnych.

3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2011.

4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wałcz na 2011 rok,

2) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014,

3) w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2010,

4) w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok,

5) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,

7) przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2011-2013,

8) w sprawie zmiany uchwały nr LIV/303/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz,

9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011,

10) w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

6. Zakończenie sesji.


Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie . Głosowało 15 radnych.

c) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokoły z dwóch poprzednich sesji są wyłożone do wglądu na sali i były dostępne w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści tych protokołów. Uwag nie zgłoszono.

Protokoły z I i II sesji Rady Gminy w Wałczu odbytych w dniu 2 grudnia 2010r. zostały przyjęte jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 15 radnych.


Pkt. 2.Wnioski i zapytania radnych.


Radna Agnieszka Cybulska zapytała kto jest odpowiedzialny za ogrzewanie ośrodka zdrowia w Szwecji ? Mieszkańcy wsi skarżą się, że jest tam zimno i nie ma warunków żeby poddać się badaniom lekarskim.


Radny Jan Kurowski zgłosił dwie sprawy :

1. W roku 2005 Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXXIX /201/05 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej , w której są określone stawki za prowadzenie handlu obwoźnego z samochodów ciężarowych, samochodów osobowych i wozów . Okazuje się, że dostawcy , którzy prowadzą sprzedaż z samochodów nie płacą tych opłat. Jest tylko jedna firma – piekarnia , która te opłaty płaci. Dlatego jest prośba do Wójta Gminy żeby zobowiązać Straż Gminną do częstszych kontroli i nakładania mandatów na osoby uchylające się od tego obowiązku.

2. Zgłosił wniosek aby na komisjach rozważyć sprawę dostaw energii elektrycznej przez zakład w Wałczu do wsi na terenie gminy. Standardem jest to, że na linii Dobrzyca II w każde święta następuje brak energii . W poprzedniej kadencji dyrektor wałeckiego oddziału Spółki ENEA był kilkakrotnie zapraszany na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska (…), ale nigdy nie udało się doprowadzić do tego spotkania. Ta sieć energetyczna była budowana w latach 70-tych i trzeba ją już modernizować. Jak się jedzie od Wałcza poprzez Dobino, Pluty, Skrzatusz, Szydłowo i inne miejscowości jeżeli gdzieś na trasie nastąpi przerwanie linii, wtedy nie ma prądu we wszystkich miejscowościach na tej trasie. Za energię wszyscy płacimy duże pieniądze , ciągle są jakieś podwyżki i dlatego musimy wywrzeć jakąś presję na dostawcy żeby tych awarii było jak najmniej. W związku z tym mam prośbę do przewodniczących wszystkich komisji żeby na swoich posiedzeniach tą sprawę przedyskutować . Może trzeba złożyć jakieś pismo do Generalnej Dyrekcji Spółki ENEA do Poznania , bo trzeba coś z tym problemem zrobić.


Radna Aldona Piaskowska powiedziała, że jak wiadomo kończą się prace nad wyznaczaniem obszaru Natura 2000 i jest tu pewne zagrożenie dla gmin. Jeżeli nie będzie planu zagospodarowania przestrzennego to ludzie, którzy mają tereny , które łączą się z Naturą 2000 będą musieli później zgłaszać się o wydanie pozwolenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , a to na pewno wydłuży te plany. Czy planujemy opracowanie takiego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ?


Radny Dariusz Szałowiński zgłosił wniosek o zorganizowanie spotkania z Wicestarostą Jerzym Goszczyńskim , kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych Andrzejem Ozdobą oraz z Komisją Ochrony Środowiska (…) na temat dróg powiatowych. Chodzi o to, że autobusy dowożące dzieci do szkół nie mają gdzie się zatrzymywać , bo zatoki przy przystankach są zasypane śniegiem. Tereny przy przystankach są omijane szerokim łukiem i w ogóle nie są odśnieżane. Na to spotkanie trzeba również zaprosić wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz radnych powiatowych z terenu gminy , bo ich ta sprawa również dotyczy. Chodzi przecież o bezpieczeństwo naszych dzieci.


Na tym punkt 2 sesji został zakończony.


Pkt. 3. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2011.


Wójt Gminy Piotr Świderski powiedział, że budżet na rok 2011 został opracowany tak, że jest on zrównoważony na tyle na ile można było zaplanować dochody jak i wydatki z możliwością spłacenia tego co żeśmy zaciągnęli w bieżącym roku na zwiększone inwestycje. Na chwilę obecną nie wiemy jaki będzie rok 2011 czy będzie pozytywny czy negatywny jeżeli chodzi o wpływy z budżetu państwa. Budżet państwa też ma coraz więcej problemów związanych z zadaniami , które miał wykonać w zakresie dróg i infrastruktury związanej z EURO 2012. Dlatego jest obawa, że jeżeli nastąpi przesunięcie środków na te zadania to nie będzie odpowiednich wpływów i nie otrzymamy takich wpływów , na jakie liczymy. Również wielką niewiadomą są wpływy z podatku od osób fizycznych , bo z tym bywało różnie. Na temat realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacji infrastruktury drogowej , będziemy dyskutowali na posiedzeniach komisji, bo środki na to są zaplanowane , ale na komisjach będziemy ustalali hierarchię potrzeb i kolejność zadań. Bardzo mocno intryguje nas sprawa oświaty. Nie wiemy czy na planowane w przyszłym roku podwyżki płac nauczycieli będzie odpowiednia ilość środków , bo państwo zabezpiecza tylko środki na wynagrodzenia podstawowe natomiast wszystkie pochodne i dodatki musi pokryć gmina. Wprawdzie rozpoczynają się debaty na temat zmiany Karty Nauczyciela , ale czy do tego dojdzie nie wiadomo. Poważny problem jest też z mieszkaniami komunalnymi jeśli chodzi o płatności czynszów najmu i eksmisje lokatorów , którzy nie płacą. W tym dziale też może nam zabraknąć środków . Liczymy , że wydatki na inwestycje zaplanowane na rok 2011 zostaną zbilansowane dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego przyznanymi na złożone wnioski. Jeżeli to wszystko będzie szło normalnie to powinniśmy zachować płynność finansową . To co zaplanowaliśmy jest realne , bo było planowane na podstawie średnich wieloletnich i w normalnych warunkach nie powinno być żadnego zagrożenia.


Po wypowiedzi Wójta Gminy nikt z radnych nie zabrał głosu i na tym punkt 3 sesji został zakończony.


Pkt.4. Podjęcie uchwał:


1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wałcz na 2011 rok,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr CXXXIV/412/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wałcz na 2011 rok - opinia pozytywna,

oraz

uchwałę nr CXXXIV/413/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wałcz na 2011 r. - opinia pozytywna,

W/w uchwały stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.


Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/5/10

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr CXXXIV/414/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Wałcz o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2015 - opinia pozytywna,

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wałcz na lata 2011-2014,

i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/6/10

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


3) projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2010,


Skarbnik Gminy Sylwia Siemko poinformowała, że zmiany dotyczą głównie zmian w wydatkach w opiece społecznej . Ponadto jest kwota 8 tys. zł. na zwiększenie z rezerwy części subwencji oświatowej na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szwecji i dodatkowo wprowadzana jest do budżetu kwota 70 tys. zł. na zakup samochodu bojowego dla OSP Dębołęka i jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.


Do projektu omówionej uchwały nie zgłoszono pytań.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/7/10

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


4) projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok – uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/8/10

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


5) projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/9/10

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


6) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011– uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/10/10

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


7) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2011-2013 – uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/11/10

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


8) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/303/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wałcz – uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/12/10

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


9) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011– uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 15 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr II/13/10

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


10) projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy – uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 15 radnych

- za - 12 głosów

- przeciw - 2 głosy

- wstrzymujących się - 1 głos


Uchwała została podjęta większością głosów i otrzymała numer nr II/14/10

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Pkt.5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


Zastępca Wójta Gminy Janusz Bartczak odpowiadając na pytanie dotyczące ośrodka zdrowia w Szwecji poinformował, że rok temu ten ośrodek przejął Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny PULS w Wałczu . Niestety przez ten rok do ośrodka zdrowia zapisało się niecałe 200 pacjentów. Pozostali mieszkańcy wsi Szwecja są zapisani do różnych zakładów leczniczych w Wałczu. Ta mała liczba pacjentów powoduje, że jest niska stawka na jednego pacjenta , co ma wpływ na to, że punkt jest otwarty tylko dwa razy w tygodniu po 2 godziny. To powoduje również problem w zakresie zimowego utrzymania tego obiektu . Z uwagi na to, że jest on czynny tylko przez 4 godziny w tygodniu zrezygnowano z ogrzewania olejowego przechodząc na ogrzewanie elektryczne, które jest włączane na godzinę lub dwie przed przyjazdem lekarza i tak jak w gabinecie zabiegowym i gabinecie lekarskim z utrzymaniem temperatury nie ma problemu , to dużo większy problem jest na poczekalni gdzie pacjenci oczekują na przyjęcie przez lekarza. Obiekt ma dużą kubaturę i ogrzać te pomieszczenia w systemie elektrycznym jest naprawdę trudno. Na naszą interwencję mają coś wstawić na poczekalnię, ale to na pewno nie rozwiąże problemu. Ośrodek PULS wyposażył bardzo ładnie gabinety w PKS-ie i każdy pacjent , który raz się tam pojawi , a dysponuje środkiem lokomocji, mając na miejscu EKG, USG i możliwość zrobienia innych podstawowych badań w komfortowych warunkach nie pojawi się już w ośrodku w Szwecji. Według informacji Pani Wicedyrektor PULS-u większość usług świadczonych w Szwecji sprowadza się do wypisywania recept.


Radna Agnieszka Cybulska powiedziała, że kiedy PULS wchodził do Szwecji było powiedziane , że niezależnie gdzie pacjent pójdzie czy do PULS-u w Wałczu czy do Szwecji będzie to liczone na poczet ośrodka w Szwecji.


Zastępca Wójta Gminy powiedział, że owszem tak to funkcjonuje , ale faktem jest, że coraz mniej ludzi korzysta z ośrodka w Szwecji . Wcześniej kiedy ośrodek ten był zagrożony uruchomiona została wspólnie z radnym Panem Guzowskim akcja podpisywania deklaracji i to dało efekty. Teraz chyba trzeba taką akcję powtórzyć, bo inaczej jest to tylko kwestia czasu kiedy PULS zrezygnuje z prowadzenia tego obiektu , bo jak na razie do niego tylko dopłaca. Zupełnie inaczej jest w ośrodku w Różewie . Natomiast jeśli chodzi o ogrzewanie to na pewno w trybie odwrotnym jakieś działania w tym kierunku zostaną podjęte.


Wójt Gminy powiedział, że ludzie ze Szwecji korzystający z usług gabinetów w PKS-ie twierdzą, że nie wrócą od ośrodka w Szwecji z tego względu, że oprócz lekarza pierwszego kontaktu są też gabinety lekarzy specjalistów więc można wiele badań załatwić na miejscu. Mieszkańcy Szwecji i Zdbic wcześniej też w minimalnej ilości korzystali z miejscowego ośrodka . Największa liczba pacjentów tam zapisanych zamykała się na liczbie 450 osób , teraz jest około 200 . Jeżeli z Narodowego Funduszu Zdrowia na jednego pacjenta zakład opieki zdrowotnej dostaje 7 zł , to łatwo można policzyć, że za 1400 zł miesięcznie nie da się utrzymać takiego obiektu wraz z opłaceniem personelu. Jeżeli więc w Szwecji nie będzie mobilizacji to przyjdzie taki dzień, że ośrodek przestanie istnieć.


Radna Agnieszka Cybulska powiedziała, że sama korzysta z usług gabinetu PULS-u w Wałczu i gdyby wiedziała, że to nie jest liczone na poczet ośrodka w Szwecji to pewnie korzystałaby z usług miejscowego ośrodka zdrowia.


Zastępca Wójta Gminy powiedział, że logicznie biorąc utrzymywanie punktu , z którego niewiele osób korzysta mija się z celem. Może trzeba spotkać się z mieszkańcami wsi i uzmysłowić im jakie skutki są kiedy korzystają z usług gabinetów w Wałczu a nie w Szwecji, bo może ludzie o tym nie wiedzą. Ale w obecnym stanie rzeczy Ośrodek PULS do punktu w Szwecji bardzo dużo dopłaca.


Radny Florian Guzowski powiedział, że jego zdaniem trzeba szybko zrobić zebranie wiejskie w Szwecji z udziałem dyrekcji PULS-u , żeby ludziom naświetlić jaka jest sytuacja . Trzeba ludziom wyjaśnić, że dalsze funkcjonowanie ośrodka w Szwecji zależy od nich samych.


Wójt Gminy w temacie opłat targowych powiedział, że wprowadzenie tych opłat zostało w pewnym momencie wymuszone przez radnych poprzedniej kadencji, a głównie przez radnych , którzy mieli na terenie gminy swoje sklepy. Na dzień dzisiejszy ten handel obwoźny zaczyna ginąć. Praktycznie najwięcej w handlu obwoźnym sprzedaje się chleba, ale ci przedsiębiorcy twierdzą , że przy opłacie targowej nie są w stanie sprzedać tyle chleba żeby na tym zarobić. Jeżeli ich „przyciśniemy” to spowodujemy , że w wioskach gdzie nic praktycznie nie ma ludzie będą musieli jeździć na zakupy do innych wsi. Mimo to trzeba się tej sprawie przyjrzeć i sprawdzić jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Jednak może to wyjść na niekorzyść tych malutkich miejscowości najbardziej oddalonych od miasta. Żeby jednak zadowolić państwa radnych Komendant Straży Gminnej dostanie polecenie żeby zwiększyć kontrole w tym zakresie.


Komendant Straży Gminnej poinformował, że strażnicy nie mają prawa nakładać mandatów karnych na osoby , które prowadzą handel obwoźny bez opłaty. Strażnik może tylko dać takiej osobie ostrzeżenie , a następnie odpowiednią notatkę przekazuje do gminy. Jednak ze względu na niskie kwoty tych opłat , dopiero po trzecim upomnieniu gmina rozpoczyna czynności egzekucyjne , bo wcześniej jest to nieopłacalne .


Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o wałecki Zakład Energetyki i dostawy prądu trzeba powiedzieć , że na dzień dzisiejszy , jeżeli chodzi o niskie i średnie napięcia sytuacja jest fatalna. Dyrektor Jezierski ogłosił przetarg na budowę drugiego zasilania , które ma być wybudowane do końca sierpnia 2012 roku. Natomiast w temacie poprawy kiepskiego zasilania sam nie podejmie decyzji , bo jest to związane z inwestycjami, a o tym decyduje dyrekcja w Poznaniu. Musimy zorganizować spotkanie przewodniczących rad gmin i Rady Powiatu i zaprosić jakiegoś przedstawiciela z Poznania i wystosować jakąś strategię, bo innej drogi nie ma. Na tym spotkaniu może wyjaśni się jakie są plany w zakresie inwestycji sieciowej. W każdym razie w tym kierunku musimy coś zadziałać i to jak najszybciej.


Radny Jan Kurowski powiedział, że jak widać Spółka ENEA w ogóle nie inwestuje , a ceny energii są wysokie i z roku na rok coraz wyższe. Dlatego trzeba operatora zmobilizować żeby w końcu zaczęli inwestować w modernizację sieci , bo tak dalej być nie może.


Wójt Gminy powiedział, że to nie jest tylko problem Polski, bo nawet w takim bogatym kraju jak Stany Zjednoczone też ten problem występuje. My natomiast musimy najpierw dowiedzieć się co Spółka ENEA ma w planach i jak chce rozwiązać te problemy , które u nas występują.

Wracając do pytania odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego Wójt odpowiedział, że chcąc zrobić plan zagospodarowania trzeba wydać na to około 3 mln. zł. Dopóki nie zostanie zmieniona ustawa o planowaniu przestrzennym nie będziemy tego robić, ale będziemy robić wycinkowe plany zagospodarowania. Wielu ludzi może zgłaszać wnioski o opracowanie planu zagospodarowania pod konkretne działki. W tej chwili robiony jest plan zagospodarowania wsi Szwecja, natomiast nie będziemy robić czegoś na zapas i wydawać na to pieniądze. Nie tylko nasza gmina , ale wiele dużych miast tego nie robi ponieważ są to ogromne koszty, a za 2-3 lata te plany się unieważnią, więc na dzień dzisiejszy robimy to co jest niezbędne i nie widzimy zagrożenia Naturą 2000.

Jeżeli chodzi o odśnieżanie dróg powiatowych to rzeczywiście musimy się spotkać z Wicestarostą, bo tu rzeczywiście jest problem. Wiemy , że na odśnieżanie w tym roku idą duże pieniądze, bo sami już wydaliśmy około 100 tys. zł. W powiecie te koszty są na pewno większe, ale to musi być realizowane, choć nie ukrywamy, że rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych są bardzo trudne. Jeżeli jednak nie będzie efektu będziemy musieli zwrócić się bezpośrednio do Starosty i do Przewodniczącego Rady Powiatu. Negocjacje są trudne , ale nie możemy tego tematu „odpuścić”, bo bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.


Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że na to spotkanie w sprawie dróg powiatowych trzeba również zaprosić radnych powiatowych z terenu gminy , bo oni powinni działać na rzecz naszego społeczeństwa.


Tadeusz Wenio Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu powiedział, że gmina wydała już dużo więcej niż 100 tys. zł. na odśnieżanie , natomiast Powiatowy Zarząd Dróg ma na to około 120 tys. zł. na cały sezon. Kierownik Zarządu Dróg Pan Andrzej Ozdoba ma harmonogram , którego się trzyma , co nie znaczy to, że tego tematu Rada Powiatu nie podejmuje. Niemniej oprócz gminy Wałcz są jeszcze Gminy Człopa, Tuczno i Mirosławiec gdzie są te same problemy z odśnieżaniem dróg. Dlatego spotkanie radnych powiatu i gminy jest jak najbardziej wskazane, a wręcz konieczne.


Wójt Gminy zwrócił uwagę, że gmina Wałcz zajmuje 40 % powiatu i innymi gminami nie będziemy się zajmować, ale takie spotkanie na pewno zwołamy żeby sobie na niektóre tematy szczerze porozmawiać. Na odśnieżanie idą duże pieniądze, ale ani nas , ani powiatu nikt z tego obowiązku nie zwolni.


Radny Jan Uran zapytał czy poszło jakieś pismo do dzierżawcy nieruchomości po byłym PGR Łąki na temat rozbiórki obory ? Drugie pytanie dotyczy wycofania BUS-ów z Dzikowa , czy w tym temacie są jakieś nowe wiadomości ? Odnośnie odśnieżania radny powiedział , że jeśli chodzi o przystanki autobusowe to tam nic się nie zrobi sprzętem mechanicznym, bo nie ma gdzie tego śniegu odgarniać. Tam trzeba po prostu człowieka z łopatą innej możliwości nie ma. Dodał, że nic by się nie stało gdyby w każdej wsi załatwili to ludzie we własnym zakresie.


Wójt Gminy odpowiedział, że z dzierżawcą Łąk trudno jest się porozumieć i rozmowy z nim są niełatwe, ale jeszcze raz ten temat postaramy się ruszyć.

Na temat BUS-ów do Dzikowa Wójt powiedział, że do końca roku czeka na sygnał od Pani sołtys i jeżeli potwierdzą się zarzuty mieszkańców wsi będziemy się zastanawiać jak ten problem rozwiązać.

Co do odśnieżania przystanków Pan radny ma rację, bo dziś ludzie nic od siebie nie dają i oczekują , że wszystko załatwi gmina, a przecież to oni korzystają z tych przystanków. Przykro to mówić , ale jest bardzo mało zrozumienia wśród mieszkańców, a bardzo dużo roszczeń w stosunku do gminy.


Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych na temat organizowanego dla radnych rad gmin i powiatów szkolenia na temat statusu prawnego radnych, procedury uchwałodawczej oraz relacji między organem wykonawczym a organem uchwałodawczym. Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirosławcu. Radni zainteresowani tym szkoleniem winni złożyć deklarację udziału w terminie do 15 stycznia br. w biurze rady gminy.


Radny Robert Gąsiorowski zaprosił radnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , organizowanej w Szkole Podstawowej w Strącznie w dniu 9 stycznia 2010r.


Na zakończenie sesji na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy nastąpiła autoprezentacja radnych.

Po przedstawieniu się wszystkich radnych punkt 5 sesji został zakończony.


Pkt.6.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął III sesję Rady Gminy w Wałczu.Protokółowała: Przewodniczący


Dariusz Szałowiński 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-03-04 14:52:23
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-03-04 14:52:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011