Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Protokoły z sesji Rady Gminy:
Protokół nr IV/11 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 27 stycznia 2011 r.

Protokół nr IV/11 z sesji Rady Gminy Wałcz odbytej w dniu 27 stycznia 2011 r.Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8 i trwała w godzinach od 15,oo do 17,45

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Dariusz Szałowiński. Protokółowała – Lucyna Brożek inspektor ds. obsługi rady gminy.

W posiedzeniu udział wzięli :

-Panie i Panowie radni - według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

-Wójtowie Gminy wraz podległymi pracownikami Urzędu - według załączonej listy obecności (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) ,

-Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu Bogdan Białas,

-przedstawiciele mediów.


Pkt.1.Sprawy organizacyjne :


a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum ,

Otwierając obrady Przewodniczący Rady Gminy przywitał wszystkich radnych , Wójtów Gminy, pracowników Urzędu oraz zaproszonego gościa w osobie Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa. Następnie stwierdził że na sali obecnych jest 14 radnych , co przy 15 osobowym składzie Rady stanowi quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i podejmowania uchwał.

Nieobecny radny - Adrian Szatkowski.


b) zatwierdzenie porządku obrad sesji,

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni zgłaszają jakieś uwagi do porządku obrad , który otrzymali wraz z materiałami na sesję ?

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.


Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad w następującym brzmieniu:


1.Sprawy organizacyjne :

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) zatwierdzenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.Wnioski i zapytania radnych.

3.Omówienie zasad i kierunków współpracy między Radą Gminy Wałcz i Radą Powiatu Wałeckiego.

4.Prezentacja multimedialna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi pt. Druga Szansa”.

5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu,

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,

3) w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2011,

4) w sprawie zmiany uchwały nr II/4/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wałcz.


7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.

8. Zakończenie sesji.


Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.


c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na sali i był dostępny w biurze Rady Gminy. Zapytał czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Protokoły z III sesji Rady Gminy w Wałczu odbytej w dniu 27 grudnia 2010r. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Głosowało 14 radnych.


Pkt. 2.Wnioski i zapytania radnych.

W punkcie 2 sesji radni zgłosili następujące zapytania i wnioski:


Radna Agnieszka Cybulska powiedziała, że ma zapytanie do włodarzy gminy . Wchodzi w życie nowa ustawa „śmieciowa” , jakie konsekwencje będzie ona miała dla naszej gminy i dla mieszkańców i na czym mają polegać zasadnicze zmiany ?


Radny Jan Kurowski zapytał czy jest przygotowywana na następną sesję uchwała w sprawie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków ?


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski zapytał jak daleko są zaawansowane procedury związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i ze sprzedażą działek we wsi Szwecja ? Czy jest jakiś postęp w tym zakresie ?


Pkt. 3.Omówienie zasad i kierunków współpracy między Radą Gminy Wałcz i Radą Powiatu Wałeckiego.


Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu powiedział, że Rada Gminy Wałcz chciałaby zacieśnić stosunki z Radą Powiatu , bo jest wiele rzeczy , które trzeba załatwiać na bieżąco, a niestety część spraw jest załatwiana na zasadzie „spychologii” papierkowej . Chcielibyśmy tego uniknąć zwłaszcza jeżeli chodzi o budowy chodników i o drogi . Chodzi o nawiązanie lepszej współpracy między naszą i Waszą komisją , między przewodniczącymi tych komisji . Prosimy o odpowiedź jak Pan Przewodniczący to widzi , bo jedną rzecz już osiągnęliśmy, a mianowicie zapewnienie, że czterej radni powiatowi wybrani z gminy będą na zmianę uczestniczyć w naszych sesjach, bowiem my też chcemy wiedzieć co się tam u góry dzieje. Prosimy o odpowiedź jak Pan Przewodniczący Rady Powiatu to widzi ?


Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu Bogdan Białas na wstępie podziękował za zaproszenie i powiedział, że jest już trzecią kadencję radnym Rady Powiatu i po raz pierwszy pełni funkcję jej przewodniczącego. Powiedział, że jest mu tym bardziej miło gościć na tej sesji ponieważ wywodzi się właśnie z gminy Wałcz, a jego małżonka była kiedyś pracownikiem tutejszego Urzędu. Stwierdził, że jeśli chodzi o konkretne sprawy to jest jak najbardziej za współpracą , która powinna służyć dla dobra nas wszystkich. Trzeba mieć świadomość, że powiat jest cały i obejmuje cztery gminy, a więc mieszkańcy są i powiatu i danej gminy. Dziwne byłoby zatem żeby tej współpracy nie było i wydaje się, że ta współpraca już jest . Żeby jednak dawała ona wymierne efekty potrzebne jest porozumienie na szczeblu Wójt-Starosta i Pan Wójt na pewno potwierdzi, że taka współpraca jest. Ze wszystkich gmin najlepsza współpraca jest z gminą Wałcz, co widać w inwestycjach , które są wspólnie robione. Padło tu słowo drogi , chodniki itd. ale chyba zdajemy sobie sprawę , że jest to problem nie tylko ogólno powiatowy ale ogólnopolski. Gdyby to udało się załatwić jednym kredytem nie byłoby sprawy, ale przebudowa 1 km drogi kosztuje około 1 mln. zł. i są to strasznie duże pieniądze . Tych dróg w powiecie mamy 350 km i nie da się tego wszystkiego na raz zrobić. Zarząd Starostwa przyjął taką politykę, że tam gdzie jest wola współpracy z władzami konkretnej gminy, tam kieruje środki w pierwszej kolejności. Na ogół odbywa się to tak, że są trzy strony, jedna strona są to różnego rodzaju dotacje, druga strona jest to gmina i trzecia strona to Starostwo. Generalnie próbujemy zdobyć 50 % dotacji , a pozostałe 50 % jest dzielone na samorządy. Te efekty widać na drogach gminy, bo tak się złożyło, że Powiat zaczął od samego miasta, gdzie zostały poczynione dosyć duże inwestycje drogowe, a następną gminą , która dostała dużo to jest właśnie gmina Wałcz. To zawsze będzie mało, bo jeszcze trzeba wielu lat i dużo pieniędzy żeby tą sytuację poprawić. Nie mogę tu Państwu zadeklarować nic konkretnego, bo to należy do Zarządu Powiatu, ale mogę obiecać, że Rada Powiatu będzie zawsze wspierać dobre inicjatywy i dobre programy. Zarząd i Rada Powiatu kładą nacisk na to aby inwestować tam, gdzie można dostać dotacje. Niestety tych dotacji będzie coraz mniej i za chwilę wszystko trzeba będzie robić w ramach własnych środków, dlatego Powiat stara się maksymalnie skorzystać z tych dopłat , ale oczywiście żeby to sfinansować są potrzebne kredyty i współpraca. Trzeba powiedzieć, że inne gminy cały czas zabiegają o to żeby na ich terenie też coś zrobić . Tak jak powiedziałem na początku, jeśli chodzi o współpracę to każda inicjatywa gminy będzie popierana. Natomiast jeśli chodzi o współpracę między komisjami to tutaj też jesteśmy jak najbardziej otwarci, choć czasami trudno znaleźć porozumienie na szczeblu dwóch komisji czy rad . Idea nie jest zła i możemy pokusić się o to aby na szczeblu przewodniczących komisji w pewnych tematach się spotkać. Jeżeli macie Państwo jakieś konkretne propozycje to na pewno ze strony radnych powiatowych nie będzie sprzeciwu i każda inicjatywa jest jak najbardziej wskazana. Zwracam Państwa uwagę, że macie czterech radnych z terenu gminy w Radzie Powiatu i trzeba z tego korzystać i dążyć do tego żeby oni też zabiegali o pewne sprawy dla Was istotne. Przynajmniej jeden z nich może i powinien być na każdej sesji Rady Gminy żeby ten kontakt i przepływ informacji był na bieżąco. Nie chcę przedłużać mojego wystąpienia więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania postaram się na nie odpowiedzieć.


Wójt Gminy powiedział, że radni chcieliby wiedzieć jakie inwestycje w latach 2011-2014 Powiat planuje robić na terenie naszej gminy , względnie do roku 2020, bo w tamtej kadencji nigdy takiej informacji nie mogliśmy zdobyć.


Drugi temat to sprawa honorowa. Otóż trzy lata załatwiana jest sprawa rozdzielenia gminnej drogi Strączno-Nakielno, która się kończy przy kościele w Nakielnie . Działka biegnąca przez całą wieś jest powiatowa , a w tej działce jest 400 m drogi bedącej nadal własnością Skarbu Państwa. Starosta obiecywał, że to wydzieli i przekaże gminie , ale nadal nic w tej materii nie zrobiono. Powiat oczekuje żeby gmina , chcąc przejąć tą drogę zapłaciła za jej wydzielenie . My możemy przejąć drogę, ale pod warunkiem że będą załatwione wszystkie uregulowania prawne. Rozumiemy, że droga biegnie przez naszą wieś i trzeba ją utwardzić i dlatego jest już najwyższa pora żeby ten temat uregulować i nie słuchać już narzekania mieszkańców wsi.

Następna sprawa dotyczy przepustów pod drogami powiatowymi. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych z uporem twierdzi , że to nie są urządzenia Powiatu. Zarówno Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich przyznaje, że przepusty są ich własnością , a tylko u nas w Powiecie przepusty się walą bo Pan Dyrektor Ozdoba twierdzi , że nie będzie ich naprawiał, bo nie są jego. W końcu te przepusty są po to żeby odprowadzały wodę i żeby woda nie zalewała dróg . Jest też problem z rowami, które niby są Skarbu Państwa i które trzeba czyścić. Wystąpiliśmy do Pana Starosty żeby dawał nakazy dla użytkowników , bo ten problem trzeba w końcu uporządkować, a takie instrumenty ma w rękach Starosta lub jego kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. Najwyższy czas żeby po tegorocznych ulewach i zalewaniu dróg ten temat w końcu załatwić.


Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Wójta aby te uwagi sformułować w formie jakiegoś pisma , w którym będzie więcej faktów co ułatwi rozpatrzenie sprawy. Jeśli chodzi o postawę i wypowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych to jest on pracownikiem Starostwa i to Starosta odpowiada za sprawy kadrowe i dobór pracowników. Tutaj Rada Powiatu nie ma żadnych instrumentów i co najwyżej może uczulić Komisję Rewizyjną na tego typu sprawy , które poruszył Pan Wójt. Niemniej przyjmuję do wiadomości uwagi Wójta i obiecuję, że się tematem zajmę.


Radny Jan Kurowski powiedział, że 50 % dróg powiatowych przebiega przez gminę Wałcz , dlatego dobrze , że mamy czterech radnych w powiecie , bo będziemy usilnie walczyć, żeby jak najwięcej dróg zrobić na naszym terenie. Na ostatniej Komisji Ochrony Środowiska (…) wyświetlane były zdjęcia dróg , a raczej dziur na drogach powiatowych , które oglądał Pan Dyrektor Ozdoba . Niektóre z tych dróg w 60-70 % są tak zniszczone , że nie nadają się do eksploatacji. Starosta na tym posiedzeniu Komisji powiedział, że na remont dróg ma 1,5 mln. zł. twierdząc, że jest to bardzo duża kwota. W naszej ocenie jest to kropla w morzu potrzeb . Pięciokrotnie większa kwota może wystarczyłaby na remonty nie mówiąc już o budowie nowych dróg.

Następna sprawa , jeśli chodzi o spotkania przewodniczących, to oczywiście takie spotkania popieram , może nie całe składy komisji , ale przewodniczący powinni brać udział w takich spotkaniach. Trzeba się spotykać i rozmawiać, a im więcej będziemy rozmawiać tym szybciej osiągniemy pozytywny efekt.


Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że dlatego właśnie , że w gminie jest 50 % dróg powiatowych większe i poważniejsze inwestycje zostały rozpoczęte właśnie na terenie gminy Wałcz. Natomiast nie możecie Państwo liczyć na poparcie Rady Powiatu, jeżeli będziecie chcieli żeby najpierw wyremontować wszystkie drogi w Waszej gminie z tej racji , że jesteście gminą największą. To wszystko będzie zależało od środków, a fabryki pieniędzy Starostwo niestety nie ma. Środki na drogi to są również dotacje z urzędów centralnych , a 90 % środków jakimi dysponuje Powiat są to pieniądze przeznaczone na określone cele tzw. „znaczone” i nimi nie można dysponować w dowolny sposób. Uwierzcie Państwo, że drogi w Mirosławcu też są tragiczne i mimo, że mieszkam w Mirosławcu nie walczyłem o przebudowę drogi na Orlę , bo wiem jakie są drogi w innych miejscowościach w powiecie. W tym temacie trzeba być obiektywnym . Niestety nie damy rady zrobić wszystkiego na razu. Ludzi nie interesuje czyja jest droga po której jeżdżą , oni oczekują żeby drogi były w dobrym stanie i żeby były odśnieżane, a to władze samorządowe powinny tak współpracować żeby to było odpowiednio uporządkowane i żeby te drogi były zrobione. Temat dróg jest „wałkowany” na co drugiej sesji nie mówiąc o rozmowach na codziennych spotkaniach różnego szczebla. Niestety nie da się wiele zrobić jak nie ma pieniędzy , a tych jest niewiele w stosunku do potrzeb. Niektóre gminy nie zgodziły się na współpracę ze Starostwem i ich drogi zostały odłożone na termin późniejszy. To Wójt , Burmistrz i Starosta mają najwięcej mocy decyzyjnej , bo oni odpowiadają za budżet , dlatego przy dobrej współpracy można wiele rzeczy zrobić szybciej .


Radna Wojdyła Bogusława powiedziała, że chciałaby zasygnalizować sprawę Dębołęki, ponieważ od wielu lat w pasie drogowym jest burzówka, która nie odbiera wody i ta woda zalewa wieś. Położenie Dębołęki jest takie , że kiedy przychodzą duże roztopy , bez udziału straży pożarnej nie można się obejść, bo zalana jest cała wieś.

Pan Wójt już sygnalizował, żeby na przyszłość coś tam zaplanować , bo z roku na rok historia się powtarza. Jest to miejsce mniej więcej na środku wsi.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski powiedział, że rzeczywiście Powiat ten budżet na drogi ma nieduży i dlatego trzeba zwrócić uwagę na jakość robót przy łataniu dziur. Dziury są łatane w sposób byle jaki i po pewnym czasie to wszystko z powrotem wypada. W ubiegłym roku te dziury, które powstały to nawet nie wszystkie zostały zrobione.


Radny powiatowy Jan Kaczanowicz powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska (…) ustalono pewne rzeczy, między innymi to, że na sesjach Rady Gminy naprzemiennie zawsze będzie któryś z nas, czyli radnych powiatu wybranych z gminy. Ja dziś zaczynam tą kolejkę i dlatego jestem na sesji. Na początek powiem dwa słowa o budżecie powiatu. Otóż dochody planowane są w kwocie 50 mln. zł., natomiast wydatki w kwocie 55 mln. zł. Oprócz tego 5 milionowego deficytu powiat ma do spłacenia 19 mln. zł. długu pozostałego między innymi po szpitalu powiatowym. Gdyby powiat miał te 19 mln. zł. to wygląd dróg poprawiłby się w znaczący sposób. W budżecie powiatu 43 % stanowią subwencje , dochody własne 25 % , 14 % fundusze zewnętrzne , podatki 11 % i dotacje 0,6 % . Na drogi zaplanowane jest 4 mln. zł. z tego 1,5 mln. zł. na ich naprawę. Temat dróg jest tak niewyczerpany , że każdy budżet , na każdym poziomie samorządu zostałby połknięty , bo potrzeby w drogach są ogromne. Dziury są nie tylko w drogach powiatowych , ale we wszystkich począwszy od gminnych do krajowych i nie ma się co licytować gdzie jest ich więcej. Chciałbym tu jednak powiedzieć o pewnej sprawie , a mianowicie jeśli chodzi o drogi to jest tak: zimą odśnieżanie , wiosną łatanie dziur, latem koszenie rowów i jesienią znów dziury te, które nie zostały zrobione wiosną. Między innymi spotkaliśmy się tutaj po to aby nie dochodziło do absurdów. Jeżeli ten sam wykonawca, który odśnieża drogi wojewódzkie , krajowe, powiatowe i gminne jedzie na drogę wojewódzką to przejeżdżając przez drogę powiatową mógłby opuścić pług, wystarczy tylko żeby dogadali się między sobą zarządcy . Ale tak się nie dzieje i to jest właśnie absurd. Są więc przestrzenie i tematy , w których można się porozumieć i ograniczyć niepotrzebne koszty. Na posiedzeniu komisji był też omawiany temat przepustów i Starosta wówczas jednoznacznie powiedział, że te przepusty , które powodują zalewanie dróg muszą być naprawione. Lepiej bowiem za 3-5 czy nawet 10 tys. zł. naprawić przepust niż później wydawać naprawdę znaczące pieniądze na naprawy dróg. Zapewniam Państwa, że zauważamy te potrzeby i nie ma sesji czy komisji, na której temat dróg nie byłby omawiany. Też podchodzimy bardzo krytycznie do tych spraw i nie twierdzimy wcale , że jest dobrze, bo naprawdę można wiele jeszcze zrobić. Na zakończenie Pan Jan Kaczanowicz rozdał radnym wykaz dróg powiatowych wymagających odnowy w latach 2007-2013 . Wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Wójt Gminy powiedział, że nie chce się tu chwalić, ale w roku 2010 gmina wydala 6,5 tys. zł. na czyszczenie rowów powiatowych, po to żeby nie zalało Świętosławia. Wieś żeśmy częściowo uratowali , ale zalaliśmy pola rolników w Lubna i Dębołęki i na odcinku 300 m została zalana droga powiatowa. Jeżeli dalej tak będzie i przepust nie zostanie porządnie naprawiony to ta droga za chwilę się posypie.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wenio powiedział, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu porozmawia z Panem Starostą i Panem Pachciarzem bo w wielu przypadkach jest tego typu sytuacja , że te rowy po prostu należy tylko przeczyścić i to jest kwestia czyją one są własnością, bo niekiedy nie trzeba ich naprawiać tylko udrożnić , bo są zapchne. W kwestii dróg , jestem umówiony z Panem Wicestarostą Jerzym Goszczyńskim i z Panem Ozdobą na wyjazd w teren. Pojedziemy na te drogi rozejrzymy się , ustalimy priorytety gdzie, kiedy i za ile będą robione drogi i na następnej sesji Państwu to przedstawię.


Radny Jan Kurowski powiedział, że w ogóle nie podoba mu się technologia łatania dziur. Naprawy odbywają się nawet podczas deszczu kiedy w dziurze stoi woda . Masa bitumiczna jest rzucana z przyczepy i rozsypuje się byle gdzie, a później pracownik butami ją ubija. Jeżeli tak będziemy robić to nasze drogi zawsze będą takie jakie są teraz.


Radny powiatowy Jan Kaczanowicz powiedział, że prawdopodobnie łatanie dziur i na gminnych i na powiatowych drogach robi ta sama firma , więc i tu i tam robią to jednakowo. Dlatego na każdym poziomie trzeba ich kontrolować , sprawdzać i płacić tylko za wykonawstwo solidnej przestrzeni , a nie za to , że oni tam tylko byli.


Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że musi się zgodzić z opinią kolegi Jana

Kaczanowicza na temat jakości napraw dróg, ale roboty te wykonują przecież ludzie czy oni nie wiedzą, że robią to źle ? Przecież jest jakiś brygadzista , który to nadzoruje , czy on nie widzi , że jest źle ? Niestety jest to zwykłe lenistwo i niedbalstwo. Ponadto ludzie są bardzo niecierpliwi, jak tylko stopnieje śnieg dzwonią i nalegają żeby naprawiać dziury , a przecież trzeba zaczekać żeby to wyschło i żeby była odpowiednia pogoda. Ludzie mają swoje racje , a firmy remontujące drogi swoje racje i to są dylematy do rozwiązania. Droga do Mirosławca , którą często jeżdżę, jest w tak złym stanie , że domagam się postawienia znaku informującego , po to żeby kierowcy, wiedząc o jej stanie, zredukowali swoją prędkość. Przyjmuję te uwagi i powtarzam, że kolega radny ma rację i temat jakości naprawy dróg i sposobu łatania dziur będzie jeszcze nie raz sygnalizowany.


Radna Aldona Piaskowska powiedziała, że w tym wykazie dróg , który rozdał Pan Kaczanowicz,nie znalazła się droga Kłębowiec-Rudnica. W tamtym roku Wójt woził tam Pana Starostę i była umowa, że dziury na tej drodze będą naprawione . Ta droga przebiega przez wieś i jest w tragicznym stanie . Radna powiedziała, że również obserwowała jak te naprawy dziur wyglądają i może stwierdzić, że ekipy mają bardzo mało emulsji i te dziury , które mają mniej niż 5 cm głębokości po prostu omijają i nie łatają ich wcale.


Wójt Gminy odpowiedział, że w tym wykazie są ujęte drogi , które będą skraplane i spryskiwane , natomiast droga Kłębowiec-Rudnica jest przewidywana do naprawy metodą łatania dziur i dlatego jej tam nie ma.

Następnie Wójt zaproponował aby zwołać konwent składający się z przewodniczących rad , włodarzy gminy i powiatu oraz przewodniczących odpowiednich komisji po to żeby porozmawiać na te tematy , które nas nurtują. Można się przecież w kulturalny i cywilizowany sposób spotkać przynajmniej raz na pół roku i podyskutować o naszych bolączkach i problemach.


Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że całkowicie popiera ten pomysł i traktuje to jako propozycję oraz rozumie , że to gmina zajmie się zorganizowaniem takiego spotkania. Powiedział, że pomysł jest bardzo dobry i zapewnił, że na pewno weźmie udział w takim posiedzeniu.


Radna Agnieszka Cybulska powiedziała, że jak rozumie powiat odpowiada za opiekę zdrowotną i w jakiś sposób uczestniczy w utrzymaniu szpitala wojskowego w Wałczu , dlatego sygnalizuje, że w przychodni przyszpitalnej przyjmuje tylko jeden pediatra raz w tygodniu przez 3 godziny. Na taką aglomerację i dużą liczbę mieszkańców jest to stanowczo za mało i ludzie mają problemy z dostaniem się do tego specjalisty. Ten temat na najbliższym spotkaniu z dyrektorem szpitala będzie na pewno poruszony , ale gdyby Starostwo miało możliwość wpływu na szpital, to na pewno odbyłoby się to z pożytkiem dla nas wszystkich.


Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że w tej chwili jak wszyscy wiedzą na terenie powiatu jest tylko jeden szpital , ale to nie jest szpital powiatowy. Po szpitalu powiatowym , który kiedyś był, pozostały tylko długi do spłacenia przez Starostwo, choć decyzja o jego likwidacji była jedną z najlepszych decyzji w poprzedniej kadencji. Co do przychodni wojskowej rzeczywiście Powiat może coś zasugerować , czy wystąpić do Dyrektora ze stosownym pismem , niemniej nic nie można dyrektorowi nakazać. Dyrektor Janusz Napiórkowski jest bardzo otwarty na wszelkie sugestie i uwagi, dlatego proszę o napisanie stosownego pisma czy to do Starostwa czy bezpośrednio do Dyrektora Napiórkowskiego . Dyrektor szpitala bywa na sesjach Rady Powiatu więc na pewno ten temat zostanie mu zgłoszony, bo uwaga jest słuszna. Na pewno trzeba coś zrobić z parkingiem i chyba w końcu zajmie się tym Powiat żeby zadowolić swoich mieszkańców . Dyrektor szpitala na pytania o parking odpowiada, że ma do wyboru: albo wyremontować jakiś oddział , albo zrobić parking więc wybiera oddział , bo obowiązują go coraz ostrzejsze normy unijne , które musi spełnić. Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista i postawa dyrektora jest jak najbardziej słuszna. Przy tym szpitalu jest jeszcze jeden problem , a mianowicie budynek byłej kotłowni, który wszyscy znają. Znalazł się oferent , który chciał to rozebrać , ale wojsko zażądało aby zapłacił za cegłę z rozbiórki i niestety oferent się wycofał i w ten sposób ta ruina stoi do dziś. Ostatnio Poseł Paweł Suski zaczął koło tego tematu chodzić więc może coś wywalczy i może ktoś w końcu podejmie słuszną decyzję. Gdyby udało się to rozebrać to można by było zrobić większy parking. Uwaga pani radnej w sprawie lekarza pediatry jest słuszna i dziwi tylko fakt , że dotychczas nikt tego nie zgłaszał , ale być może jest to jakaś świeża sprawa lub sytuacja przejściowa. Niemniej ten temat będziemy dyrektorowi sygnalizować.


Wójt Gminy powiedział, że w nagłych przypadkach dzieci chore kierowane są do lekarza dyżurnego na oddziale dziecięcym.


Przewodniczący Rady Gminy wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji uznał, że temat został wyczerpany i dlatego zamyka punkt 3 sesji. Podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za wzięcie udziału w dzisiejszych obradach.


Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim za uwagę i wyraził nadzieję, że jego odpowiedzi i informacje usatysfakcjonowały radnych gminy Wałcz. Powiedział, że ma nadzieję, iż to nie jest jego ostatnie spotkanie z radnymi i władzami gminy Wałcz.

Przewodniczący Rady Powiatu opuścił salę narad.


Pkt.4.Prezentacja multimedialna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi pt.

Druga Szansa”.


W punkcie 4 sesji Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Marchwiak przedstawiła prezentację multimedialną na temat programu „Druga szansa”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie gminy. W komentarzu do prezentacji kierowniczka GOPS powiedziała między innymi, że celem projektu było wyeliminowanie lub zahamowanie wykluczenia społecznego rodzin, dotkniętych przemocą domową i alkoholizmem. W ramach programu 10 rodzin z terenu gminy wzięło udział w warsztatach i zajęciach, także wyjazdowych. Odbywały się indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, radcą prawnym, pedagogiem, specjalistami do spraw uzależnień i przemocy oraz arteterapii. Krystyna Marchwiak nie ukrywała, że trudno było namówić rodziny do wzięcia udziału w programie, bo żaden z uczestników nie dostał z tego tytułu ani złotówki, a dla wszystkich pracowników GOPS-u zaangażowanych w projekt była to ciężka, absorbująca praca, która jednak przyniosła oczekiwane efekty. Według Kierowniczyki GOPS cel w większości przypadków został osiągnięty, co było szczególnie widoczne na podstawie obserwacji rodzin, w których więzi zostały wzmocnione. Wyraziła nadzieję, że program będzie dawał efekty także w przyszłości, że te rodziny będą w swoich społecznościach wzorcami, które pokażą innym, że można inaczej żyć, a dla dzieci będzie to impuls do wyjścia z marazmu. Informacja na temat w/w programu w wersji papierowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Kierownik poinformowała, że rozpoczyna się czwarta edycja tego programu skierowana do rodzin niewydolnych wychowawczo potrzebujących wsparcia . Poprosiła radnych o zgłaszanie rodzin ze swojego terenu, które takiego wsparcia potrzebują i które mogłyby wziąć udział w programie.

Radny Jan Kurowski powiedział, że trochę niesprawiedliwe jest to, iż w takich programach najczęściej biorą udział rodziny patologiczne , gdzie występuje na przykład alkoholizm rodziców. Dodał, że na trenie gminy są rodziny niepatologiczne ale ubogie , które nie kwalifikują się do takiego programu, a przecież te rodziny też powinno się objąć opieką.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wenio powiedział, że według niego zdrowi nie potrzebują lekarza, a ten program jest skierowany na ratowanie tych , którzy sami sobie nie dają rady.


Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że działanie GOPS-u ma na tym polegać, że skoro są pieniądze na ten cel to trzeba z nich korzystać. Jeżeli chociaż jednej rodzinie się pomoże i wyciągnie z kryzysu to już jest bardzo dużo. To, że dzieci z tych rodzin mogą gdzieś wyjechać i zobaczyć jak żyją inni to już jest bardzo dużo i świadczy o dobrej pracy Ośrodka, za co należą się pracownikom słowa podziękowania.


Wójt Gminy powiedział, że są różne programy z Kapitału Ludzkiego , ale nie wszystkie gminy z tego korzystają . My jesteśmy jedną z największych gmin i jest dużo rodzin po pegeerowskich , które kiedyś dostawały wiele rzeczy za darmo. Dlatego dziś trudno jest odzwyczaić tych ludzi o takich nawyków, bo oni umieją tylko narzekać i o wszystko obwiniać gminę. Wiele rzeczy nam się nie podoba , ale mamy takie rodziny patologiczne i skoro są pieniądze trzeba to wykorzystać . Może chociaż niektóre z tych dzieci zrozumieją, że można żyć inaczej i kiedyś spróbują się z tego marazmu wyrwać , a o to przede wszystkim chodzi.


Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu punkt 4 sesji został zakończony.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.

Po przerwie.


Pkt.5.Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.


W informacji Wójt Gminy omówił następujące tematy:


* Trwają przygotowania do realizacji ważnych spraw jakie nas czekają w tym roku. Analizujemy koszty i obserwujemy decyzje Rządu , które niestety stają się bardzo mało popularne , bo mogą skutkować bardzo drastycznymi oszczędnościami w naszym budżecie. Analizujemy wszystkie wnioski, które wpłynęły do budżetu gminy na 2011 rok i analizujemy też możliwości ich wykonania. Rozpatrujemy też sprawę kosztów jakie w tym roku będziemy musieli ponieść na oświatę .

* Przymierzamy się powoli do ceny wody i ścieków . W połowie lutego będziemy już mieli wyliczone rzeczywiste koszty za rok ubiegły, jakie ponieśliśmy na wodę i ścieki średnio w całej gminie, jak również w rozbiciu na poszczególne hydrofornie i oczyszczalnie. Generalnie wszędzie musimy ograniczyć koszty. W referacie wodno-ściekowym nie będzie już grupy remontowej, będą tylko konserwatorzy na obiektach w terenie i ekipa do robót na drogach. Jeśli chodzi o sprawy remontowe to referat będzie zabezpieczał tylko utrzymanie budynków własnych czyli hydroforni i oczyszczalni i nie będzie wykonywał innych usług budowlanych.* Jesteśmy po wstępnym przeglądzie dróg i trzeba powiedzieć, że wyglądają one nieciekawie, choć tam gdzie położyliśmy dywaniki asfaltowe dość dobrze się to trzyma i nie możemy mieć pretensji do wykonawców. Natmiast te wszystkie drogi gruntowe utwardzane gruzem i tłuczniem wyglądają niezbyt dobrze. W chwili obecnej przygotowujemy sprzęt i sprawy organizacyjno-kadrowe żeby, jak tylko będzie odpowiednia pogoda, ruszyć z robotami na drogach, a zaczniemy od najbardziej strategicznych . Na najbliższe spotkania komisji zostaną przygotowane przez pracowników gminy harmonogramy, od których dróg będziemy chcieli zaczynać .

* Jesteśmy też po analizie wszystkich pozarządowych organizacji, które korzystały z naszych dotacji i przygotowujemy się do ogłoszenia konkursu na rok 2011 jeżeli chodzi o wsparcie działalności tych organizacji, które działają na rzecz sportu , kultury i turystyki. Bardzo mocno przyglądamy się naszemu sportowi i wykorzystaniem dotacji przez LZS-y. Analizujemy jakie koszty ponieśliśmy nie tylko na dotacje , ale także na utrzymanie obiektów sportowych, a są to niemałe kwoty. Na ten temat będziemy z Państwem rozmawiać.

* Poważnie liczymy koszty w szkołach . Po feriach zimowych będziemy robić objazd szkół i już zastanawiać się na rokiem szkolnym 2011/2012 ponieważ tam też muszą być jakieś ruchy . Koszty w szkołach rosną znacząco, a dzieci nie przybywa i w takim systemie, nic nie robiąc, tych kosztów nie udźwigniemy. Od 1 września 2011 roku płace nauczycieli radykalnie mają iść w górę i nie wiadomo co będzie z Kartą Nauczyciela , dlatego musimy robić jakieś ruchy żeby te koszty nam tak mocno nie rosły. Będą radykalne pociągnięcia, o których na razie nie chcę mówić, a które spowodują spore oszczędności.

* Ponieważ Komisja Ochrony Środowiska (…) była mocno dociążona jeśli chodzi o zakres jej kompetencji padła propozycja aby sprawy oświetlenia ulicznego przekazać dla Komisji Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Mieszkaniowej . Na jedno z najbliższych posiedzeń trzeba będzie zaprosić kogoś z Zakładu Energetycznego, bo jest problem z ustaleniem czasu zapalania się i gaszenia lamp. Ten temat musi być uregulowany , bo ciągle są zgłoszenia z terenu. W niektórych wsiach ten czas niepotrzebnego świecenia jest bardzo duży i pobiera się energię , za którą przecież trzeba zapłacić. Mamy pewne problemy z usługowymi zakładami elektrycznymi , bo miesiącami trzeba czekać na realizację zleceń. Bardzo niesłowny jest wykonawca z Kłębowca , ale ostatnio pojawił się nowy konkurencyjny zakład , który prowadzi syn naszego radnego Pana Floriana Guzowskiego. To dobrze , że jest konkurencja , bo to zawsze działa na korzyść klienta. Może przy wsparciu tego nowego oferenta uda się załatwić szybciej niektóre sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego. Jeżeli bowiem w gminie 600 lam niepotrzebnie świeci tylko przez jedną godzinę dziennie to w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku kosztuje to bardzo dużo, a te pieniądze można przeznaczyć na inne wydatki. W temacie zapalania i gaszenia lamp oczekujemy też sygnałów od Państwa radnych. Temat będzie również skierowany do sołtysów.

* W najbliższym czasie będziemy organizować zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze i tu prosimy abyście się Państwo włączyli w organizację tych zebrań.

Zastanówcie się też nad nowymi sołtysami czy radami sołeckimi , bo w niektórych wsiach te osoby trzeba koniecznie zmienić. Jeżeli rada sołecka jest martwa i nie działa wcale , to nie ma innego wyjścia trzeba zmienić jej skład. To samo dotyczy sołtysów.

* W miesiącu lutym komisje powinny szczegółowo przeanalizować zgłoszone do budżetu wnioski . Komisja Budżetu (…) , która ma przejąć oświetlenie uliczne powinna pojechać w teren ale trzeba to zrobić w godzinach wieczornych żeby ocenić gdzie rzeczywiście lampy są potrzebne , a w których miejscach są zbędne.

* Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Prezesem wałeckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na temat naszej koncepcji zagospodarowania ścieków z Nakielna , Strączna i Chwiramu. Czekamy na ich propozycje. Ten problem musimy rozwiązać najpóźniej do 2013 roku , bo normy unijne w zakresie ochrony środowiska są coraz bardziej zaostrzane i będziemy mieli problemy.

* Czekamy na decyzje odnośnie dotacji na zadania , które mamy do zrealizowania , na które złożyliśmy wnioski. Chodzi o boiska, termomodernizacje i lampy solarowe. Prawdopodobnie 7 lutego br. będziemy podpisywali umowy na lampy solarowe. Otwiera się źródło dotacji na następne lata i nad tym też będziemy pracowali i wspólnie z Państwem analizowali gdzie i co chcemy robić.

* Jesteśmy na etapie rozmów ze Starostwem odnośnie spraw związanych z naszymi wspólnymi inwestycjami. Dzisiaj są bardzo duże cięcia w inwestycjach krajowych. Prawdopodobnie droga wojewódzka , która miała być robiona od Czaplinka do Wałcza będzie robiona tylko od Wałcza do pasa startowego przed Mirosławcem . W pierwszej wersji proponowaliśmy , że jako gmina będziemy partycypować w kosztach budowy zatok i chodników na terenie wsi Golce i Kłębowiec . W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, na którym mamy nadzieję wyjaśni się wiele spraw w tym temacie. Natomiast jeśli chodzi o drogi powiatowe to wykaz , który dostaliśmy od Pana Kaczanowicza , jest trochę enigmatyczny. Natomiast ze wstępnych rozmów wynika, że w tym roku przy tak dużej ilości dziur w drogach, koncepcja budowy wspólnie jakiegoś chodnika chyba nie wypali. Budżet powiatu na drogi jest tak skromny, że nie ma się co łudzić i liczyć na jakieś wspólne inwestycje, bo większość pieniędzy pójdzie na bieżące naprawy.

Przygotujemy dla Państwa naszą koncepcję inwestycyjną jeżeli chodzi o drogi gminne , na które mamy zaplanowane w budżecie 2 mln. zł. Z Waszej strony też będziemy oczekiwali zgłoszeń i spostrzeżeń , które drogi według Was należałoby w najbliższym czasie włączyć do zadań inwestycyjnych pod kątem położenia dywanika asfaltowego. Generalnie po zrobieniu drogi Rudki-Jarogniewo będziemy chcieli wejść z dywanikami bezpośrednio w te największe miejscowości , gdzie są duże skupiska mieszkańców. Na pewno nie będziemy asfaltowali dróg biegnących do pól .

* Analizując sprawy związane z funkcjonowaniem sportu dowiadujemy się, że to co się dzieje po meczach w niektórych obiektach, z których korzystają sportowcy np. salach szkolnych czy świetlicach pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli w dalszym ciągu będzie takie niszczenie i dewastacja naszych pomieszczeń to przestaniemy je udostępniać dla sportowców. Na boiskach postawimy przenośne sanitariaty i wiatę zamiast szatni i na tym koniec. To nas bardzo martwi , że dorośli ludzie nie potrafią się normalnie zachowywać i dają zły przykład młodzieży . Musimy na te tematy rozmawiać na spotkaniu z LZS-ami , bo chcemy krzewić kulturę i wspomagać sport , ale to ma być robione w sposób kulturalny. Nie możemy dopuścić żeby po meczach były jakieś imprezy z alkoholem, bo już nawet kierowcy , którzy wożą sportowców skarżą się na ich zachowanie i nie chcą jeździć na mecze. Wspólnie tym tematem musimy się zająć . Dajemy pieniądze na sport masowy , ale oczekujemy czegoś w zamian . Niech te imprezy będą na odpowiednim poziomie , a po meczach musi być pozostawiony jakiś porządek. Popieramy LZS-y ale zależy nam żeby w tych klubach grali nasi mieszkańcy i w tym kierunku będziemy szli, bo teraz jest z tym różnie, a w niektórych klubach połowa graczy pochodzi z miasta. Chcemy wspierać naszych mieszkańców i krzewić kulturę wśród chłopców z naszego terenu.

* Staramy się o pozyskiwanie różnych środków i dotacji żeby jak najwięcej zrobić , ale musimy sobie uświadomić jedno , a mianowicie to, że pieniądze unijne z rozdań 2007-2013 już się kończą . Trudno powiedzieć jakie będą kolejne rozdania , dlatego będziemy szli różnymi drogami i sposobami po to aby wykorzystać jak najwięcej możliwości , bo potrzeb jest dużo.

* Od przyszłego roku scena z referatu w Kołatniku będzie wypożyczana tylko za odpłatnością w wysokości 500 zł. Nikt już nie będzie z niej korzystał za darmo, gdyż taką scenę trzeba dowieźć , a później kilku ludzi musi ją rozłożyć i ponownie zdemontować. Później te koszty trzeba gdzieś „utopić” i dlatego chętni będą musieli zapłacić za jej wypożyczenie, bez względu czy to będzie to rada sołecka, rada parafialna czy inna organizacja. Wsie mają swoje fundusze sołeckie i na ten cel mają pieniądze.


Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt dzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące dopłat do indywidualnych oczyszczalni ścieków. Poinformował, że będzie się to odbywało prawdopodobnie w formie dotacji na podstawie podpisanej umowy z odbiorcą. Będzie ustawiona od nowa kolejka oczekujących , a że środków jest sporo postaramy się najpierw załatwić wnioski z roku ubiegłego , a w drugiej kolejności wnioski tegoroczne . W tej chwili radca prawny wspólnie z Panią Skarbnik pracują nad formalno-prawną stroną tego zagadnienia.


Zastępca Wójta Gminy poinformował, że w czerwcu 2010 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych , w którym jest między innymi inwestycja Nakielno-Prusinówko. Urząd Marszałkowski na rozpatrzenie wniosku łącznie z naszymi poprawkami miał 90 dni , tak więc w październiku powinniśmy podpisywać umowę. Ale tą umowę Pan Wójt jedzie podpisać dopiero 2 lutego br. Przypominam, że inwestycja jest już wykonana. Natomiast dzisiaj otrzymaliśmy pismo w Urzędu Marszałkowskiego z propozycją aby wniosek o płatność złożyć nie wcześniej niż na koniec kwietnia br. Pytanie co się ma jeszcze wydarzyć przez te trzy miesiące ? Mianowicie w UM cały czas jest jeszcze ta wartość wpisana we wniosku przykładowo niech to będzie 1 mln. zł. W między czasie mamy prawo na własne ryzyko rozpocząć inwestycję i my to rozpoczęliśmy, ale w przetargu wartość zadania spadła np. na 800 tys. zł. W tej chwili po podpisaniu umowy zostaną poddane kontroli dokumenty przetargowe, komisja skontroluje czy jest wszystko w porządku i wtedy zostanie podpisana druga umowa na tą właściwą wartość. Ponieważ inwestycja jest już wykonana Urząd Marszałkowski sobie zakłada , że przez te 3 miesiące będą mogli skontrolować nasze przetargi i dają nam czas na złożenie wniosku o płatność , nad którym będą znów około pół roku pracowali. W poniedziałek będę z Dyrektorem PROW-u na ten temat rozmawiał. Mówię Państwu o tym dlatego , że budżet planowaliśmy w oparciu o pewne założenia , zakładaliśmy duży margines na to, że urzędy marszałkowskie pracują na maksymalnych terminach , ale jak widać prawo działa tylko w jedną stronę. Jeżeli my się spóźnimy o jeden dzień to nasz wniosek przepada , ale gdy Urząd Marszałkowski spóźnia się o 3 miesiące to nic się nie dzieje. Chodzi mi o to żebyście Państwo mieli świadomość , że mamy obecnie złożonych ileś tam wniosków natomiast kiedy te pieniądze się pojawią nie jesteśmy w stanie określić.

Chcę jeszcze Państwa poinformować, że w drugim tygodniu lutego odbędzie się u nas wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa Sejmiku Wojewódzkiego, na którym będziemy rozmawiali właśnie na temat PROW-u. Myślę, że zaprosimy Pana Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska (…) . Pojawia się wiele problemów , bo z jednej strony jesteśmy poddawani mocnym rygorom, a na drugą stronę to nie działa i musimy o tym podyskutować.


Obie informacje zostały przyjęte bez uwag.


Pkt. 6. Podjęcie uchwał:


1) projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu – uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 14 radnych

- za - 14 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr IV/15/11

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011– uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 14 radnych

- za - 14 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr IV/16/11

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2011– uwag do uchwały nie zgłoszono,


Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 14 radnych

- za - 14 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr IV/17/11

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


4) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/10 Rady Gminy Wałcz z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Wałcz.


Wójt Gminy powiedział, że jest taka propozycja aby odciążyć nieco Komisję Ochrony Środowiska (…) i sprawy oświetlenia ulicznego przekazać dla Komisji Budżetu (…). Jeżeli radni wyrażą na to zgodę to teraz przy zmianie składu Komisji Budżetu (…) spowodowanej rezygnacją radnej Teresy Tunkiewicz, można by było zmienić załącznik do tej uchwały określający zakresy działania poszczególnych komisji.


Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie propozycję Wójta :

- obecnych - 14 radnych

- za - 13 głosów

- wstrzymujących się – 1 głos


Przewodniczący stwierdził, że propozycja przekazania spraw oświetlenia ulicznego dla Komisji Budżetu (…) została zatwierdzona większością głosów.


Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie:

- obecnych - 14 radnych

- za - 14 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie i otrzymała numer nr IV/18/11

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Pkt. 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, informacje , komunikaty.


Wójt Gminy powiedział, że wszyscy wiemy co się dzieje na drogach powiatowych i dlatego proponuję , dajmy sobie i im trochę czasu . Zobaczymy co się wydarzy do czasu drugiego wspólnego spotkania. Wówczas przygotujemy swoje propozycje na temat remontów dróg i chodników do wspólnej realizacji. Na dzień dzisiejszy przy takim rozchwianiu budżetu powiatowego mówienie o konkretach jest bez celowe.

Odpowiadając na pytanie o ustawę „śmieciową” mogę powiedzieć tyle, że do połowy czerwca br. ma się ukazać ta nowa ustawa i powstanie tzw. podatek śmieciowy. Gmina będzie musiała wyliczyć jakie będą roczne koszty obsługi całej gminy przez jedną wybraną w przetargu firmę i wtedy będą ustalone raty miesięczne lub kwartalne dla mieszkańców gminy. Może się wtedy pojawić problem , bo te rodziny , które żyją z zasiłków z pomocy społecznej i teraz płacą15 zł , a będą musiały płacić np. 60 zł na pewno od razu będą zadłużone. Gmina będzie musiała co miesiąc zapłacić firmie za usługę wywozu śmieci, a dopiero później sama zbierać należności od ludzi. Będzie to podobnie jak dziś jest z opłatami za wodę. Do tego tematu musimy się dobrze przygotować i obliczyć ile będzie kosztowało gminę zebranie wszystkich śmieci z terenu całej gminy. Jak się z tego wywiążemy trudno dziś powiedzieć, ale jest niebezpieczeństwo, że pojawi się więcej dzikich wysypisk śmieci i zaśmiecanie lasów.

Na temat dopłat do indywidualnych oczyszczalni ścieków poinformuje Państwa Pani Skarbnik Gminy.


Skarbnik Gminy Sylwia Siemko powiedziała, że po zmianie ustawy o ochronie środowiska dopłata do wybudowanych oczyszczalni ścieków będzie ustalana w formie dotacji dla osób fizycznych i prawnych. W tej chwili jest opracowywany regulamin przyznawania takich dotacji i będzie też skonstruowana umowa między gminą a osobą otrzymującą tą dotację . Wysokości dotacji będzie ustalona w określonej kwocie przez Radę Gminy w formie uchwały i z tej dotacji osoba pobierająca będzie musiała się rozliczyć . Będą kontrolowane zarówno faktury zakupu urządzeń jak i stan faktyczny , a więc czy dana oczyszczalnia została wybudowana. Po kontroli będzie sporządzany protokół odbioru takiej oczyszczalni. W miesiącu lutym na posiedzeniach komisji taki projekt uchwały , regulaminu i umowy będzie Państwu przedstawiony.


Zastępca Wójta Gminy odpowiadając na pytanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szwecja poinformował, że plan ten wchodzi już w końcową fazę. Pozostało jeszcze wylesienie działek, ponieważ na tym terenie kilka działek Nadleśnictwa jest zaznaczonych jako las . Jest to między innymi parking koło cmentarza i kilka innych działek. Wylesienie dokonuje się w Ministerstwie Rolnictwa , a zajmuje się tym nasz Pan urbanista i on twierdzi , że w ciągu miesiąca to zostanie

załatwione. Następnie taki plan musi zostać zaopiniowany przez komisję urbanistyczną, jest taka komisja powiatowa działająca przy Gminie Tuczno. Według opinii urbanisty na czerwcowej sesji być może ten plan Rada Gminy będzie już zatwierdzała .


Przewodniczący Rady Gminy zapytał o konkurs na dotacje dla LZS-ów i innych organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań z zakresu sportu. W ubiegłym roku duży nacisk ze strony gminy był na szkolenie młodzieży , jakie są tego efekty ?


Zastępca Wójta Gminy powiedział, że sprawozdanie z rozliczenia dotacji będzie przedłożone do końca stycznia lub do połowy lutego . Natomiast mogę powiedzieć jak to przebiegało. Stowarzyszenie sportu szkolnego otrzymało dotację z gminy w kwocie 20 tys. zł. , ale również pozyskało od sponsora kwotę 10 tys. zł. Część z tych 30 tys. zł. zostało przeznaczone na podstawowy sprzęt , ale nie na wyposażenie zawodników , tylko na sprzęt do treningów. Od wielu lat LZS-y jeździły na mecze gdzie zdarzały się kontuzje zawodników i mamy szczęście , że żaden z rodziców tych zawodników nie żądał odszkodowania za uszkodzenie ciała i uszczerbek na zdrowiu. Rok 2010 był pierwszym rokiem kiedy dzieci z „A” klasy miały opłaconego instruktora , który prowadził z nimi treningi 4 godziny tygodniowo i był obowiązkowo obecny na wszystkich meczach. Młodzież do lat 18-tu musi mieć zapewnioną opiekę wykwalifikowanego trenera . Na to poszła reszta pieniędzy z tych 30 tys. zł. Tą formę chcemy nadal utrzymać , a nawet poszerzyć, bo od tego odwrotu nie ma. W pierwszym roku w wyborze trenerów oparliśmy się głównie o nauczycieli wf z naszych szkół, ale nie wszędzie to dobrze wyszło, więc teraz chcemy posiłkować się studentami PWSZ .


Wójt Gminy powiedział, że chce przekazać dwa słowa informacji na temat siłowni wiatrowych. Otóż poza jedną firmą „Megawat” , której projektanci przygotowują wszystkie dokumenty, inne firmy się wycofały. Do miesiąca czerwca-lipca te sprawy powinny się zakończyć i zaczną się końcowe etapy przygotowywania terenu pod budowę. Firma „Megawat” chce na terenie gminy Wałcz i Szydłowo postawić siłownie na 120 megawatów . Wszystko jest na dobrej drodze i powinno dojść do skutku .

Jest też przygotowywany przetarg na budowę drugostronnego zasilania powiatu wałeckiego w energię elektryczną. Linia ta będzie biegła od strony Czaplinka i to będzie szło w drogach powiatowych i wojewódzkich . Nie będzie szło lasami , bo z lasami nie można było się porozumieć i dlatego trasa będzie o parę kilometrów dłuższa . Dyrektor „ENEI” Mieczysław Jezierski ma na to środki i ta inwestycja na pewno będzie realizowana, bo jest obawa, że ta 110-ka , która nas zasila w niektórych miejscach jest w bardzo kiepskim stanie . Nowa linia ma być wybudowana do końca 2012 roku.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski powiedział, że zrobił rozeznanie z kierownikiem pogotowia energetycznego na temat awarii na liniach średniego napięcia i okazuje się , że jest pomysł na rozwiązanie tego problemu według wzoru jaki jest w Złotowie. Otóż tam jest sztab kryzysowy , którego w powiecie wałeckim jeszcze nie ma i jeżeli jest awaria na linii średniego napięcia , a pogotowie energetyczne nie daje sobie rady czy nie może gdzieś wjechać , to posiłkuje się pomocą okolicznych rolników , którzy dysponują ciężkim sprzętem w postaci ciągników czy koparek. Sztab kryzysowy ma telefony do tych rolników i posiłkuje się nimi według potrzeb na wniosek pogotowia energetycznego.

Za ten sztab kryzysowy , którego w naszym powiecie nie ma , może służyć Rejonowa Dyspozycja Ruchu w Wałczu i jest propozycja aby zrobić rozeznanie w terenie gdzie są tacy rolnicy , którzy mogliby pomagać w usuwaniu tych awarii . Wówczas dyspozycja ruchu miałaby listę i mogłaby korzystać z pomocy rolników w sytuacjach awaryjnych. Rekompensata za te usługi może być w formie faktury , umowy-zlecenia lub w sposób umowny np. za usługi dźwigowe czy inne świadczone przez energetykę. Taki system pomaga w szybkiej lokalizacji i usunięciu usterki.


Radny Jan Kurowski powiedział, że to w ogóle nie o to chodzi , bo chociaż nie ma sztabu kryzysowego , to u nas taki system działa , bo rolnicy pomagają na przykład w przewożeniu słupów . Problem jest w tym, że konserwatorzy powinni chodzić i szczegółowo sprawdzać linię, bo jak to jest , że na co dzień światło jest , a jak przyjdą święta to od razu na linii Różyca II nie ma prądu . To jest zjawisko nagminne i to nie ma nic wspólnego ze sztabem kryzysowym. Dlatego proponuję aby Komisja Budżetu (…) zaprosiła Pana Dyrektora Jezierskiego na swoje posiedzenie , bo chciałbym żeby komisja tą sprawę podjęła i wyjaśniła.Wiceprzewodniczący Rady Gminy Florian Guzowski powiedział, że te przeglądy i remonty kapitalne linii są robione , a brak prądu akurat w święta to jest zwykły przypadek .


Radna Agnieszka Cybulska poinformowała , że Stowarzyszenie Lider Walecki organizuje konkurs pt. „Talenciki” . Plakaty leżą w holu Urzędu i jest prośba do radnych aby zabrać je w teren. Eliminacje odbędą się w świetlicy w Rudkach 26 lutego 2011r.


Radny Jan Uran zapytał co ze słupami ogłoszeniowymi, które miały być zakupione dla wsi ?


Wójt Gminy odpowiedział , że kilka słupów jest kupionych i znajdują się na bazie w Kołatniku. Jak przyjdzie odpowiednia pora to będą rozstawione w największych wsiach sołeckich.


Na tym punkt 7 został zakończony .


Pkt.8.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował wszystkim za przybycie i zamknął IV sesję Rady Gminy w Wałczu.Protokółowała: Przewodniczący


Dariusz Szałowiński
 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Lucyna Brożek
data udostępnienia: 2011-03-04 14:29:27
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-03-04 14:29:27 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 160011