Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
Przetarg nieograniczony: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chw

Wałcz, dnia 07.03.2011r

 

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wałcz : www.bip.ug.walcz.pl  

Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający Gmina Wałcz postanawia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chwiram – Wałcz, Nakielno – Chwiram, Popowo – Chwiram

 

 

UNIEWAŻNIĆ

 

 

Uzasadnienie :

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 59397 - 2011 z dnia 21.02.2011r oraz zamieszczono ogłoszenie i specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Gminy.

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęła duża ilość zapytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i wątpliwości co do sposobu spełnienia zamierzenia.

Wykonawcy w zapytaniach wskazywali na konieczność posiadania przez Gminę niezbędnych dokumentów decyzyjnych, a także na brak koncepcji opracowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wprawdzie dokonał zmiany w treści ogłoszenia i specyfikacji, jednakże w dalszym ciągu opis przedmiotu jest niewystarczająco jednoznacznie określony, co nie daje możliwości wykonawcom na przygotowanie i złożenia oferty, o zakresie i w sposób gwarantujący uzyskanie oczekiwanego rezultatu.

W tej sytuacji Zamawiający, z uwagi na brak możliwości na tym etapie jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia, postanawia postępowanie, jako obarczone wadą nie możliwą do usunięcia na tym etapie - unieważnić.

Zamawiający opracuje dla zadania koncepcję, która pozwoli na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia i ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna : art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wójt Gminy Wałcz

 

Piotr ŚwiderskiZawiadomienie o zmianie w SIWZ.


Ogłoszenie o zmianie SIWZ.

SIWZ po zmianach.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Odpowiedzi na pytania. 


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NA:

"Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chwiram - Wałcz, Nakielno - Chwiram, Popowo - Chwiram"

Numer ogłoszenia: 59379 - 2011;

data zamieszczenia: 21.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chwiram - Wałcz, Nakielno - Chwiram, Popowo - Chwiram.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej ( projekt budowlany - na trzy zadania, projekty wykonawcze, przedmiary robót, wytyczne do opracowania planu BIOZ ), kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chwiram - Wałcz, Nakielno - Chwiram, Popowo - Chwiram. Opracowanie należy wykonywać etapami : Etap I obejmujący odcinek : Chwiram - Wałcz, Etap I obejmujący odcinek : Nakielno - Strączno - Chwiram, Etap I obejmujący odcinek : Popowo - Różewo - Chwiram. 3.1 Informacje i wymagania projektowe. 1) Etap I obejmujący doprowadzenie ścieków rurociągiem tłocznym od m. Chwiram do oczyszczalni ścieków w m. Wałcz powinien uwzględniać podłączenie miejscowości Różewo, Popowo, Strączno, Nakielno, Rutwica. Włączenie sieci projektowanej do sieci istniejącej do studzienki kanalizacyjnej przy ul. 12 Lutego w m. Wałcz. 2) Aktualnie istnieją oczyszczalnie ścieków : a) w m. Nakielno, która przyjmuje ścieki z m. Nakielno i Rutwica, b) w m. Strączno, która przyjmuje ścieki z m. Strączno, c) w m. Chwiram, która przyjmuje ścieki z m. Gostomia, Dzikowo i Chwiram. 3) Planuje się likwidację oczyszczalni ścieków w m. Nakielno i Strączno, które w nowym systemie będą spełniały rolę tłoczni ścieków. 4) Planuje się pozostawić oczyszczalnię ścieków w m. Chwiram i dodatkowo wybudować tłocznię ścieków. 5) Zakres opracowania etapu I ( przewiduje się wybudowanie w pierwszej kolejności ) musi uwzględniać przepływ ścieków z etapów II i III oraz ścieki w ilości docelowej z m. Łąki, którą planuje się podłączyć do sieci w terminie późniejszym. 6) Dokumentacja projektowa musi obejmować : a) bezpieczny system odpowietrzania i napowietrzania oraz płukania sieci kanalizacyjnej ( z uwagi na możliwość występowania zastoju ścieków w rurociągach ), b) system monitorowania kanalizacji kompatybilny z monitoringiem istniejącym, c) monitorowany zrzut ścieków, d) każdą pompownię należy wyposażyć w Punkt Ścieków Dowożonych. 4. Zakres opracowania dokumentacji projektowej : 1. projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, obejmujący : 1) projekt zagospodarowania terenu, 2) projekt architektoniczno - budowlany, 2. projekty wykonawcze : a) budowy tłoczni ścieków wraz z instalacjami i infrastrukturą, b) zasilania energetycznego, c) systemu monitorowania, d) systemu alarmowania, 3. informacja dla opracowania planu BIOZ, 4. kosztorysy inwestorskie opracowane branżami, 5. przedmiary robót opracowane branżami, 6. wytyczne do realizacji budowy uwzględniające wymagania ochrony środowiska naturalnego, 7. projekt tymczasowej organizacji ruchu, 8. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 9. uzyskać wszelkich niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przyłączenia, wymagane decyzje administracyjne dla zadania objętego zamówieniem, w tym decyzję środowiskową i lokalizacji celu publicznego, 10. uzyskać decyzję pozwolenia na budowę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 6.000 złotych słownie: sześć tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi projektowe w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z infrastrukturą, monitoringiem systemu o wartości inwestycji nie mniejszej niż 3 mln zł netto każda. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim zobowiązanie się do wykonania części zamówienia lub oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi i zobowiązanie do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie określa się minimalnych standardów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - 3 osoby; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1osoba, drogowej - 1 osoba. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1) Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty załączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę; 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i rozliczania wykonywania prac projektowych opracowany według wytycznych określonych w rozdz. IV pkt. 7 ppkt. 2 lit. a - c SIWZ; 2) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projektant może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, jeżeli : a) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, b) jednostki administracji nie zachowają wymaganych przepisami KPA terminów odpowiedzi na wnioski. Żądany przez Projektanta okres przedłużenia realizacji nie może przekraczać opóźnienia w wydaniu w/w odpowiedzi, a Projektant wykaże, że nie stało się to z jego winy, 2. Projektant może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający wniesie do koncepcji ostatecznej zmiany, które będą powodowały istotne zmiany w zakresie projektowania. 3. Zmiany do zawartej umowy są możliwe, jeżeli zaistnieje choćby jedna z poniżej wymienionych okoliczności : a) powstanie sytuacja konieczna do wprowadzenia zmiany projektu niemożliwa do stwierdzenia na etapie opracowywania i zatwierdzania koncepcji przedprojektowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie prowadzić do istotnych zmian koncepcji przedprojektowej, b) wprowadzone zostaną na rynek urządzenia lub materiały mające wpływ na poprawę estetyki, ekonomii eksploatacji obiektu, a nie znane na etapie prowadzenia postępowania, c) powstanie sytuacja koniecznej zmiany składu zespołu projektowego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz u p. Marka Pawlik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta. Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
data udostępnienia: 2011-02-21 15:39:20
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2011-03-07 08:15:35 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zawiadomienie o zmianie w SIWZ.
 SIWZ po zmianach.
 Ogłoszenie o zmianie SIWZ.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 Odpowiedzi na pytania.
 Mapka poglądowa.
 SIWZ - Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na budowę kanalizacji sanitarnej odcinków : Chwiram - Wałcz, Naki
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160439