Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, R

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

"Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo"


Numer ogłoszenia: 363372 - 2010;

data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo dla celów ustalenia lokalizacji farmy wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną dla wytwarzania energii elektrycznej za pomocą elektrowni wiatrowych. Powierzchnia obszaru opracowania zmiany studium i opracowania MPZP wynosi około 4.000 ha. Opracowania należy wykonać w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury uchwalania zmiany studium i uchwalania MPZP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą wykonania opracowań są podjęte przez Radę Gminy Wałcz uchwały : Nr XXXVII/205/09 z dnia 30 czerwca 2009r i Nr XXXVII/204/09 z dnia 30 czerwca 2009r. Zakres rzeczowy : 1) zmiana Studium uwzględniająca wymagania obowiązujących przepisów prawa oraz już istniejące uwarunkowania w zakresie dotyczącym terenów rolnych, 2) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dalej MPZP ) dla terenów miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo, 3) opracowanie ekofizjograficzne dla Studium i MPZP, 4) prognozy oddziaływania na środowisko dla Studium i do MPZP, 5) prognozy skutków finansowych uchwalenia MPZP, 6) wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów chronionych w niezbędnym zakresie wynikającym z rozwiązań planistycznych, 7) studium konserwatorskie na potrzeby MPZP wg ewentualnych zaleceń WKZ, 8) Studium i MPZP w formacie zapisu danych w formacie Microsoft Word i XML oraz PDF i JPG, wraz z aplikacją umożliwiającą zarządzanie informacjami o Studium i MPZP, 9) instalacje aplikacji, o której mowa w ppkt. 9) na 2 stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego przed uchwaleniem MPZP wraz z przeprowadzeniem szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi aplikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000 złotych słownie: trzy tysiące złotych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej : a) jedną usługę związaną z planowaniem przestrzennym w zakresie opracowania Studium lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, b) jedną usługę związaną z planowaniem przestrzennym w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług planistycznych i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede wszystkim zobowiązanie się do wykonania części zamówienia dotyczącego przedmiotu zamówienia lub oddanie do dyspozycji wykonawcy conajmniej kadrę urbanistyczną, który posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia i zobowiązanie do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje : a) Kierownik Zespołu - Główny Urbanista - musi być członkiem właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego oraz posiadać doświadczenie w opracowaniach urbanistycznych w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, b) Członkowie Zespołu - urbaniści wpisani na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, posiadający doświadczenie w opracowywaniu dokumentów planistycznych objętych zamówieniem. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zaświadczenia przynależności do OISZ, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1) harmonogram realizacji zamówienia, 2) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca do oferty załączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę; 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz u p. Marka Pawlik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz. Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek Pawlik
data udostępnienia: 2010-11-09 16:11:05
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-11-17 14:48:00 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 Uchwały Rady Gminy : Nr XXXVII/204/09 z dnia 30.06.2009r oraz XXXVII/205/09 z dnia 30.06.2009r wraz z załącznikami
 SIWZ - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo,
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160440