Gmina Wałcz
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi - Zamówienia publiczne:
PRZETARG NIEOGRANICZONY: Wykonanie przecisków pod torami PKP i pod drogą krajową nr 22 w zadaniu :Budowa sieci wodociągowej na trasie Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko gmina Wałcz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 


WÓJT GMINY WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Wykonanie przecisków pod torami PKP i pod drogą krajową nr 22 w zadaniu :Budowa sieci wodociągowej na trasie Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko gmina Wałcz


Numer ogłoszenia: 333982 - 2010;

data zamieszczenia: 18.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przecisków pod torami PKP i pod drogą krajową nr 22 w zadaniu :Budowa sieci wodociągowej na trasie Nakielno - Rutwica - Prusinowo - Prusinówko gmina Wałcz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej SIWZ). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. przejścia kolektora sieci wodociągowej z rur PE100 o D=160 mm. Odcinek pod torami kolejowymi (odcinek W74 - W76) należy wykonać metodą przecisku rurą stalową D=250mm o długości L=20,7m. Rurociąg wodociągowy przeciągnąć na ślizgach np. INTEGRA typ E-C rozstawionych max. co 1 m. Długość rury ochronnej wynosi 20,7 m, a jej końce są wyprowadzone poza skrajnę szyny na odległość 9,2 m z jednej strony i 10,2 m z drugiej strony. Zagłębienie górnej, wierzchniej ścianki rury ochronnej od główki szyny musi wynosić min. 1,5 m. 2. przejścia kolektora sieci wodociągowej z rur PE100 o D=160 mm. Odcinek pod drogą krajową nr 22 (odcinek W146 - W147) wykonać metodą przecisku rurą stalową D=250mm o długości L=22,9m. Rurociąg wodociągowy przeciągnąć na ślizgach np. INTEGRA typ E-C rozstawionych max. co 1 m. Długość rury ochronnej wynosi 22,9 m, a jej końce są wyprowadzone poza granice działki nr 5 na odległość 4,4 m z jednej strony i 2,1 m z drugiej strony..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. dwóch robót obejmujących wykonanie przejść pod drogami lub torami kolejowymi lub innymi przeszkodami terenowymi, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug.walcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz u p. Marka Pawlik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta.Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
informacje udostępnił:Rafał Falkowski
informacje wytworzył:Marek Pawlik
data udostępnienia: 2010-10-19 11:09:39
ostatnia modyfikacja: Rafał Falkowski 2010-11-05 15:48:39 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 PRZEDMIAR ROBÓT
 SIWZ
 PROJEKT TECHNICZNY
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 160440